Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

V súvislosti s opatreniami prijatými na univerzite a fakulte vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je prezenčná výučba zrušená do odvolania.
O ďalšom vývoji situácie budeme informovať priebežne.

Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava

Císlo účtu 7000139899 / 8180     IBAN  SK338180 000000 7000139899

PaedDr. Janette Vlčková                                  PaedDr. Andrea Ďurčová

e-mail:  vlckovafedu.uniba.sk                          e-mail:  durcovafedu.uniba.sk
tel.: + 421 2 9015 9364                                        tel.: + 421 2 9015 9363
PdF UK Račianska 59. m.č. 120                           PdF UK Račianska 59. m.č. 120

Úradné hodiny sú vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zrušené do odvolania. Pracovníčky referátu vykonávajú potrebné administratívne činnosti formou home-office, komunikácia je možná iba prostredníctvom e-mailu.

 Úradné hodiny: 

Úradné hodiny počas prázdnin: 

Pondelok           8.30 – 11.00

Pondelok     8.30 – 11.00           

Utorok               8.30 – 11.00

Utorok        8.30 – 11.00            

Streda               12.30 –14.00

 

Štvrtok               8.30 – 11.00

 

Piatok                   nestránkový deň

 

Ponuka celoživotného vzdelávania na akad. rok 2020/21  

Ponuka bude priebežne aktualizovaná

Prihlášku na štúdium pošlite elektronicky:

Na rozširujúce štúdiá špeciálnej pedagogiky: vlckovafedu.uniba.sk
Na rozširujúce štúdiá aprobačných predmetov a primárnej pedagogiky: durcovafedu.uniba.sk

Ď a l š i e   i n f o r m á c i e   s ú   p r i a m o   v   p r i h l á š k e.

Vzdelávacie strediská:

Bratislava – všetky štúdia

IPV Žilina –  všetky štúdia

Spišská Nová Ves- len rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Košice -  len pedagogika mentálne a viacnásobne    postihnutých pre učiteľov  a rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Rozširujúce štúdiá

Všetky nižšie uvedené štúdiá sa realizujú formou 1-5 dnových výučbových sústrední cez pracovný týždeň, prípadne v aj v sobotu.

Študijný program : špeciálna pedagogika

Štúdium je určené pre absolventov:

Termín podania prihlášky

 • pedagogika mentálne a viacnásobne      postihnutých,
 • pedagogika a edukácia jednotlivcov s poruchami učenia a spávania
 • pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých

2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských študijných odboroch s DPŠ

 

 

 

 Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

15. jún 2020

 • pedagogika mentálne a viacnásobne      postihnutých,
 • pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých

1. stupeň VŠ štúdium (Bc.),

2. stupeň VŠ štúdium (Mgr.) štúdia v študijnom odbore vychovávateľstvo

 

Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

15. jún 2020

 
 • pedagogika mentálne a viacnásobne      postihnutých,
 • pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 

1. stupeň VŠ štúdium (Bc.),

2. stupeň VŠ štúdium  v študijnom odbore majster odbornej výchovy

 

Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

15. jún 2020

 
 • poradenstvo
 

 2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

v študijnom  odbore učiteľstvo

pre 1. st. ZŠ,

v študijnom  odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. –9.roč., SŠ), 

v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia

v študijnom odbore logopédia

15. jún 2020

 
 • Pedagogika detí s narušenou komunikačnou  schopnosťou

 

 

2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1.st. ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky,

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. – 9. roč. s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky)

15. jún 2020

Rozširujúce štúdium (vyučovanie ďalších aprobačný premetov)

Štúdium je určené pre absolventov:

Termín podania prihlášky

 
 • učiteľstvo histórie
 • učiteľstva slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstva výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo psychológie
 • učiteľstva hudby (pre ZUŠ)
 • učiteľstvo výtvarnej edukácie 
 

2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských študijných odboroch s DPŠ

 

 

 

 

 

 

Uchádzač uvedie v prihláške jeden predmet

15. jún 2020

Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie)

 

2.stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských  študijných  Mgr. odboroch s DPŠ 

15. jún 2020

Prihlášku na štúdium pošlite elektronicky:

Na rozširujúce štúdiá špeciálnej pedagogiky: vlckovafedu.uniba.sk
Na rozširujúce štúdiá aprobačných predmetov a primárnej pedagogiky: durcovafedu.uniba.sk

Ď a l š i e    i n f o r m á c i e   s ú   p r i a m o   v   p r i h l á š k e.

Vzdelávacie strediská:

Bratislava – všetky štúdia

IPV Žilina –  všetky štúdia

Spišská Nová Ves- len rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Košice -  len pedagogika mentálne a viacnásobne    postihnutých pre učiteľov  a rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

 

 

Informácie pre študentov celoživotného vzdelávania

Manuál k bakalárskym a diplomovým prácam

Prihlášky na štátne skúšky ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA

Prihlášky posielajú študenti končiacich ročníkov v termíne:

1. - 30. marca príslušného akademického roka,

študenti PORADENSTVA 1. - 15. januára príslušného akademického roka

Prihláška na ŠS U-PMP (Bratislava)

Prihláška na ŠS U-PMP (Košice)

Prihláška na ŠS U-PMP (Žilina)

Prihláška na ŠS Vych-PMP (Bratislava)

Prihláška na ŠS Vych-PMP (Žilina)

Prihláška na ŠS U+Vych PPSN (Bratislava)

Prihláška na ŠS U+Vych PPSN (Žilina)

Prihláška na ŠS U-PSP

Prihláška na ŠS NKS

Prihláška na ŠS POR