Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ADAPTAPRAX

O projekte

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu

Inovácia a skvalitnenie získavania praktických zručností študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky s akcentom na adaptačný proces detí

Akronym

ADAPTAPRAX

Prijímateľ

00397865 (IČO) - Univerzita Komenského v Bratislave

Riadiaci orgán

RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

Názov fondu

Európsky sociálny fond

Kód ITMS2014+

312011Z694

Sprostredkovateľský orgán

SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR

Kód výzvy

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Časový rámec realizácie

1. 10. 2020 - 30. 09. 2023

Miesto realizácie

Slovensko, Bratislavský kraj

Odkazy

www.minedu.sk www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk

Rozpočet

319 069,35,-

Ciele projektu

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Cieľové skupiny

Študenti bakalárskeho stupňa štúdia odboru predškolská a elementárna pedagogika a študenti magisterského stupňa štúdia učiteľstva pre primárne vzdelávanie

Stručný opis projektu

Zameranie a ciele

Projekt je zameraný na inováciu a skvalitnenie pedagogickej praxe študentov učiteľstva odboru predškolská a elementárna pedagogika (PEP) a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (UPV) s akcentom (nielen) na adaptačný proces detí predškolského a mladšieho školského veku.

Hlavný cieľ projektu zameraný najmä na získavanie praktických zručností budúcich učiteľov súvisiacich s adaptačným procesom detí v materskej škole a v prvom ročníku základnej školy. K ďalším cieľom projektu patrí inovácia modelu aktuálnej pedagogickej praxe študentov vysokoškolského štúdia tak, aby vo väčšej miere reflektovala potreby praxe (najmä v oblasti STEM vzdelávania), podliehala kvalitnému mentoringu a bola súvzťažná s teoretickou prípravou študentov.

Aktivity

V projekte je naplánovaná jedna hlavná aktivita s názvom "Podpora cvičných škôl v rámci prípravy na povolanie učiteľa, prepojenia teoretického a praktického vzdelávania s dôrazom na prax študentov v odbore predškolská a elementárna pedagogika vrátane mentoringu a sieťovania informácií" v rámci ktorej budú realizované tri druhy podaktivít: stáže študentov (adaptačné stáže a stáže zamerané na mimovyučovacie aktivity); pedagogická prax študentov (inovácia a navýšenie počtu hodín praxí v MŠ a ŠKD, nový model praxe v ZŠ akcentom na STEM predmety); tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov (metodiky pre realizáciu praxí a podporné vzdelávacie materiály).