Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov o štúdium

Deň otvorených dverí na Katedre špeciálnej pedagogiky

bližšie informácie o dni otvorených dverí

 

 

 

Informácie pre uchádzačov

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

bakalárskej forme štúdia si uchádzač o dennú ale  aj externú formu štúdia môže vybrať z nasledujúcich  študijných programov:

*   špeciálna  pedagogika – denná forma (3 roky), externá forma (4 roky)

V rámci študijného programu špeciálna pedagogika  počas štúdia  študent absolvuje tieto  špecializácie :

 • špeciálna pedagogika - poradenstvo
 • pedagogika mentálne postihnutých
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 • pedagogika sluchovo postihnutých
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • pedagogika detí s poruchami učenia
 • pedagogika detí s poruchami správania
 • pedagogika detí s NKS

* pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie – denná forma (3 roky), externá forma (4 roky)

Študijný program je koncipovaný tak, aby zabezpečil komplexnú pedagogickú, odbornú, metodickú i metodologickú prípravu pedagogických asistentov pre inkluzívne vzdelávanie. Študent získa poznatky zo všeobecnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, z jednotlivých špecializácií špeciálnej pedagogiky, teórie špeciálnej výchovy, inkluzívnej pedagogiky i zo súvzťažných disciplín. Súčasťou študijného programu je prax v školách a zariadeniach, v ktorých sú vzdelávaní jednotlivci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia:

Podmienkou prijatia uchádzačov na bakalárske štúdium je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a splnenie podmienok prijímacieho konania stanoveného  fakultou pre uchádzačov o štúdium  tak,  aby boli na vysokoškolské štúdium prijatí uchádzači s požadovanými vedomosťami, schopnosťami  a predpokladmi  na úspešné skončenie  štúdia.

Uchádzač o štúdium  vykoná prijímacie pohovory, ktoré  budú pozostávať  z ústneho pohovoru.

Ústny pohovor bude prebiehať pred komisiou a bude pozostávať:

 • z ústneho pohovoru v ktorom sa bude posudzovať všeobecný doterajší prehľad v oblasti špeciálnej pedagogiky ako aj vážnosť  a hĺbka záujmu o štúdium špeciálnej pedagogiky;
 • vzhľadom na skutočnosť, že v študijnom programe špeciálna pedagogika je  dôležitá adekvátna úroveň  komunikácie ako základného interakčného procesu budúceho špeciálneho pedagóga,  počas prijímacieho pohovoru sa sleduje aj úroveň obsahovej a formálnej   stránky komunikácie, najmä hovorenej reči. 

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

V magisterskej forme štúdia sa uchádzač v dennej a externej forme  hlási na študijný program

* špeciálna pedagogika – denná forma (2 roky), externá forma (3 roky)

V rámci študijného programu špeciálna pedagogika si vyberá dve z nasledujúcich špecializácií:

 • špeciálna pedagogika – poradenstvo
 • pedagogika mentálne postihnutých
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 • pedagogika sluchovo postihnutých
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou

Otvorenie špecializácie je podmienené počtom prihlásených uchádzačov. Na otvorenie jednej špecializácie je potrebných minimálne 15 študentov. V prípade nižšieho počtu prihlásených bude ponúknutá iná alternatíva.

V akademickom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť tieto kombinácie:

Denná forma

 • špeciálna pedagogika: poradenstvo - pedagogika mentálne postihnutých
 • pedagogika mentálne postihnutých - pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • špeciálna pedagogika: poradenstvo - pedagogika zrakovo postihnutých
 • špeciálna pedagogika: poradenstvo - pedagogika sluchovo postihnutých
 • špeciálna pedagogika: poradenstvo – pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou

Externá forma

 • pedagogika mentálne postihnutých - pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • špeciálna pedagogika: poradenstvo - pedagogika mentálne postihnutých

Podmienky prijatia na magisterský stupeň štúdia:

