Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predpisy a legislatíva

Kritéria pre habilitačné a inauguračné konania

VP č. 31/2023 dodatok č. 1 k VP č. 34/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave

 

VP č. 24/2021 Rámcové kritéria na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave

Príloha k smernici rektora číslo 24/2021 Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor Univerzite Komenského v Bratislave Prerokované vo VR PdF UK 13. 05. 2022, schválené vo VR UK 06. 06. 2022 Odbor habilitačného a inauguračného konania: