Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

Informácie a usmernenia k realizácii aktivít celoživotného vzdelávania počas pandémie COVID19

Rozhodnutie o realizácii vyučovania v rámci celoživotného vzdelávania dištančne / online od 15.10.2020 do odvolania a podrobnosti realizácie

12.10.2020 CŽV DIŠTANČNE    

12.10.2020 CŽV ONLINE PODROBNOSTI REALIZÁCIE

Odkaz na stiahnutie aplikácie MS Teams

Návod na pripojenie študentov mimo UK do MS Teams

 

Usmernenia k realizácii rigoróznych konaní počas pandémie COVID19

Informácie a usmernenia k realizácii aktivít celoživotného vzdelávania počas pandémie COVID19

Zdravotný dotazník a vyhlásenie

Kontakt:

PdF UK, Referát pre celoživotné vzdelávanie

Račianska 59.81334 Bratislava


PaedDr. Andrea Ďurčová
e-mail: durcovafedu.uniba.sk
tel.: + 421 2 9015 9363 mobil: 0905 595 730

PaedDr. Janette Vlčková
e-mail: vlckova@fedu.uniba.sk
tel.: + 421 2 9015 9364

 

Úradné hodiny:  

Pondelok            8.30 – 11.00 
Utorok                8.30 – 11.00                                            
Streda               13.00 –14.00 
Štvrtok                8.30 –11.00
Piatok                 nestránkový deň
Úradné hodiny počas prázdnin:
Pondelok            8.30 – 11.00                                              
Utorok                8.30 – 11.00    

Kontakt:

PdF UK Račianska 59, 813 34 Bratislava

Referát pre celoživotné vzdelávanie, m.č. 120

PaedDr. Andrea Ďurčová  e-mail: durcovafedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9363 mobil: 0905 595 730

 

PaedDr. Janette Vlčková e-mail: vlckova@fedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9364 

 

Císlo účtu 7000139899 / 8180     IBAN  SK338180 000000 7000139899 

Úradné hodiny 

Pondelok            8.30 – 11.00 
Utorok                8.30 – 11.00                                            
Streda               13.00 –14.00   (dňa 22.3.2023 sú úradné hodiny zrušené)
Štvrtok                8.30 – 11.00
Piatok                 nestránkový deň

Úradné hodiny počas prázdnin:
Pondelok            8.30 – 11.00                                              
Utorok                8.30 – 11.00    

 

NOVÉ!

 

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM 

ponuka na akad. rok 2023/2024

 

Študijný program: špeciálna pedagogika  pre školského špeciálneho pedagóga (pedagogický zamestnanec), špeciálneho pedagóga, terénneho špeciálneho pedagóga (odborný zamestnanec)

3 -ročné štúdium
(poradenstvo)

 

Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené!

2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

v študijnom  odbore učiteľstvo pre 1. st. ZŠ,

v študijnom  odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. –9.roč., SŠ), 

v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia

v študijnom odbore logopédia

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

do 30.4.2023

 

Študijný program: špeciálna pedagogika  

(pre učiteľov)

2-ročné štúdium

 • pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých     
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami správania (psychosociálne narušených)
 • pedagogika sluchovo postihnutých
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené!

2. stupeň VŠ štúdia  

v učiteľských študijných programoch a v neučiteľských študijných programoch s DPŠ

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

do 30.4.2023

Študijný program: špeciálna pedagogika

(pre učiteľov)

2-ročné štúdium

 • pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou  schopnosťou

 

 

Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené!

2. stupeň VŠ štúdia  (Mgr.)

učiteľských študijných programoch a v neučiteľských Mgr. študijných programoch s DPŠ

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

do 30.4.2023

Študijný program: špeciálna pedagogika 

(pre vychovávateľov)

2-ročné štúdium

 • pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami správania (psychosociálne narušených)
 • pedagogika sluchovo postihnutých
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zrakovo postihnutých

Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené!

Štúdium je určené pre absolventov Bc. alebo Mgr. študijných programov, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii vychovávateľa v zmysle vyhl. č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

do 30.4.2023

Študijný program: špeciálna pedagogika  pre učiteľky materských škôl

(pre predprimárne vzdelávanie)

2-ročné štúdium

Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené!

Štúdium je určené pre absolventov Bc. alebo Mgr. študijných programov, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii učiteľa materskej školy v zmysle vyhl. č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

do 30.4.2023
 

Rozširujúce štúdium (vyučovanie ďalších aprobačných premetov) 

2-ročné štúdium

 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstva výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo histórie
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ (určené len pre absolventov učiteľstva pre primárne vzdelávanie)
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • výtvarná edukácia
Uchádzač uvedie v prihláške jeden predmet

Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené!