 • Uchádzač o magisterské  štúdium špeciálnej pedagogiky musí mať skončené bakalárske štúdium v odbore špeciálna pedagogika.
 • Absolventi Bc. štúdia v odbore špeciálna pedagogika Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, môžu byť prijatí bez prijímacích pohovorov. Poradie úspešnosti uchádzačov bude vytvorené na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom stupni štúdia.
 • Absolventi Bc. štúdia v odbore špeciálna pedagogika iných fakúlt ako je Pedagogická fakulta UK v Bratislave, môžu byť prijatí len na základe úspešného vykonania určených diferenčných skúšok.
 • Absolventi Bc. štúdia v príbuzných študijných programoch môžu byť prijatí len na základe vykonania rozdielových prijímacích skúšok a ďalších podmienok vypísaných vysokou školou.

Uchádzači, ktorí si zvolia špecializáciu pedagogika sluchovo postihnutých sú povinní absolvovať praktickú skúšku, ktorej cieľom je posúdiť:

 • obsahovú a formálnu stránku hovoreného jazyka,
 • predpoklady pre zvládnutie manuálnych foriem komunikácie.
 • praktická skúška bude prebiehať pred prijímacou komisiou, ktorej členmi sú odborníci v danej oblasti.

   Absolventi študijného odboru špeciálna pedagogika (Bc. stupeň) alebo študijných programov v rámci študijného odboru špeciálna pedagogika v kombinácii (Bc. stupeň) z iných pedagogických fakúlt vykonajú diferenčné prijímacie skúšky z predmetov:
 • písomný test zo špeciálnej pedagogiky,

písomný test z predmetov, ktoré budú závisieť od zvolených dvoch špecializácií. 

 

 

 

Možnosti štúdia na katedre špeciálnej pedagogiky

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave je možné od septembra 2010 študovať špeciálnu pedagogiku v rámci študijného odboru a študijného programu špeciálna pedagogika, ktorý vnútorne pozostáva z troch špecializácií, z ktorých si študent povinne vyberie dve. Ide o tieto špecializácie: pedagogika mentálne postihnutých, pedagogika sluchovo postihnutých, špeciálna pedagogika - poradenstvo. Uchádzač o magisterské  štúdium špeciálnej pedagogiky musí mať skončené bakalárske štúdium v odbore špeciálna pedagogika. Absolventi Bc. štúdia v odbore špeciálna pedagogika iných programov alebo špecializácií ako pedagogika mentálne postihnutých, pedagogika sluchovo postihnutých, špeciálna pedagogika - poradenstvo môžu byť prijatí len na základe úspešného vykonania určených prijímacích diferenčných skúšok.

Prijímanie na štúdium

Vhodnosť požiadaviek na uchádzačov a spôsob ich výberu na zabezpečenie toho, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

  


1. Špeciálna pedagogika, Bc. štúdium:

Absolventi Bc. štúdia v študijnom programe alebo špecializácii pedagogika mentálne postihnutých môžu pokračovať v magisterskom stupni štúdia v špecializácii špeciálna pedagogika na základe podmienok predpísaných fakultou.   V zásade pre 2. stupeň štúdia špeciálnej pedagogiky v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých môžu byť prijímaní len absolventi 1. stupňa študijného odboru špeciálna pedagogika, ktorí spĺňajú predpoklady  pre štúdium.

Absolventi Bc. štúdia pedagogika sluchovo postihnutých môžu pokračovať v magisterskom stupni na základe podmienok predpísaných fakultou.   V zásade pre 2. stupeň štúdia špeciálnej pedagogiky v špecializácii pedagogika sluchovo postihnutých môžu byť prijímaní len absolventi 1. stupňa študijného odboru špeciálna pedagogika, ktorí spĺňajú predpoklady  pre štúdium.

