Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy

2023

Vnútorný predpis č. 1/2023: Štipendijný poriadok PdF UK

Vnútorný predpis č. 2/2023:  Štúdijný poriadok PdF UK

Vnútorný predpis č. 3/2023: Štatút PdF UK

Vnútorný predpis č. 4/2023: Pravidlá zriaďovania odborových komisií na PdF UK

Vnútorný predpis č. 5/2023: Organizačný poriadok PdF UK

Vnútorný predpis č. 6/2023: Štatút a rokovací poriadok rady pre kvalitu PdF UK 

Vnútorný predpis č. 7/2023: Štatút Akreditačnej rady PdF UK

Vnútorný predpis č. 8/2023: Štatút rád študijných programov na PdF UK

Vnútorný predpis č. 9/2023: Študijný poriadok Pedagogickej fakulty UK

 

2021

Vnútorný predpis č. 1/2021: Dodatok č.1 k štatútu PdF UK

Vnútorný predpis č. 2/2021: Štipendijný poriadok PdF UK

Vnútorný predpis č. 3/2021: Organizačný poriadok PdF UK

2020

Vnútorný predpis č. 1/2020: Študijný poriadok PdF UK


Vnútorný predpis č. 1/2014: Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na PdF UK

Vnútorný predpis č. 2/2014: Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu č. 1/2013: Študijný poriadok PdF UK

 

2013

Vnútorný predpis č. 1/2013: Študijný poriadok PdF UK


2010

Vnútorný predpis č. 1/2010: Úhrada školného a vrátenie poplatkov


2008

Vnútorný predpis č.12/2008: Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK PdF v ak. r. 2009/2010

Vnútorný predpis č.11/2008: O organizovaní výučby v dennej forme štúdia


Vnútorný predpis č.10/2008: Učebňa výpočtovej techniky Š_208


Vnútorný predpis č.9/2008: Inventarizácia hospodárskych prostriedkov fakulty

Vnútorný prespis č.4/2008: Priznanie motivačného štipendia