Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Greenpower Slovensko – Verejná prezentácia portfólia09. 06. 2023

Projekt Greenpower inšpiruje mladých ľudí k záujmu o STEM (veda, technika, inžinierstvo, matematika) a k rozvoju zručností pre 21. storočie. V rámci projektu...

Výsledky VOLIEB DO AS PDF UK31. 05. 2023

Výsledky riadnych volieb členov zamestnaneckej a študentskej časti AS PdF UK zo dňa 31. 5. 2023

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU30. 05. 2023

Názov prednášky - tréningová aktivita bude zameraná na: „Etické dilemy v praxi sociálneho pracovníka “

Ocenená na medzinárodnej súťaži...30. 05. 2023

V dňoch 17. – 20. mája 2023 získala členka Katedry hudobnej výchovy PdF UK doc. Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD., na medzinárodnej súťažnej prehliadke...

Na štúdiách vo Viedni29. 05. 2023

Výskumný tím z Katedry histórie PdF UK pod vedením doc. PhDr. Miroslava Kamenického, CSc., sa dlhodobo zaoberá problematikou pôsobenia študentov zo Slovenska...

WORKSHOPY PRE UČITEĽKY A UČITEĽOV NEMECKÉHO JAZYKA25. 05. 2023

KNJL pozýva všetkých záujemcov na workshopy pre učiteľky a učiteľov nemeckého jazyka, ktoré organizujeme s podporou Nadácia Volkswagen Slovakia dňa 29. mája...

VOĽBY DO AS PDF UK25. 05. 2023

Zverejnenie kandidátov na členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PdF UK

Polyuniverzum: matematika – hra – umenie23. 05. 2023

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní Pedagogickej fakulty UK uskutočnila v stredu 10. mája 2023 odborný seminár s názvom...

EXPERTNÁ PREDNÁŠKA - PROF. MICHAEL KRENNERICH18. 05. 2023

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a  UNICEF Refugee Response in Slovak...

Prednáška - „Vybrané sociálno právne aspekty domáceho...17. 05. 2023

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a UNICEF Refugee Response in Slovak Republic organizujú v rámci projektu...

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA S NÁZVOM KOHERENCIA A...15. 05. 2023

Pri príležitosti  55. výročia vzniku Inštitútu pre špeciálnu a liečebnú výchovu sa dňa 4. mája 2023  pod gesciou Ústavu špeciálnopedagogických štúdií a Katedry...

PdF spolupracuje s NIVAM-om05. 05. 2023

Ústav špeciálnopedagogických štúdií PdF spolupracuje s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže na implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR do inkluzívneho...

Pozvánka na konferenciu05. 05. 2023

Ústav filologických štúdií Vás pozýva na 9. medzinárodnú konferenciu doktorandov filologických odborov.  Cieľom konferencie je vytvoriť fórum na...

Pozvánka na prednášku02. 05. 2023

„Dieťa v pásme autistického spektra s narušeným vývinom reči a intelektom (pôvodne Aspergerov syndróm) – príznaky, podpora rozvoja a práca s emóciami“

Pedagogická fakulta UK hostila krajské kolo súťaže Jazykový...26. 04. 2023

Pedagogická fakulta UK sa dňa 26. apríla 2023 spolupodieľala na organizácii krajského kola súťaže Jazykový kvet, na ktorej sa prezentovali deti a mládež vo...

Pedagogická fakulta UK otvorila Inovačné centrum sociálnej...25. 04. 2023

Dňa 19. apríla 2023 na Katedre sociálnej práce PdF UK slávnostne otvorili Inovačné centrum – školiace, vedecké a vedomostné pracovisko zamerané na sociálnu...

Správy o otvorení Inovačného centra20. 04. 2023

Spolupráca medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a UNICEF vyústila 19. apríla 2023 do vzniku Inovačného centra pod gesciou Katedry sociálnej práce...

Škola nie je výchovný tábor03. 04. 2023

Naša kolegyňa doc. Mgr. Mária Belešová, PhD., z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky vydala inšpiratívnu novinku Škola nie je výchovný tábor. Venuje sa...

Mini-Erasmus na PdF UK 27. – 29. 3. 202303. 04. 2023

V rámci úspešného celoslovenského projektu Mini-Erasmus strávili vybratí stredoškoláci 3 dni na našej fakulte.