Absolventi Bc. štúdia pedagogika - poradenstvo môžu pokračovať v magisterskom stupni na základe podmienok predpísaných fakultou.   V zásade pre 2. stupeň štúdia špeciálnej pedagogiky v špecializácii špeciálnopedagogické poradenstvo, môžu byť prijímaní len absolventi 1. stupňa študijného odboru špeciálna pedagogika, ktorí spĺňajú predpoklady  pre štúdium.

 


2. Špeciálna pedagogika, Mgr. štúdium:

 

 

Vhodnosť požiadaviek na uchádzačov a spôsobu ich výberu na zabezpečenie toho, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi            

Magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika je založené na povinnom výbere dvoch študijných špecializácií z nasledujúcich: pedagogika mentálne postihnutých, pedagogika sluchovo postihnutých, špeciálna pedagogika - poradenstvo. Magisterský študijný program (tabuľka predmetov) si možno pozrieť  na webstránke katedry špeciálnej pedagogiky.

Uchádzač o magisterské  štúdium špeciálnej pedagogiky musí mať skončené bakalárske štúdium v odbore špeciálna pedagogika. Absolventi Bc. Štúdia v odbore špeciálna pedagogika iných programov alebo špecializácií ako pedagogika mentálne postihnutých, pedagogika sluchovo postihnutých, špeciálna pedagogika - poradenstvo môžu byť prijatí len na základe úspešného vykonania určených diferenčných prijímacích skúšok.

Absolventi Pedagogickej fakulty UK v Bratislave študijného odboru špeciálna pedagogika Bc. stupňa môžu byť prijatí na Mgr. stupeň štúdia bez prijímacích pohovorov. Poradie úspešnosti uchádzačov bude závisieť od výsledkov záverečných bakalárskych skúšok podľa podmienok vypísaných fakultou. Absolventi študijného odboru špeciálna pedagogika (Bc. stupeň) alebo študijných programov v rámci študijného odboru špeciálna pedagogika v kombinácii (Bc. stupeň) z iných pedagogických fakúlt vykonajú diferenčné prijímacie skúšky (písomný test) z predmetov, ktoré budú závisieť od zvolených študijných špecializácii uchádzačov. Zvolené dve špecializácie štúdia uchádzači vyznačia v prihláške.

Prijímacie pohovory v špecializácii Pedagogika mentálne postihnutých:

 • špeciálna pedagogika
 • pedagogika mentálne postihnutých

Prijímacie pohovory v špecializácii Pedagogika sluchovo postihnutých:

 • špeciálna pedagogika
 • pedagogika sluchovo postihnutých

Prijímacie pohovory v špecializácii Poradenstvo:

 • špeciálna pedagogika
 • špeciálnopedagogické poradenstvo

 


 

Študijný program špeciálna pedagogika Mgr. stupeň

Všeobecná charakteristika a ciele študijného programu

Študijný program špeciálna pedagogika patrí pod študijný odbor špeciálna pedagogika. Špeciálna pedagogika je študijný odbor (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania v ktorej absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Študijný odbor špeciálna pedagogika sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Časť populácie vzhľadom na svoje mentálne, senzorické, somatické alebo sociálne danosti vykazuje špeciálne edukačné potreby. Tieto môžu adekvátne saturovať len cielene pripravovaní odborníci. Špeciálna pedagogika sa usiluje o pokrytie potrieb odborníkmi v edukácii, poradenstve, osvete, v oblasti rozvíjania teórie a praxe výchovnej rehabilitácie detí, mládeže a dospelých so špeciálnymi edukačnými potrebami.

