Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie

Informácie a usmernenia k realizácii aktivít celoživotného vzdelávania počas pandémie COVID19

Rozhodnutie o realizácii vyučovania v rámci celoživotného vzdelávania dištančne / online od 15.10.2020 do odvolania a podrobnosti realizácie

12.10.2020 CŽV DIŠTANČNE    

12.10.2020 CŽV ONLINE PODROBNOSTI REALIZÁCIE

Odkaz na stiahnutie aplikácie MS Teams

Návod na pripojenie študentov mimo UK do MS Teams

 

Usmernenia k realizácii rigoróznych konaní počas pandémie COVID19

Informácie a usmernenia k realizácii aktivít celoživotného vzdelávania počas pandémie COVID19

Zdravotný dotazník a vyhlásenie

Kontakt a úradné hodiny. Úradné hodiny sú zrušené do odvolania.

 

Kontakt:

Pedagogická fakulta UK

Referát pre celoživotné vzdelávanie

Račianska 59

813 34  Bratislava

Císlo účtu 7000139899 / 8180     IBAN  SK338180 000000 7000139899 

PaedDr. Janette Vlčková                                  PaedDr. Andrea Ďurčová

e-mail:  vlckovafedu.uniba.sk                          e-mail:  durcovafedu.uniba.sk

                       mobil: 0905 595 730  ( od 9,00-14,00hod)

PdF UK Račianska 59. m.č. 120                           PdF UK Račianska 59. m.č. 120

 

Úradné hodiny sú zrušené do odvolania

Úradné hodiny:  

        Úradné hodiny počas prázdnin: 

Úradné hodiny sú zrušené do odvolania

 

 

Pondelok           8.30 – 11.00

    Pondelok     8.30 – 11.00           

 

 

Utorok               8.30 – 11.00

    Utorok        8.30 – 11.00            

 

 

Streda               12.30 –14.00

 

 

 

Štvrtok               8.30 – 11.00

 

 

 

Piatok                 nestránkový deň

 

 

 

Rozširujúce štúdiá 

Študijný program: špeciálna pedagogika  

3-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

 

Študijný program: špeciálna pedagogika  pre školského špeciálneho pedagóga (pedagogický zamestnanec),

špeciálneho pedagóga, terénneho špeciálneho pedagóga (odborný zamestnanec)

3 -ročné štúdium
(poradenstvo)

 

2. stupeň VŠ štúdia (Mgr.)

v študijnom  odbore učiteľstvo pre 1. st. ZŠ,

v študijnom  odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. –9.roč., SŠ), 

v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia

v študijnom odbore logopédia

Termín podania prihlášok predĺžený do 14. mája 2021

 

Študijný program: špeciálna pedagogika  

(pre učiteľov)

2-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

 

 

 • pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých (U-PMP)
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami správania (psychosociálne narušených)
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých

 

2. stupeň VŠ štúdia  

v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských študijných odboroch s DPŠ

 Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

Termín podania prihlášok predĺžený do 14. mája 2021

(okrem U-PMP v Bratislave)

 

 

 • pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou  schopnosťou

 

 

2. stupeň VŠ štúdia  (Mgr.)

učiteľských študijných odboroch a v neučiteľských Mgr. študijných odboroch s DPŠ

Termín podania prihlášok predĺžený do 14. mája 2021

Študijný program: špeciálna pedagogika  

(pre vychovávateľov)

2-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

 

 

 • pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami správania (psychosociálne narušených)
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • pedagogika sluchovo postihnutých
 • pedagogika zrakovo postihnutých

 

1. stupeň VŠ štúdium (Bc.),

2. stupeň VŠ štúdium  

v študijnom odbore vychovávateľstvo

 Uchádzač uvedie v prihláške jednu špecializáciu

Termín podania prihlášok predĺžený do 14. mája 2021

 

Študijný program: špeciálna pedagogika  

pre učiteľky materských škôl

(pre predprimárne vzdelávanie)

 

NOVÉ

 

2-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov Bc. alebo Mgr. študijných programov, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii učiteľa materskej školy v zmysle vyhl. č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Termín podania prihlášok predĺžený do 14. mája 2021

Rozširujúce štúdium (vyučovanie ďalších aprobačných premetov) 

2-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

 

 
 • učiteľstva slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstva výchovy k občianstvu
 • učiteľstvo histórie
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo výtvarnej edukácie 
 

2. stupeň VŠ štúdia

v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských študijných odboroch s DPŠ

 

Uchádzač uvedie v prihláške jeden predmet

Termín podania prihlášok predĺžený do 14. mája 2021

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ
Štúdium je určené pre absolventov Mgr. študijných programov, ktoré kvalifikujú absolventa pre prácu na pozícii učiteľa materskej školy v zmysle vyhl. č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Termín podania prihlášok predĺžený do 14. mája 2021
 • učiteľstvo hudby (pre ZUŠ)
2. stupeň VŠ štúdia v študijnom programe Učiteľstvo hudobného umenia  Termín podania prihlášok predĺžený do 14. mája 2021

Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 

2-ročné štúdium

Štúdium je určené pre absolventov:

2.stupeň VŠ štúdia (Mgr.) v učiteľských študijných odboroch  a v neučiteľských  študijných  Mgr. odboroch s DPŠ  

30. apríl 2021

Prijímanie prihlášok ukončené

Všetky uvedené štúdiá sa realizujú formou 1-5 dňových výučbových sústrední cez pracovný týždeň, prípadne  aj v sobotu (cca 2 -3x za semester)

Prijímacie pohovory sa konajú na rozširujúce štúdiá cudzích jazykov a na rozširujúce štúdium učiteľstva hudby. Na ostatné rozširujúce štúdiá sú uchádzači prijímaní bez prijímacích pohovorov.

 

OZNAM

Prijímanie prihlášok  je ukončené

Ďalšie informácie prihláseným uchádzačom  poskytneme po spracovávaní prihlášok v najbližšom čase najneskôr do 30.6.2021.

Informácie k štúdiám:  durcovafedu.uniba.skvlckovafedu.uniba.sk

Miesto vzdelávania:

Bratislava - všetky štúdiá

Žilina - všetky štúdiá

Košice - len Pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých pre učiteľov a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Spišská Nová Ves - len Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Informácie o spracúvaní osobných údajov a zásady ochrany osobných údajov

Doplňujúce pedagogické štúdium ........... p r i p r a v u j e m e