2. stupeň VŠ štúdia

v učiteľských študijných programoch a v neučiteľských študijných programoch s DPŠ

 

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

do 30.4.2023

Rozširujúce štúdium (vyučovanie ďalších aprobačných premetov) 

 • učiteľstvo hudobného umenia (pre ZUŠ)

Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené!

2. stupeň VŠ štúdia učiteľstva s aprobáciou učiteľstvo hudobnej výchovy, resp. učiteľstvo hudobného umenia

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

do 30.4.2023

Rozširujúce štúdium učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

2-ročné štúdium

Podmienky absolvovaného vzdelania pre prijatie: Vzdelanie musí byť ukončené!

2.stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v učiteľských študijných programoch a v neučiteľských  študijných  Mgr. programoch s DPŠ  

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

do 30.4.2023

Prihláška na rozširujúce štúdium   

Prihláška bude sprístupnená do 30.4.2023 do 16,00 hod.

Po elektronickom zaslaní prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami (úradne overené doklady o vzdelaní - diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, príp. aj vysvedčenie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu, životopis, doklad o uhradení 15 €) poslať doporučenou poštou  do stanoveného termínu na adresu fakulty (Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, 813 34  Bratislava). Manipulačný poplatok za podanie prihlášky je 15,-€. (V prípade neotvorenia štúdia alebo nenastúpenia na štúdium sa poplatok nevracia). Poplatok uhraďte na číslo účtu  7000139899 / 8180    IBAN  SK338180 000000 7000139899   Variabilný symbol 1111 

Elektronické prihlášky bez zaslanej vytlačenej prihlášky, nekompletné prihlášky a prihlášky bez uhradenej platby nebudeme akceptovať a nebudú spracované.

 

etky uvedené štúdiá sa realizujú formou 1-5 dňových výučbových sústrední cez pracovný týždeň, prípadne  aj v sobotu. Výučba sa môže realizovať prezenčne, dištančne alebo kombinovane.

 

Prijímacie pohovory sa konajú na rozširujúce štúdiá cudzích jazykov a učiteľstvo hudobného umenia (pre ZUŠ). Na ostatné rozširujúce štúdiá sú uchádzači prijímaní bez prijímacích pohovorov.

Požiadavky na prijímacie pohovory: AJ, AJ pre 1.st., NJ, Učiteľstvo hudobného umenia (pre ZUŠ)

 

Podľa platnej legislatívny sú vzdelávacie aktivity a štúdia ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a celoživotného vzdelávania poskytované za finančnú úhradu.

Ďalšie informácie prihláseným uchádzačom  poskytneme po spracovávaní prihlášok, najneskôr do 30.6.2023.

Informácie k štúdiám:  durcovafedu.uniba.skvlckovafedu.uniba.sk

Miesto vzdelávania:

Bratislava - všetky štúdiá

Žilina - všetky štúdiá

Košice - len Pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania, Pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých pre učiteľov, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Spišská Nová Ves - len Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Informácie o spracúvaní osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM - na akad. rok 2023/24

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského aktuálne ponúka doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy a pedagogický asistent.

Vzdelávanie sa realizuje v prezenčnej a kombinovanej forme štúdia a trvá 24 mesiacov, t. j. štyri semestre. Výučba je realizovaná vo forme dvojdňových študijných sústredení (piatok a sobota).

Vzdelávací program DPŠ tvoria dva moduly:

Prvý modul (pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ) v trvaní 1 roka

Druhý modul (odborno-didaktická príprava a pedagogická prax) v trvaní 1 roka

 

Podmienky prijatia na DPŠ

 

DPŠ na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ 

ukončené alebo prebiehajúce štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch, ktorých obsah je príbuzný obsahu študijných programov, ktoré má Pedagogická fakulta UK aktuálne pre tento stupeň vzdelávania akreditované

Termín podania prihlášky do 30.4.2023

 

DPŠ na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii  majster odbornej výchovy

ukončené alebo prebiehajúce štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch

 

Termín podania prihlášky do 30.4.2023

DPŠ na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii  pedagogický asistent 

ukončené alebo prebiehajúce štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch

Termín podania prihlášky do 30.4.2023

DPŠ na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii  vychovávateľ 

 

ukončené alebo prebiehajúce štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch 

Termín podania prihlášky do 30.4.2023

PRIHLÁŠKA NA DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Prihláška bude sprístupnená do 30.4.2023 do 16,00hod.