Podobné študijné odbory v zahraničí  špeciálna pedagogika v Poľsku, liečebná pedagogika v Maďarsku, Sonderpädagogik v NSR, defektológia, resp. korekčná pedagogika  v Rusku a Bulharsku. Pre tento odbor v zahraničí sú vytvorené samostatné fakulty alebo špecializované katedry.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi:

 • liečebná pedagogika – kým v špeciálnej pedagogike je akcent na edukáciu (výchova, vzdelávanie, vyučovanie) v liečebnej pedagogike je akcent na aplikovaní pedagogických terapeutických metód (muzikoterapie, arteterapie, činnostnej terapie a pod.) ako doplnku liečby, prípadne pozitívneho ovplyvňovania osobnosti jednotlivca v indikovaných prípadoch,
 • logopédia – sa sústreďuje na korekciu narušenej komunikačnej schopnosti jednotlivca pedagogickými prostriedkami, kým špeciálna pedagogika na edukáciu a výchovnú rehabilitáciu osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • predškolská a elementárna pedagogika – v učiteľskom zameraní je prienik v základnej podstate sociokultúrnych obsahov sprostredkúvaných vo vzdelávaní detí príslušných vekových kategórií.

Absolventi študijného odboru špeciálna pedagogika sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

 • vychovávateľ pre špeciálne výchovné zariadenia a pedagogický asistent – 1. stupeň,
 • učiteľ špeciálnych škôl a poradenský pracovník – 2. stupeň,
 • vedecko-výskumný pracovník a riadiaci pracovník -  PhD.  – 3. stupeň.

Štúdium v rámci študijného programu pozostáva  z teoretických predmetov a praktických predmetov. Teoretické predmety sú realizované formou prednášok  a seminárov, študenti na nich získajú poznatky  z jednotlivých oblasti študijného programu, zároveň sa ich naučia analyzovať, syntetizovať a komparovať s poznatkami z predmetov učiteľského základu, viažucich sa na intaktnú populáciu.  Formou cvičení sú realizované predmety praktického charakteru, v ktorých majú študenti získať zručností  viažuce sa k edukačným aktivitám  a k špecifikám komunikácie v populácii  postihnutých detí a mládeže. Súčasťou študijného programu je aj absolvovanie špeciálnopedagogickej praxe.

Študijný program je štruktúrovaný do nasledujúcich blokov predmetov :

 • predmety tzv. spoločného všeobecného pedagogického základu (sociálnovedný a pedagogicko-psychologický komponent štúdia),
 • predmety spoločného špeciálnopedagogického základu,
 • predmety špecializácie pedagogika sluchovo postihnutých,
 • predmety špecializácie  pedagogika  mentálne postihnutých,
 • predmety špecializácie špeciálnopedagogické poradenstvo.

Študijný program tvoria:

 • povinné predmety,
 • povinne voliteľné predmety,
 • výberové predmety.

Podmienky absolvovania študijného programu:

 • študent získa aspoň 120 kreditov v predpísanej skladbe ,
 • úspešne zloží všetky skúšky z vyrovnávacích predmetov, ak mu boli predpísané,
 • úspešne obháji diplomovú  prácu,
 • úspešne zloží štátnu záverečnú skúšku.

Podmienky ukončenia štúdia :

 • úspešné obhájenie diplomovej práce,
 • úspešné zloženie štátnych záverečných skúšok.

Systém hodnotenia kvality študentov  vychádza o. i. z Vyhlášky MŠ SR č.614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia a je zabezpečený hodnotiacimi škálami. Hodnotiace škály vymedzujú intervaly, v rámci ktorých získané počty bodov indikujú úroveň kvality vedomostí, zručností a spôsobilostí študenta v danom predmete.

Jednotlivé jednotky študijného programu (predmety) sú hodnotené bodovo a  študent je so spôsobom hodnotenia v rámci predmetu oboznámený na začiatku semestra. Forma skúšania je prispôsobená charakteru predmetu (písomný test, ústna odpoveď, resp. dosiahnuté zručnosti u praktických predmetov), pričom predmet úspešne ukončí ten študent, ktorý splní podmienky predpísané študijným poriadkom a získa aspoň  minimálne určený počet bodov. Súčasťou študijného programu  je priebežná a súvislá prax  na školách a zariadeniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,  a  na školách a zariadeniach, kde sú integrovanou formou vzdelávané  tieto deti.

