Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

UČPRAX

O projekte

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu

Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied

Akronym

UČPRAX

Prijímateľ

00397865 (IČO) - Univerzita Komenského v Bratislave

Riadiaci orgán

RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Názov fondu

Európsky sociálny fond

Kód ITMS2014+

312011AFX7

Sprostredkovateľský orgán

SORO_OPLZ_MSVVSSR -Sprostredkovateľský orgán
OPĽZ-MSVVS SR

Kód výzvy

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Časový rámec realizácie

1. 10. 2020 - 30. 09. 2023

Miesto realizácie

Slovensko, Bratislavský kraj

Odkazy

www.minedu.sk www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk

Rozpočet

226 234,01,-

Ciele projektu

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Cieľové skupiny

Študenti dennej formy štúdia prvého a/alebo druhého stupňa VŠ v študijných odboroch pripravujúcich budúcich pedagogických a/alebo odborných zamestnancov

Stručný opis projektu

Zameranie a ciele

Projekt je zameraný na inováciu a skvalitnenie pedagogickej praxe študentov odboru „Učiteľstvo a pedagogické vedy“.

Cieľom hlavnej aktivity je doplniť a inovovať súčasný model pedagogickej praxe tak, aby študenti učiteľstva v rôznych predmetových oblastiach svojich zameraní a rôznych ročníkov absolvovali niektorý typ praxe, čo im umožní vo väčšej miere aplikovať a prepojiť ich súčasnú prípravu s praxou na škole príslušného stupňa, na ktorú sú študenti pripravovaní.

Aktivity

V projekte je naplánovaná jedna hlavná aktivita s názvom " Podpora cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov v odbore „učiteľstvo a pedagogické vedy“ vrátane mentoringu a sieťovania informácií", v rámci ktorej budú realizované tri druhy podaktivít: pedagogická prax študentov (nový model náčuvovej pedagogickej praxe v primárnom vzdelávaní pre študentov v učiteľských študijných programoch „výtvarná edukácia“ a „výtvarná edukácia v kombinácii“); stáže študentov (realizované na základných a stredných školách špecificky zameraných podľa jednotlivých predmetových oblastí učiteľských študijných programov); tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov (metodiky pre realizáciu praxe a stáží, podporné vzdelávacie materiály).