Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Smernice dekana

2023

Smernica dekanky č.1/2023: Odmeny členom habilitačnej komisie, inauguračnej komisie a oponentom

Smernica dekanky č.2/2023: Poplatky za habilitačné a inauguračné konanie

 

Smernica dekanky č.3/2023: Odmeny v doktorandskom štúdiu oponentom, ktorí nie sú zamestnancami PdF UK

Smernica dekanky č.4/2023: Prítomnosť doktorandov na pracoviskách PdF UK

Smernica dekanky č.5/2023: Úhrada nepriamych nákladov grantových projektov

Smernica dekanky č.6/2023: Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie na PdF UK

Smernica dekanky č.7/2023: Zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri so zobrazovacími jednotkami podľa NV SR 276/2006 Z.z.


Smernica dekanky č.8/2023: Bezpečná manipulácia s bremenami v zmysle NV SR 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Smernica dekanky č.9/2023: Určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti

Smernica dekanky č.10/2023: Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre zamestnancov zamestnávateľa

Smernica dekanky č.11/2023: Zoznam prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým

Smernica dekanky č.12/2023: Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu


Smernica dekanky č.13/2023: Bezpečnostné pokyny pre práce pri upratovaní a riadení

Smernica dekanky č.14/2023: Bezpečnostné pokyny pre práce na rebríkoch

Smernica dekanky č.15/2023: Kontrola požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok v zmysle §12 ods.2 písm.I, zák. č.124/2006 Z.Z. na pracoviskách PdF UK

Smernica dekanky č. 16/2023: Prideľovanie bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov Pedagogickej fakulty v ubytovacích zariadeniach Univerzity
Komenského v Bratislave


Smernica dekanky č.17/2023: Študijný poradca na PdF UK

Smernica dekanky č.18/2023: Správa, evidencia, rezervácia a využívanie miestností PdF UK

Smernica dekanky č. 19/2023: Smernica o určení príplatku za zmennosť

Smernica dekanky č. 20/2023 ktorou sa zrušujú vnútorné predpisy PdF UK

Smernica dekanky č. 21/2023 – Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

2022

Smernica dekanky č.1/2022: Metodika uplatňovania  kritérií hodnotenia všetkých výstupov výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v príslušnej oblasti výskumu

Smernica dekanky č.2/2022: Pracovné cesty a cestovné náhrady
Týmto sa ruší Smernica dekana č.1/2005

Smernica dekanky č.3/2022 Záverečné hodnotenie predmetov na PdF UK
Týmto sa ruší Smernica dekana č.1/2020

Smernica dekanky č.4/2022 Kľúčový poriadok na PdF UK
Týmto sa ruší Smernica dekana č.4/2013

 

Smernica dekanky č.5/2022 Odmeny v doktorandskom štúdiu
Týmto sa ruší Smernica dekana č.1/2010

Smernica dekanky č.6/2022 Smernica o vstupe do budov PdF UK
Týmto sa ruší Smernica dekanky č.2/2015

Smernica dekanky č.7/2022 Smernica o evidencii pracovného času a pravidlách používania dochádzkovo - vstupných kariet elektronického bezpečnostného systému
Týmto sa ruší Smernica dekanky č.3/2015

Smernica dekanky č.8/2022 Podpisové vzory
Týmto sa ruší Smernica dekanky č.3/2007

Smernica dekanky č.9/2022 Študijný poradca na PdF UK
Týmto sa ruší Smernica dekanky č.2/2013

Smernica dekanky č.10/2022 Akreditačná rada PdF UK


Smernica dekanky č.11/2022 Podrobnosti o zriadení a činnosti rád študijných programov na PdF UK
Týmto sa ruší Smernica dekanky č.1/2021

Smernica dekanky č.12/2022 Štatút a rokovací poriadok Rady pre kvalitu PdF UK
Týmto sa ruší Smernica dekanky č.1/2019

Smernica dekanky č. 13/2022 Komisia na posúdenie etiky výskumu na PdF UK 

 

Smernica dekanky č. 14/2022 Nominácia študenta do výberových komisií

 

Smernica dekanky č. 15/2022 Ktorou sa rušia neaktuálne vnútorné predpisy PdF UK