Hodnotenie kvality záverečnej práce je vyjadrené jednak vymedzením počtu kreditov, ktoré študent získa za vypracovanie a prijatie záverečnej práce vedúcim záverečnej práce; jednak posúdením kvality záverečnej práce oponentom, ktorý musí byť minimálne odborný asistent s doktorským titulom. Štátna skúška pozostáva z ťažiskových, profilujúcich disciplín; hodnotenie kvality absolventov na štátnych skúškach je zabezpečené zložením a štruktúrou komisie pre štátne skúšky.

Podmienkou ukončenia štúdia v študijnom programe Špeciálna pedagogika –v magisterskom stupni je vypracovanie a úspešné obhájenie diplomovej práce. Záverečná (diplomová) práca musí byť dostatočne rozsiahla, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a  praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy a tvorivo ich uplatňovať a používať. Rozsah diplomovej práce je určený študijným poriadkom; význam diplomovej práce je zvýraznený aj v kreditovom vyjadrení.

Všetci úspešní  absolventi  2.stupňa   študijného programu  Špeciálna pedagogika dokážu interpretovať špeciálno – pedagogické javy a procesy prostredníctvom vedeckého jazyka, ovládajú  teoreticko – filozofické východiská, ktoré sú potrebné pre určovanie cieľov.  Ovládajú  metódy, metodiky a techniky špeciálnopedagogickej diagnostiky a prognostiky a vedia samostatne realizovať diagnostický proces. Ovládajú špeciálne metódy edukácie  postihnutých detí a mládeže, vedia ich komparovať, analyzovať. Ovládajú obsahovú aj procesuálnu stránku procesu výchovnej rehabilitácie postihnutých. Zároveň   sú schopní interpretovať  špeciálno - pedagogické javy a procesy,  teoreticky aj prakticky ovládajú komunikačné systémy postihnutých a  možnosti ich  využívania v procese edukácie a výchovnej rehabilitácie  ako v bežnom spoločenskom a pracovnom živote.

V oblasti praktických zručností absolventi študijného programu špeciálna pedagogika 2. stupňa získavajú schopnosti  realizovať  edukačný proces s postihnutými v rôznych organizačných jednotkách. Na základe  poznatkov  z diagnostiky  si  vedia zvoliť adekvátne edukačné metódy vo vzťahu ku konkrétnym diagnostikám žiakov, zvoliť a aplikovať adekvátne metodiky jednotlivých vyučovacích predmetov. Vedia poskytovať rady a vedenie rodičom a vychovávateľom detí s postihnutiami a učiteľom v rámci vzdelávania postihnutých v integrovaných podmienkach. Ovládajú  rozličné formy komunikácie  postihnutých a tieto využívajú  na základe individuálnych potrieb jednotlivých žiakov. Pri svojej práci využívajú  najnovšie technické a kompenzačné prostriedky  pri výchovnej rehabilitácii  postihnutých detí a mládeže.

Takto koncipovaný profil absolventa zabezpečuje pripravenosť absolventa na uplatnenie na voľnom trhu práce v súlade s jeho predpokladmi, s požiadavkami trhu práce  a s relevantnými právnymi normami. Absolvent štúdia sa taktiež môže po splnení príslušných požiadaviek uplatniť ako špeciálny pedagóg v oblasti riadenia a inšpekcie špeciálnych škôl a zariadení. Má možnosť po splnení príslušných požiadaviek pokračovať v prehlbovaní odborných poznatkov a vo vedecko-výskumnej činnosti v rámci rigorózneho pokračovania alebo doktorandského štúdia. Po absolvovaní príslušného postgraduálneho štúdia či špeciálnej prípravy je spôsobilý pracovať v oblasti vedy a výskumu.

