Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Informácie pre študentov

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. A MGR. ŠTÚDIA

na stránke informácie pre študentov nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.

Informácie pre uchádzačov

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

bakalárskej forme štúdia si uchádzač o dennú ale  aj externú formu štúdia môže vybrať z nasledujúcich  študijných programov:

*   špeciálna  pedagogika – denná forma (3 roky), externá forma (4 roky)

V rámci študijného programu špeciálna pedagogika  počas štúdia  študent absolvuje tieto  špecializácie :

 • špeciálna pedagogika - poradenstvo
 • pedagogika mentálne postihnutých
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 • pedagogika sluchovo postihnutých
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • pedagogika detí s poruchami učenia
 • pedagogika detí s poruchami správania
 • pedagogika detí s NKS

* pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie – denná forma (3 roky), externá forma (4 roky)

Študijný program je koncipovaný tak, aby zabezpečil komplexnú pedagogickú, odbornú, metodickú i metodologickú prípravu pedagogických asistentov pre inkluzívne vzdelávanie. Študent získa poznatky zo všeobecnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, z jednotlivých špecializácií špeciálnej pedagogiky, teórie špeciálnej výchovy, inkluzívnej pedagogiky i zo súvzťažných disciplín. Súčasťou študijného programu je prax v školách a zariadeniach, v ktorých sú vzdelávaní jednotlivci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia:

Podmienkou prijatia uchádzačov na bakalárske štúdium je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a splnenie podmienok prijímacieho konania stanoveného  fakultou pre uchádzačov o štúdium  tak,  aby boli na vysokoškolské štúdium prijatí uchádzači s požadovanými vedomosťami, schopnosťami  a predpokladmi  na úspešné skončenie  štúdia.

Uchádzač o štúdium  vykoná prijímacie pohovory, ktoré  budú pozostávať  z ústneho pohovoru.

Ústny pohovor bude prebiehať pred komisiou a bude pozostávať:

 • z ústneho pohovoru v ktorom sa bude posudzovať všeobecný doterajší prehľad v oblasti špeciálnej pedagogiky ako aj vážnosť  a hĺbka záujmu o štúdium špeciálnej pedagogiky;
 • vzhľadom na skutočnosť, že v študijnom programe špeciálna pedagogika je  dôležitá adekvátna úroveň  komunikácie ako základného interakčného procesu budúceho špeciálneho pedagóga,  počas prijímacieho pohovoru sa sleduje aj úroveň obsahovej a formálnej   stránky komunikácie, najmä hovorenej reči. 

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

V magisterskej forme štúdia sa uchádzač v dennej a externej forme  hlási na študijný program

* špeciálna pedagogika – denná forma (2 roky), externá forma (3 roky)

V rámci študijného programu špeciálna pedagogika si vyberá dve z nasledujúcich špecializácií:

 • špeciálna pedagogika – poradenstvo
 • pedagogika mentálne postihnutých
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 • pedagogika sluchovo postihnutých
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou

Otvorenie špecializácie je podmienené počtom prihlásených uchádzačov. Na otvorenie jednej špecializácie je potrebných minimálne 15 študentov. V prípade nižšieho počtu prihlásených bude ponúknutá iná alternatíva.

V akademickom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť tieto kombinácie:

Denná forma

 • špeciálna pedagogika: poradenstvo - pedagogika mentálne postihnutých
 • pedagogika mentálne postihnutých - pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • špeciálna pedagogika: poradenstvo - pedagogika zrakovo postihnutých
 • špeciálna pedagogika: poradenstvo - pedagogika sluchovo postihnutých
 • špeciálna pedagogika: poradenstvo – pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia, správania a narušenou komunikačnou schopnosťou

Externá forma

 • pedagogika mentálne postihnutých - pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
 • špeciálna pedagogika: poradenstvo - pedagogika mentálne postihnutých

Podmienky prijatia na magisterský stupeň štúdia:

 • Uchádzač o magisterské  štúdium špeciálnej pedagogiky musí mať skončené bakalárske štúdium v odbore špeciálna pedagogika.
 • Absolventi Bc. štúdia v odbore špeciálna pedagogika Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, môžu byť prijatí bez prijímacích pohovorov. Poradie úspešnosti uchádzačov bude vytvorené na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom stupni štúdia.
 • Absolventi Bc. štúdia v odbore špeciálna pedagogika iných fakúlt ako je Pedagogická fakulta UK v Bratislave, môžu byť prijatí len na základe úspešného vykonania určených diferenčných skúšok.
 • Absolventi Bc. štúdia v príbuzných študijných programoch môžu byť prijatí len na základe vykonania rozdielových prijímacích skúšok a ďalších podmienok vypísaných vysokou školou.

Uchádzači, ktorí si zvolia špecializáciu pedagogika sluchovo postihnutých sú povinní absolvovať praktickú skúšku, ktorej cieľom je posúdiť:

 • obsahovú a formálnu stránku hovoreného jazyka,
 • predpoklady pre zvládnutie manuálnych foriem komunikácie.
 • praktická skúška bude prebiehať pred prijímacou komisiou, ktorej členmi sú odborníci v danej oblasti.

   Absolventi študijného odboru špeciálna pedagogika (Bc. stupeň) alebo študijných programov v rámci študijného odboru špeciálna pedagogika v kombinácii (Bc. stupeň) z iných pedagogických fakúlt vykonajú diferenčné prijímacie skúšky z predmetov:
 • písomný test zo špeciálnej pedagogiky,

písomný test z predmetov, ktoré budú závisieť od zvolených dvoch špecializácií.