Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

 

 

 

 

Rok narodenia: 1973                           

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

1993 – 1995 štúdium germanistiky na Univerzite v Postupimi

1995 – 1998 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: nemecký jazyk a literatúra, titul: magister

1997 – 1998 študijný pobyt na Univerzite vo Viedni

1998 – 2002 interné doktorandské štúdium v Ústave svetovej literatúry SAV v odbore: literárna veda, vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.)

2001 študijný pobyt na Univerzite vo Viedni

 

Dizertačná práca: Predpoklady a formy literárnej recepcie znázornené na príklade poviedky Petra Handkeho Strach brankára pri jedenástke v odbore literárna veda

Pracovné zaradenie: odborný asistent (100% úväzok)

Doterajšie pracoviská:

1998 – 1999 stredoškolský pedagóg na bilingválnom Gymnáziu Bilíkova, Bratislava (lektor nemeckého jazyka)

2001 – 2003 vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte UK Bratislava

2003 - doteraz vysokoškolský pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

2003 – doteraz vedecký pracovník v Ústave svetovej literatúry SAV, od roku 2010 samostatný vedecký pracovník IIa

od septembra 2010  odborný asistent na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

 

Pedagogická činnosť v súčasnosti (zabezpečovanie výučby predmetov):

 • nemecká literatúra 18. storočia,
 • seminár z nemeckej literatúry 18. storočia,
 • textová lingvistika,
 • seminár z textovej lingvistiky,
 • jazykový seminár (varianty a variety),
 • reálie Nemecka,
 • praktické cvičenia z nemeckej gramatiky,
 • seminár zo syntaxe,
 • cvičenia z morfológie,
 • cvičenia z frazeológie,
 • úvod do teórie nemeckej literatúry (prednáška),
 • seminár z úvodu do teórie nemeckej literatúry.

 

Vedecko-výskumná činnosť:
Menovaný sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje kritickému hodnoteniu novších tendencií literárnej vedy, je spoluautorom vysokoškolskej učebnice s názvom „Základné otázky literárnej vedy“. Ťažiskovo sa orientuje na systemický výskum literárnych fenoménov, aplikuje hlavne konštruktivistický prístup, teóriu systémov a teóriu chaosu, objasňuje ich prínos pre literárnu vedu, takisto úskalia spojené s ich uplatnením vo vedách o človeku všeobecne. Momentálne sa sústreďuje hlavne na systemický výskum literárnej vedy a pripravuje medzinárodnú kolektívnu monografiu s pracovným názvom „Systemics a umelecká komunikácia“. Okrem toho jeho záujem od počiatkov jeho vedeckej kariéry patrí súčasnej rakúskej literatúre,venuje sa však aj moderným lingvistickým disciplínam o. i.  textovej lingvistike, diskurznej lingvistike, výskumu fenoménov intertextuality a transtextuality, varietám nemeckého jazyka, jazyku médií, kognitívnej lingvistike.

 

Zahraničné konferencie 2005 2011

4. 11. 2005 Viedeň: konferencia: Felix Salten – der unbekannte Bekannte. Téma príspevku: Zu einigen Analogien in den Tiergeschichten von Felix Salten und Martin Hranko – eine Vergleichsanalyse (spolu s Andreou Mikulášovou)

13. 9. 2006 Brno: konferencia: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Brněnské sympozium germanistů a učitelů němčiny. Téma príspevku: Zur kritischen Aufnahme konstruktivistischer, kognitivistischer und systemtheoretischer Forschungsstrategien in der Literaturwissenschaft

25. 4. 2007 Olomouc: konferencia: Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache.  Téma príspevku: Modelle der Literaturgeschichtsschreibung

4. 9. 2008 Olomouc: konferencia: Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. Téma príspevku: Zu einigen Problemen der Wissenschaftsforschung der Literaturwissenschaft

29. – 31. 10. 2008 Hradec Králové: konferencia: 2. Königgrätzer Linguistik- und Literaturage. Téma   príspevku: Analytische Literaturwissenschaft und die Problematik der literarischen Interpretation

3. 10. 2009 Wien: konferencia: Komparatistik und Weltliteratur in der Epoche der Globalisierung. Téma príspevku: Welchen Beitrag kann der Konstruktivismus zur Hebung der literarischen Komparatistik leisten?

