Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencie a semináre

Medzinárodná odborná konferencia ŠPECIÁLNE ŠKOLSTVO V KRAJINÁCH V4

Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska a Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnopedagogických štúdií a inkluzívneho vzdelávania, Katedra špeciálnej pedagogiky Vás pozývajú na medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom Špeciálne školstvo v krajinách V4.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Termín konania: 23. November 2023

Miesto konania: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Račianska 59,  813 34 Bratislava 

 

CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE

Prezentovať aktuálny stav a smerovanie edukácie, inklúzie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením na Slovensku a v zahraničí. Poukázať na opodstatnenosť špeciálnych škôl v systéme vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v krajinách V4.

 

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava

PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý, PhD., Regionálny úrad školskej správy, Žilina

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava

PaedDr. Jana Kandríková, ZOUS, Spojená škola internátna, Snina

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava

prof. Mgr. PaedDr. Ján Michalík, Ph.D., Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc

RNDr. Bc. Mária Takáčová, Regionálny úrad školskej správy, Prešov

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava

Mgr. Jarmila Žolnová, PhD., Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Prešov

 

Pozvánka a program