Absolvent špecializácie špeciálnopedagogické poradenstvo je spôsobilý na riešenie zložitých problémov v oblasti špeciálnej edukácie v rámci zvolených špecializácií. Ovláda etiológiu a symptomatológiu postihnutí, narušení a ohrození so zreteľom na interpretáciu špeciálnopedagogických javov a procesov. Teoreticky a prakticky ovláda metódy diagnostiky a výskumu, vie aplikovať metódy výchovnej rehabilitácie s osobitným zreteľom na poradenskú činnosť. Vie účinne usmerňovať a pomáhať rodičom a ostatným zúčastneným odborníkom pri riešení výchovných problémov a pri úsilí dosahovať vyššiu efektívnosť. Je pripravovaný aj pre koncipovanie špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov. Absolvent je spôsobilý pre komplexnú diagnostickú, edukačnú a komplexnú edukačno-rehabilitačnú prácu (edukácia, diagnostika, korekcia, stimulácia, kompenzácia, reedukácia, pedagogické terapie, poradenské intervencie) v špeciálnych školách, triedach,  pri individuálnom (domácom) vyučovaní, v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach špeciálnopedagogického alebo psychologického poradenstva. Je teoreticky a prakticky pripravený na dosahovanie pozitívnych zmien vo vývine vzdelanosti a vychovanosti detí a mládeže so špeciálnymi edukačnými potrebami. Je teoreticky a prakticky pripravený pre tímovú prácu v rámci komplexnej rehabilitačnej starostlivosti a pre spoluprácu s rodinou. Absolvent štúdia v špecializácii špeciálnopedagogické poradenstvo je spôsobilý pre poradenskú prácu v systéme špeciálnopedagogického poradenstva so zameraním na potreby jednotlivca s postihnutím či narušením, rodiny, prípadne inštitúcie, kde sa takýto jednotlivec nachádza.

Absolvent špecializácie pedagogika mentálne postihnutých je primárne pripravený pôsobiť ako učiteľ pre špeciálne školy pre mentálne postihnutých  je spôsobilý pre riešenie zložitých problémov v oblasti špeciálnej edukácie v rámci  špecializácie Pedagogika mentálne postihnutých. Ovláda etiológiu a symptomatológiu mentálneho a viacnásobného postihnutia so zreteľom na interpretáciu špeciálnopedagogických javov a procesov. Teoreticky a prakticky ovláda metódy diagnostiky a výskumu, vie aplikovať metódy výchovnej rehabilitácie s osobitným zreteľom na špeciálne didaktiky predmetov špeciálnych základných škôl pre mentálne a viacnásobne postihnutých a na poradenskú činnosť. Vie účinne usmerňovať a pomáhať rodičom a ostatným zúčastneným odborníkom pri riešení výchovných problémov a pri úsilí dosahovať vyššiu efektívnosť. Je pripravovaný aj pre koncipovanie špeciálnych edukačných, korekčných a stimulačných programov pre mentálne a viacnásobne postihnutých. Absolvent je spôsobilý uplatniť sa ako špeciálny pedagóg – učiteľ pre mentálne a viacnásobne postihnutých pre všetky predmety v plnom rozsahu v špeciálnych základných školách (špeciálnych triedach ) pre mentálne a viacnásobne postihnutých, kde zriaďovateľom je štát, súkromná osoba alebo cirkev.

Absolvent špecializácie pedagogika sluchovo postihnutých je spôsobilý na riešenie  problémov v oblasti  edukácie sluchovo postihnutých. Teoreticky a prakticky ovláda metódy diagnostiky a výskumu, vie aplikovať  špecifické metódy na rozvíjania reči u sluchovo postihnutých detí,  taktiež ovláda etiológiu a symptomatológiu postihnutí, narušení a ohrození so zreteľom na interpretáciu špeciálnopedagogických javov a procesov. Absolvent pedagogiky sluchovo postihnutých  je schopný vzdelávať deti so sluchovým postihnutím na školách pre sluchovo postihnutých, alebo v bežných školách, kde sú integrované deti alebo mládež so sluchovým postihnutím.