Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície: slovensko-slovanské a slovensko-európske vzťahy a paralely

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície: slovensko-slovanské a slovensko-európske vzťahy a paralely sa realizuje v rámci Roka kresťanskej kultúry v zmiešanom formáte (prezenčne a online) v štyroch tematických okruhoch:


I. Cyrilometodský preklad Biblie a jeho kultúrne dedičstvo.
II. Pramene tradičnej kultúry a ich odraz v jazyku, literatúre a dejinách spoločnosti.
III. Duchovno-kultúrna komunikácia v minulosti a v prítomnosti: medzijazykové, medziliterárne, medzikultúrne vzťahy v čase prebytku i v čase krízy.
IV. Didaktické zdroje a prostriedky rozvíjania kultúry a identity.

 

Program konferencie

Významnou súčasťou konferencie je zasadnutie Biblickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (MKS), ktoré sa uskutoční po prvýkrát na Slovensku. Biblická komisia pri MKS sa venuje systematickému výskumu prekladania Biblie do slovanských jazykov od najstarších čias, teda od vzniku prvého slovanského Písma svätého do staroslovienčiny až po súčasné aktuálne kontexty prekladania a uplatnenia Biblie v kontexte duchovnej kultúry Slovanov a Európy. Na konferencii vystúpia medzinárodne uznávaní slavisti, slovakisti i odborníci, ktorí sa venujú hodnotovým (axiologickým) a didakticko-pedagogickým kontextom jej uplatnenia v súčasnom európskom kultúrnom a jazykovom kontexte. Na konferencii sa zúčastnia akademickí, vedeckí a vedecko-pedagogickí pracovníci z 13 krajín sveta.

Usporiadatelia medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie vydali zborník rozšírených anotácií príspevkov ako materiály na rokovanie v rámci jednotlivých tematických okruhov.

 

Zborník na stiahnutie

Konferenciu sprevádzajú kultúrne podujatia, ktoré zorganizoval Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave (www.bulkis.sk) z príležitosti Dňa slovanskej písomnosti pod záštitou veľvyslanca Bulharskej republiky na Slovensku. Ide o vernisáž výstavy s názvom Príbehy z hlaholských čias dňa 22.5.2024 o 19,00 v Bulharskom kultúrnom inštitúte na Jesenského 7 v Bratislave a koncert v podaní speváckeho zboru ELICI, ktorý v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 dňa 23.5.2024 o 18,00 hod. predstaví bulharské pravoslávne cirkevné spevy.