Aktuálne ponuky

Konkurzy na mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty v akademickom roku 2018/2019

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vyhlasuje výzvu na uskutočnenie výberových konaní na jednosemestrálne študijné pobyty v akademickom roku 2018/2019 na univerzitách:

Termín podania prihlášky je: 6. február 2018

Viac informácii o pobytoch nájdete na stránke Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK. 

Kompletné prihlášky so všetkými kópiami doručte na Referát pre zahraničné vzťahy PdF UK. Súčasti prihlášky sú:

 • žiadosť o štúdium - 5-krát
 • súhlas so spracovaním osobných údajov k prihláške na univerzity v USA a k prihláške na univerzity v Austrálii
 • životopis v angličtine 5-krát, kde študent uvedie svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
 • krátky motivačný list v angličtine, 5-krát
 • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v angličtine, 1 originál a 4 kópie
 • potvrdenie o jazykovej skúške TOEFL alebo IELTS *

* pri univerzite na Taiwane stačí aj potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS, ...) je ale pre študentov uchádzajúcich sa o pobyty v Austrálii alebo USA nevyhnutná

Upozornenia pre študentov

 • ide o samostatné konkurzy, takže napríklad uchádzač o štúdium v USA priamo "nesúťaží" s uchádzačom o štúdium v Austrálii. Môže však podať iba jednu prihlášku;
 • ihneď po skončení fakultného konkurzu sa na OMV RUK uskutoční 2. kolo konkurzu;
 • úspešní uchádzači z 2. kola budú musieť do niekoľkých týždňov po konkurze priniesť na OMV dodatočné dokumenty (napr. aktuálny výpis kreditov v angl. jazyku, výpis z účtu), študenti dostanú inštrukcie ihneď po skončení 2. kola konkurzu;
 • ak po skončení konkurzu ostanú miesta na niektorú z týchto univerzít neobsadené, miesta budú ponúknuté neúspešným uchádzačom z 2. kola;
 • "výhra" v konkurze ešte neznamená realizáciu pobytu – finálna akceptácia študenta je plne v kompetencii zahraničných univerzít;
 • študent by sa mal vopred oboznámiť s ponukou kurzov univerzity, na ktorú sa hlási; ak počas konkurzu OMV alebo zahraničná univerzita zistí, že univerzita neponúka vhodné kurzy alebo študent nespĺňa iné podmienky, bude z konkurzu vylúčený;
 • ak študent absolvoval jazykovú skúšku v týchto dňoch a čaká na doručenie výsledkov, môže byť jeho prihláška podmienečne akceptovaná, no kópiu potvrdenia výsledkov skúšky musí študent (resp. British Council a pod.) doručiť na OMV najneskôr do vyššie uvedených termínov. Po nich nebudú zmeny/doplnenia prihlášky akceptované;
 • úspešní uchádzači budú mať odpustené študijné poplatky, ale všetky ostatné náklady (cestovné náklady, strava, ubytovanie, poistenie, osobné výdavky, ...) znášajú sami, jeden semester teda študenta vyjde na niekoľko tisíc Eur;
 • výnimku tvorí Slippery Rock University, USA, kde majú študenti UK ubytovanie a stravu zadarmo
 • všetky študijné pobyty musia byť realizované v akademickom roku 2018/2019, pobyty sa spravidla uskutočňujú v zimnom semestri (pozor: austrálske univerzity začínajú semester už v júli/auguste).

Štipendijný pobyt v Izraeli pre doktorandov

Dávame do pozornosti možnosť pre doktorandov absolvovať štipendijný pobyt na Tel Aviv University v Izraeli. Ponuka platí pre všetkých doktorandov bez obmedzenia vednej disciplíny. Zahraničná univerzita hradí študentovi ubytovanie a spiatočnú letenku.

Trvanie: 1-3 mesiace

Termín prihlasovania: do 15. 04. 2018

Viac informácii priamo vo výzve alebo na stránke zahraničnej univerzity.

Výberové konania Erasmus+ štúdium

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2018/2019. 

Od tohto akademického roka bude prihlasovanie na študentské mobility iba on-line pomocou softvéru Mobility Online. Prihláška je zverejnená na webovej stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, aké používate do AiS-u. Termín na prihlásenie sa do on-line systému bude do 31. 01. 2018. Po tomto termíne sa už nebude možné prihlásiť. 

Návod na prihlasovanie je zverejnený na uvedenej webovej stránke. Po odoslaní prihlášky Vám bude vygenerovaný e-mail s ďalšími krokmi a prihlasovacími údajmi do systému. Do systému bude treba nahrať aj všetky požadované povinné dokumenty tiež do 31. 01. 2018.

Po uzavretí prihlasovania sa budú Vaše dokumenty doručené na katedru, kde sa uskutočnia výberové konania podľa termínu určeného katedrou (od polovice februára do polovice marca).

Výberové konania Erasmus+ stáž a absolventská stáž

Oznamujeme, že výzva na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ stáž (SMT) a absolventskú stáž (aSMT) bola vyhlásená.

Uchádzači na katedru predkladajú:

1. prihlášku na študentskú mobilitu;

2. výpis výsledkov štúdia za doterajšie štúdium z AIS2 podľa Študijného poriadku UK alebo výpis získaného počtu kreditov za uplynulé obdobie podpísané školiteľom u doktorandov;

3. štruktúrovaný životopis v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom (alebo inom jazyku podľa cieľovej krajiny) alebo v slovenskom jazyku pri pobytoch v ČR, Poľsku, Slovinsku;

4. motivačný list v príslušnom jazyku podľa bodu 3;

5. dokumenty o aktivitách študenta:
         a. na PdF UK,
         b. mimo PdF UK.

Prihlášky uchádzačov na katedrách posudzuje výberová komisia, ktorá má mať aspoň 3 členov. Termíny výberových konaní si vyhlasujú katedry.