Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

Informácie a usmernenia k realizácii aktivít celoživotného vzdelávania počas pandémie COVID19

Rozhodnutie o realizácii vyučovania v rámci celoživotného vzdelávania dištančne / online od 15.10.2020 do odvolania a podrobnosti realizácie

12.10.2020 CŽV DIŠTANČNE    

12.10.2020 CŽV ONLINE PODROBNOSTI REALIZÁCIE

Odkaz na stiahnutie aplikácie MS Teams

Návod na pripojenie študentov mimo UK do MS Teams

 

Usmernenia k realizácii rigoróznych konaní počas pandémie COVID19

Informácie a usmernenia k realizácii aktivít celoživotného vzdelávania počas pandémie COVID19

Zdravotný dotazník a vyhlásenie

Kontakt a úradné hodiny

Kontakt:

Pedagogická fakulta UK

Referát pre celoživotné vzdelávanie

Račianska 59

813 34  Bratislava

Císlo účtu 7000139899 / 8180     IBAN  SK338180 000000 7000139899 

PaedDr. Janette Vlčková                                  PaedDr. Andrea Ďurčová

e-mail:  vlckovafedu.uniba.sk                          e-mail:  durcovafedu.uniba.sk

                       mobil: 0905 595 730  ( od 9,00-14,00hod)

PdF UK Račianska 59. m.č. 120                           PdF UK Račianska 59. m.č. 120

 

Úradné hodiny sú zrušené do odvolania

Úradné hodiny:  

        Úradné hodiny počas prázdnin: 

 

 

Pondelok           8.30 – 11.00

    Pondelok     8.30 – 11.00           

 

 

Utorok               8.30 – 11.00

    Utorok        8.30 – 11.00            

 

 

Streda               12.30 –14.00

 

 

 

Štvrtok               8.30 – 11.00

 

 

 

Piatok                 nestránkový deň

 

 

 

Rozširujúce štúdiá 

Študijný program: špeciálna pedagogika  

3-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

Termín podania prihlášky

Študijný program: špeciálna pedagogika  pre školského špeciálneho pedagóga (pedagogický zamestnanec),

špeciálneho pedagóga, terénneho špeciálneho pedagóga (odborný zamestnanec)

3 -ročné štúdium
(poradenstvo)

 

2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

v študijnom  odbore učiteľstvo pre 1. st. ZŠ,

v študijnom  odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. –9.roč., SŠ), 

v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia

v študijnom odbore logopédia

30. apríl 2021

Študijný program: špeciálna pedagogika  

(pre učiteľov)

2-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

Termín podania prihlášky

 

 • pedagogika mentálne a viacnásobne     postihnutých
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a spávania
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami správania (psychosociálne narušených)
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých

 

2. stupeň VŠ štúdia  

v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských študijných odboroch s DPŠ

 Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

 

 

30. apríl 2021

 

 • pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou  schopnosťou

 

 

2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1.st. ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky,

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. – 9. roč. s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky)

30. apríl 2021

Študijný program: špeciálna pedagogika  

(pre vychovávateľov)

2-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

Termín podania prihlášky

 

 • pedagogika mentálne a viacnásobne      postihnutých
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami správania (psychosociálne narušených)
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • pedagogika sluchovo postihnutých
 • pedagogika zrakovo postihnutých

 

1. stupeň VŠ štúdium (Bc.),

2. stupeň VŠ štúdium  

v študijnom odbore vychovávateľstvo

 Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

30. apríl 2021 

Rozširujúce štúdium (vyučovanie ďalších aprobačných premetov) 

2-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

Termín podania prihlášky

 
 • učiteľstva slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstva výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo histórie
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry
 • učiteľstvo psychológie
 • učiteľstva hudby (pre ZUŠ)
 • učiteľstvo výtvarnej edukácie 
 

2. stupeň VŠ štúdia

v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských študijných odboroch s DPŠ

 

Uchádzač uvedie v prihláške jeden predmet

30. apríl 2021

Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 

Štúdium je určené pre absolventov:

2.stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských  študijných  Mgr. odboroch s DPŠ  

30. apríl 2021

Všetky uvedené štúdiá sa realizujú formou 1-5 dňových výučbových sústrední cez pracovný týždeň, prípadne  aj v sobotu (cca 2 -3x za semester)

Prijímacie pohovory sa konajú na rozširujúce štúdiá cudzích jazykov a na rozširujúce štúdium učiteľstva hudby. Na ostatné rozširujúce štúdiá sú uchádzači prijímaní bez prijímacích pohovorov.

Prihlášku na štúdium pošlite elektronicky (vo worde, nepodpísanú):

K prihláške priložte kópiu dokladu o vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške) a doklad o uhradení poplatku 10,- €. Ďalšie informácie sú v tlačive prihlášky.

Prihlášky zasielajte na:  prihlaskaczvfedu.uniba.sk  (uvedená emailová adresa slúži len na podávanie prihlášok

Informácie k štúdiám:  durcovafedu.uniba.skvlckovafedu.uniba.sk

Vzdelávacie strediská:

Bratislava – všetky štúdia

Žilina   všetky štúdia

Spišská Nová Ves- len rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Košice -  len pedagogika mentálne a viacnásobne    postihnutých pre učiteľov  a rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Doplňujúce pedagogické štúdium ........... p r i p r a v u j e m e