Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ

Pedagogická fakulta UK v Bratislave ponúka nasledujúce druhy doplňujúceho pedagogického štúdia

 • Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre získanie pedagogickej spôsobilosti pre absolventov vysokých škôl v odboroch hudobný nástroj a spev.
 • Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre získanie pedagogickej spôsobilosti pre majstrov odbornej výchovy. Štúdium je určené pre absolventov I. stupňa vysokoškolského štúdia.
 • Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre získanie pedagogickej spôsobilosti pre vychovávateľov pre školy a školské zariadenia. Štúdium je určené pre absolventov I. stupňa vysokoškolského štúdia.
 • Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre získanie pedagogickej spôsobilosti pre učiteľov pedagogických a sociálnych akadémií. Štúdium je určené pre absolventov neučiteľského vysokoškolského magisterského štúdia v odbore sociálna práca.
 • Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre získanie pedagogickej spôsobilosti v odbore cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk). Štúdium je určené absolventom vysokoškolského magisterského štúdia cudzích jazykov neučiteľského smeru.

Ostatné informácie

 • Štúdium je určené absolventom vysokoškolského magisterského štúdia neučiteľského smeru, ktorí majú univerzitný diplom z cudzieho jazyka.
 • Doplňujúce pedagogické štúdium sa  uskutočňuje zmysle § 8b zákona č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 • Absolventi vysokých škôl neučiteľských študijných odborov získavajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov nadväzujúcich na obsah učebných plánov, študijných odborov a programov a profily ich absolventov.
 • Doplňujúce pedagogické štúdium sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v rámci študijných sústredení.
 • Doplňujúce pedagogické štúdium je vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre získanie pedagogickej spôsobilosti - slúži na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom vysokých škôl neučiteľského smeru.
 • Doplňujúce pedagogické štúdium sa realizuje ako štvorsemestrálne štúdium. Štúdium sa končí štátnymi skúškami, absolvent získava vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti ako prílohu k diplomu, resp. osvedčenie.