Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ČASOPIS VERBUM HISTORIAE

NAJNOVŠIE ČÍSLO VH 1/2023

Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK si v roku 2012 pripomenula 20. výročie svojho nepretržitého pôsobenia na pôde tejto fakulty. Pri tejto príležitosti, ale aj z dlhodobejšej vnútornej potreby sa jej pracovníci rozhodli vydávať internetový časopis pod názvom Verbum historiae.

Chceme umožniť všetkým serióznym záujemcom o históriu, aby si mohli dvakrát ročne prečítať nové informácie a pohľady na slovenské a všeobecné dejiny. Priestor dávame erudovaným historikom, ktorí už majú svoje miesto na poli historickej vedy, ale jednu rubriku sme sa rozhodli venovať študentom histórie, aby mali možnosť prezentovať svoje práce. Príspevky v časopise sú recenzované a ich uverejnenie sa viaže na súhlas recenzentov.

Verbum historiae nechce byť jedným z mnohých časopisov, ale má ambíciu vyniknúť a získať si rešpekt medzi nimi. Verím, že si určite nájde okruh svojich prispievateľov a čitateľov.

Redakcia

Mgr. Miriam Viršinská, PhD. - šéfredaktorka

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. - redaktor a grafická úprava

Redakčná rada:

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. – predseda (Univerzita Komenského, Bratislava)

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)

PhDr. Anna Bocková, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. (Slovenské technická univerzita, Bratislava)

dr. Jure Gašparič, PhD. (Ústav najnovších dejín, Ľubľana)

dr. hab., Prof. UAM Jaromir Jeszke (Univerzita Adama Mickiewicza, Poznaň)

doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. (Univerzita Komenského, Bratislava)

Mgr. Pavol Makyna, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

prof. Pavol Matula, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (Masarykov ústav a archív Akadémie vied ČR, Praha)

doc. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

Prof. dr. Alain Soubigou (Parížska univerzita, Paríž)

doc. Mgr. Monika Tihányiová, PhD. (Trnavská univerzita, Trnava)

PhDr. Mária Tonková, Csc. (Univerzita Komenského, Bratislava)

doc. PhDr. et PeadDr. Marek Šmíd, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)

Mgr. Miriam Viršinská, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

Kontakt:

internetový časopis Katedry histórie PdF UK v Bratislave
http://www.fedu.uniba.sk/
http://www.verbum-historiae.blogspot.com
verbum.historiae(at)gmail.com

Pokyny pre autorov

ARCHÍV ČASOPISU