Po odoslaní elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami (úradne overené doklady o vzdelaní - diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, životopis a doklad o uhradení poplatku 15,- €) poslať doporučenou poštou do stanoveného termínu na adresu fakulty (Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, 813 34  Bratislava).  Manipulačný poplatok za podanie prihlášky je 15,- € (V prípade neotvorenia štúdia alebo nenastúpenia na štúdium sa poplatok 15,-€ nevracia). Poplatok uhraďte na číslo účtu  7000139899 / 8180    IBAN  SK338180 000000 7000139899   Variabilný symbol 1111  

Upozorňujeme, že elektronickú prihlášku, ku ktorej nebude doručená vytlačená prihláška s požadovaným prílohami, nebudeme akceptovať a nebude spracovaná.

Prijímacie pohovory: na doplňujúce pedagogické  štúdiá sú uchádzači prijímaní bez prijímacích pohovorov.

Podľa platnej legislatívny sú vzdelávacie aktivity a štúdia ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a celoživotného vzdelávania poskytované za finančnú úhradu.

Ďalšie informácie prihláseným uchádzačom  poskytneme po spracovávaní prihlášok, najneskôr do 30.6.2023.

Informácie k štúdiám:  durcovafedu.uniba.skvlckovafedu.uniba.sk

Miesto vzdelávania: Bratislava

Odovzdávanie záverečnej práce

Frekventant si vyberie tému práce, ktorej zadanie musí byť  schválené vedúcim katedry príslušnej špecializácie a následne mu bude pridelený aj vedúci (konzultant) záverečnej práce. Názov záverečnej práce je pre študenta záväzný.

Rozsah záverečnej práce

Rozsah písomnej záverečnej práce v zmysle vyhlášky MŠ SR č.  445/2009  na ukončenie kvalifikačného vzdelávania je

a) 35 až 50 strán pre pedagogického zamestnanca s požadovaným vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,

b) 25 až 35 strán pre pedagogického zamestnanca s požadovaným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa,

c) 20 až 25 strán pre ostatných pedagogických zamestnancov.

Odovzdanie záverečnej práce

Frekventant môže záverečnú prácu odovzdať až po odsúhlasení jej finálnej verzie vedúcim práce. Záverečná práca sa odovzdáva v tlačenej podobe v hrebeňovej väzbe v jednom exemplári na príslušnú katedru a elektronicky e-mailom konzultantovi a oponentovi

Termín odovzdania záverečnej práce

Primárna pedagogika      – do 31. 5.
Ďalší aprobačný predmet – do 30. 6.
Špeciálna pedagogika      - do 30.6.

Vzor titulného listu záverečnej práce

Manuál k bakalárskym a diplomovým prácam Tento manuál sa Vás netýka doslovne, slúžiť Vám má ako pomôcka pri vypracovávaní záverečnej práce.

http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/


Písomnú záverečnú prácu na ukončenie kvalifikačného vzdelávania posudzujú dvaja recenzenti. Recenzenti písomných záverečných prác sa vyberajú podľa obsahu písomnej záverečnej práce z odborníkov na problematiku.

Posudok recenzenta obsahuje najmä hodnotenie aktuálnosti, odbornosti, originality obsahu písomnej záverečnej práce, odporúčanie alebo neodporúčanie písomnej záverečnej práce na obhajobu a otázky pre autora písomnej záverečnej práce.

Ak recenzent neodporučí písomnú záverečnú prácu na obhajobu, autor písomnú záverečnú prácu na základe posudku recenzenta prepracuje a znovu predloží na posúdenie; rovnako sa postupuje aj vtedy, ak sa vyžaduje odporúčanie dvoch recenzentov a obaja neodporučili písomnú záverečnú prácu na obhajobu.

Ak sa na obhajobu písomnej záverečnej práce vyžaduje odporúčanie dvoch recenzentov a ak jeden z nich písomnú záverečnú prácu neodporučí na obhajobu, písomná záverečná práca sa posúdi tretím recenzentom a na základe jeho posudku poskytovateľ rozhodne o možnosti obhajoby písomnej záverečnej práce.

Ak recenzenti neodporučia písomnú záverečnú prácu na obhajobu ani po druhom prepracovaní, nemôže účastník kontinuálneho vzdelávania toto vzdelávanie ukončiť.

Podmienkou ukončenia posledného ročníka štúdia je odovzdanie záverečnej práce. Ak študent v stanovenom termíne záverečnú prácu neodovzdá, musí požiadať o opakovanie posledného ročníka štúdia.  

Prihláška na záverečnú skúšku

Prihláška na záverečnú skúšku - študijný program rozširujúceho štúdia  Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  - bude  zverejnená začiatkom mája 2023

Prihláška na záverečnú skúšku - Špeciálna pedagogika  - bude zverejnená začiatkom mája 2023