Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obzretie sa za úspešnou medzinárodnou interdisciplinárnou konferenciou

Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky PdF UK v Bratislave v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov a Biblickou komisiou pri Medzinárodnom komitéte slavistov v dňoch 23. – 24. mája 2024 usporiadala medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície: slovensko-slovanské a slovensko-európske vzťahy a paralely. Konferencia sa uskutočnila v rámci riešenia vedeckých projektov APVV-22-0088 a VEGA 2/0045/23. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v rámci Roka kresťanskej kultúry na Slovensku, sa zúčastnili odborníci a odborníčky z trinástich krajín, napr. z Talianska, Nemecka, Španielska, Bulharska, Slovinska, Chorvátska, Česka, Poľska, Srbska.  

Konferencia prebehla v dvoch paralelných sekciách zahŕňajúcich štyri tematické okruhy, v rámci ktorých odznelo päťdesiatdva referátov o potrebe inovatívneho oživenia hodnotových a didakticko-pedagogických súvislostí poznávania vzťahov jazyka a kultúry najmä v kontexte cyrilo-metodského dedičstva, predstavujúceho dôležitý zdroj európskej kultúrnej komunikácie. Najmä plenárne referáty (Svetlina Nikolova, Marcello Garzaniti, Thomas Daiber, Erika Brtáňová) poskytli prehľad o dynamike biblického textu a jeho posolstva v starších i novších textoch v slovanských jazykoch. Významnú súčasť konferencie predstavovali referáty v sekciách, ktoré boli zamerané na aktuálne výsledky bádania o prameňoch spätých s tradičnou kultúrou, o duchovno-kultúrnej komunikácii, o medzijazykových, medziliterárnych a interkultúrnych súvislostiach európskeho jazykovo-historického vývinu. Najmä axiologické aspekty filologického bádania a ich prezentácia v interdisciplinárnom kontexte konferencie utvorili bázu pre inovatívne prístupy pri poznávaní identity jednotlivých jazykových a kultúrnych kontextov a pre hľadanie možností ich pedagogického uplatnenia. 

Peter Žeňuch