 

Konferencie domáce (s medzinárodnou účasťou):

30. 8. – 3. 9. 2006 Nitra: konferencia XIII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Téma príspevku: Konstruktivistische, kognitivistische und systemtheoretische Forschungsstrategien in der Literaturwissenschaft

11. – 12. 6. 2008 Prešov: konferencia: Internationale germanistische und translatologische Tagung Prešov 2008. Téma príspevku: Zur Entstehung und Entwicklung der  Analytischen Literaturwissenschaft

11. – 13. 9. 2008 Bratislava: konferencia: IX. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Téma príspevku: Literarische Interpretation im Lichte der neueren Literaturwissenschaft

28. 1. 2009 Bratislava: konferencia: Chaosforschung in der Literaturwissenschaft. Téma príspevku: Zu einigen Schnittstellen zwischen der Chaosforschung und dem Konstruktivismus

8. 2. 2010 Bratislava: konferencia: Tendenzen in der slowakischen Germanistik nach der Wende. Téma príspevku: Facetten der literarischen Rezeptionsforschung

 

Semináre a prednášky (domáce):

19. 10. 2005 vstup prednesený pri okrúhlom stole „Kognitívne vedy“, téma príspevku: K niektorým otázkam kognitívnych vied z pohľadu Radikálneho konštruktivizmu

20. 11. 2007 medzinárodný seminár Literatúra v kyberpriestore, téma príspevku: Intertext, hypertext a teória konštruktivizmu ako teória médií

14. 2. 2008 prednáška pre doktorandov Modely literárnej vedy

 

Pozvané prednášky (doma):

29. 4. 2010 Nitra: Filozoficko-metodický seminár. Názov príspevku:  Literárna veda ako „systemics“. Poznámky k systemickému dizajnu literárnej vedy. Usporiadateľ: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pozvané prednášky (v zahraničí):

27. – 28. 4. 2010 prednáška so seminárom pre vedeckých pracovníkov a študentov, názov príspevku: Systemische Literaturwissenschaft. Systemische Theorie der Literatur, usporiadateľ: Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem

 

Organizácia konferencií:

5. 10. 2005 hlavný organizátor a moderátor sympózia Literárny odkaz B. von Suttner z poverenia Rakúskeho kultúrneho fóra

2005 organizovanie seminárov s rakúskou spisovateľkou Marianne Gruber na PdF UK BA, UCM Trnava a Univerzite KF v Nitre

30. 1. 2008 zorganizovanie a moderovanie prednášky Dr. K. S. Wozonig: Chaostheoretische Literaturwissenschaft. Was ist das?

28. 1. 2009 hlavný organizátor konferencie s medzinárodnou účasťou Výskum chaosu a literárna veda/Chaosforschung in der Literaturwissenschaft

 
Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách:

 • člen SUNG – Slowakischer Deutschlehrer- und Germanistenverband

Funkcie v domácich odborných orgánoch, redakčných radách, komisiách a pod.:

 • člen komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
 • vydavateľ medzinárodnej ročenky BRÜCKEN pre Slovensko
 • člen redakčnej rady Slovak Review
 • člen redakčnej rady World Literature Research
 • člen redakčnej rady časopisu Slowakische Zeitschrift für Germanistik

 

Granty:

Účasť vo vzdelávacích projektoch:

od roku 2011: národný projekt: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách (odborné jazykové vzdelávanie – projekt B, odborné vzdelávanie – projekt C)

 

Účasť v grantových projektoch:

2004 – 2007 VEGA Kognitívna realita literárnej vedy (hlavný riešiteľ)

2007 – 2009 VEGA Diskurzy literatúry pre deti a mládež (zástupca hlavného riešiteľa)

2007 – 2009 VEGA Literatúra v kyberpriestore (spoluriešiteľ)

2010 – 2012 VEGA Literárna veda ako „systemics“ (hlavný riešiteľ)