Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovak for foreigners / Slovenčina pre cudzincov

SLOVAK FOR FOREIGNERS

Within the framework of the international mobility exchange, the Department offers for foreign students from other linguistic backgrounds the elective subject Slovak for foreigners and thus enables them to acquire basic knowledge about the Slovak language and culture, but especially to develop their communication skills in the Slovak language at the required language level.

The course is provided by:

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD., blazencova1(at)uniba.sk

Mgr. Mária Halašková, maria.halaskova(at)uniba.sk


SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

Katedra v rámci medzinárodnej mobilitnej výmeny ponúka pre zahraničných študentov z iného jazykového prostredia výberový predmet slovenčina pre cudzincov a umožňuje im tak nadobudnúť základné poznatky o slovenskom jazyku a kultúre, ale najmä rozvíjať si komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku na požadovanej jazykovej úrovni.

Predmet zabezpečujú:

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD., blazencova1(at)uniba.sk

Mgr. Mária Halašková, maria.halaskova(at)uniba.sk