Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Medzinárodný odborný seminár

V stredu 30.11.2022 sa na Katedre špeciálnej pedagogiky konal medzinárodný odborný seminár s názvom Otázky a problémy školskej geografie u žiakov s mentálnym postihnutím. Organizácia semináru bola spojená s 55. výročím založenia Inštitútu špeciálnej a liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave a zároveň s prezentovaním výsledkov projektu KEGA 064UK-4/2020. Seminár prebiehal hybridnou formou a účastníci mali teda možnosť navštíviť priestory Pedagogickej fakulty a byť osobne prítomní, alebo mohli využiť online formu pripojenia sa cez platformu MS Teams.

PaedDr. Monika Šulovská, PhD., ktorá bola jednou z riešiteliek spomínaného projektu predstavila elektronickú učebnicu geografie pre žiakov s mentálnym postihnutím v 7. ročníku základných škôl, ktorá sa stretla s úspechom u pedagógov aj u samotných žiakov. Pani doktorka poskytla cenné informácia o vývoji učebnice, jej postupnom zdokonaľovaní a taktiež jej ďalších modifikáciách, ako napríklad preklad do maďarského jazyka. V závere svojho príspevku všetkým účastníkom odborného semináru predstavila časti učebnice, ktorá je dostupná na webovej stránke www.geosen.sk

Svoje príspevky prezentovali aj odborníci z Prírodovedeckej fakulty z Katedry prírodných vied, pedagogiky a psychológie RNDr. Peter Likavský, CSc. a RNDr. Henrieta Mázorová, PhD., ktorí sa spolupodieľali na riešení projektu. Doktor Likavský sa vo svojom príspevku s názvom Kam kráčaš geografia pozrel na súčasné postavenie geografie ako vednej disciplíny, ale aj ako predmetu vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Pani doktorka Mázorová nás oboznámila so spôsobom, akým hodnotili novú učebnicu podľa CEELTES.

O tom aké multimédia, IKT pomôcky a metódy sú v súčasnosti najviac používané na špeciálnych školách nám porozprávala prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., jedna z riešiteliek projektu.

Nové možnosti práce so žiakmi na hodinách (nielen) geografie pre pedagógov pomocou projektu Fenomény sveta prezentoval pán Mgr. Ján Machaj, PhD. z centra EDULAB.

To, že geografia nemusí byť len nudné bifľovanie sa o svete, ale aj zaujímavá hodina, na ktorej môžu žiaci vytvárať pokusy, vlastné pomôcky, pomáhať si pri učení a získavať informácie cez vlastnú skúsenosť nám porozprával kreatívny pedagóg Mgr. Eduard Gemza, v príspevku Keď geografia baví, ktorý v súčasnosti pracuje v Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici.

Inovatívny spôsob osvojenia si prírodovedeckej gramotnosti žiakov na druhom stupni cez projekt ExpEdícia prezentovala RNDr. Martina Škodová, PhD. z Katedry geografie a geológie z Fakulty prírodných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Haptické mapy majú svoje dôležité miesto v živote jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Spôsob ich vytvárania a tlačenia nám priblížila Mgr. Barbora Bertlová zo Strediska pre podporu študentov so špecifickými potrebami ESLA z ČVUT v Prahe.

Počas dňa odzneli zaujímavé príspevky, dôkazom čoho bola aj podnetná diskusia. Ďakujeme všetkým spomenutým prezentujúcim za účasť na odbornom seminári.

Ďakujem patrí aj všetkým členom Katedry špeciálnej pedagogiky, ktorí sa podieľali na organizácii a zabezpečovali hladký priebeh. Za technickú pomoc a podporu ďakujeme Centru informačných technológií Pedagogickej fakulty.

V neposlednom rade by sme sa radi poďakovali všetkým účastníkom, ktorí prejavili záujem o účasť na seminári. Veríme, že sa onedlho stretneme na ďalších aktivitách realizovaných na našej katedre.