Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby

Zásady volieb do AS PdF UK 2023

Zásady volieb AS PdF UK 2023

Výsledok volieb kandidáta na dekana PdF UK

Na volebnom zasadnutí AS PdF UK dňa 11. 5. 2022 bola v 1. kole voľby kandidáta na dekana PdF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 zvolená s počtom hlasov 15 prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Srdečne blahoželáme!

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK

Zoznam kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Rozhodnutie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana zo dňa 5.5.2022 o zaradení kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 do zoznamu kandidátov pre voľbu:


Zoznam kandidátov pre voľbu - zverejnené 5.5.2022 o 15:30 hod. 

Prílohy:

1. Štruktúrovaný pracovný životopis  ‒  Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

2. Tézy programového vyhlásenia  ‒  Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

3. Štruktúrovaný pracovný životopis  ‒  prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

4. Tézy programového vyhlásenia  ‒  prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

5. Štruktúrovaný pracovný životopis  ‒  prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

6. Tézy programového vyhlásenia  ‒  prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

 

PORIADOK VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA PDF UK

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce UK PdF v Bratislave za účelom predstavenia kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK v Bratislave

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce

Voľby dekana 2022

Vážená členka, vážený člen
akademickej obce fakulty,


Akademický senát PdF UK uznesením č. 4/3/2022 na svojom zasadnutí dňa 9. marca 2022 podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu PdF UK a čl. 3 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK:

I.        vyhlásil voľbu kandidáta na dekana PdF UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027.

II.       Zriadil volebnú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK, ktorá má 5 členov.

III.     Určil, že volebné zasadnutie Akademického senátu PdF UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana PdF UK, sa uskutoční v stredu 11. mája 2022 o 12.00 hod. v aule R-10 v budove PdF UK na Račianskej 59. 

Podľa uznesenie č. 5/3/2022 Akademický senát Pedagogickej fakulty UK v Bratislave podľa č. 3 ods. 4 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK verejným hlasovaním zvolil Mgr. Miriam Viršinskú, PhD., Mgr. Katarínu Minarovičovú, PhD., Mgr. Zuzanu Štefanec, PhD., Mgr. Petru Rapošovú, PhD., Alexandru Jasencovú, za členky volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK na svojom prvom zasadnutí dňa 16.3.2022 v súlade s čl. 2 ods. 8 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK určila dohodou spomedzi svojich členov, ktorí sú členmi Akademického senátu PdF UK predsedníčku volebnej komisie: Mgr. Katarínu Minarovičovú, PhD.

V súlade s čl. 2 ods. 10 a) Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK:
určila lehotu na podávanie návrhov kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK do 27. apríla 2022, do 12.00 hod.

Návrhy je potrebné doručiť prostredníctvom podateľne PdF UK (miestnosť č. 2, budova Račianska 59)  predsedníčke volebnej komisie:
                                        Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
                                        predsedníčka volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK
                                        Račianska 59,
                                        813 34 Bratislava.

Podateľňa na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu kandidáta.

Kandidát pre voľbu je povinný v lehote na podávanie návrhov kandidátov v elektronickej podobe podať štruktúrovaný pracovný životopis a tézy programového vyhlásenia (ďalej len „sprievodné dokumenty“ výlučne v PDF formáte. Sprievodné dokumenty sa adresujú predsedníčke volebnej komisie Mgr. Kataríne Minarovičovej, PhD. prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty (e-mail: minarovicovafedu.uniba.sk) a v kópii predsedovi akademického senátu PhDr. Mojmírovi Maloveckému, PhD. (e-mail: maloveckyfedu.uniba.sk). Predsedníčka volebnej komisie potvrdí doručenie sprievodných dokumentov spätným e-mailom na e-mailovú adresu kandidáta pre voľbu uvedenú v návrhu kandidáta.

Podľa čl. 23 ods. 3 Štatútu PdF UK a čl. 5 ods. 1 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK právo navrhovať kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK majú členovia akademickej obce PdF UK.  Akademickú obec fakulty podľa čl. 11 ods. 2 Štatútu PdF UK tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (alebo aj „zamestnanecká časť akademickej obce fakulty“) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (alebo aj „študentská časť akademickej obce fakulty“).

V Bratislave 18. 3. 2022
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK

 

Podrobnosti o spôsobe volieb a vzory návrhových formulárov:

PORIADOK VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA PDF UK

Formulár navrhovateľ - Návrh kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK

Formulár skupina navrhovateľov - Návrh kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK