Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Organizácia vyučovania v zimnom a letnom semestri a.r. 2018/19

Rekonštrukcia budovy fakulty na Šoltésovej ulici


08. 11. 2018 21.10 hod.

Vážení študenti,

dovoľujem si Vás informovať o ďalšom postupe organizácie vyučovania v zimnom a letnom semestri akad. roku 2018/2019. Momentálne sa siedmy týždeň realizuje výučba kombinovanou formou.

Dňa 24.9.2018 prebehli stretnutia tútorov a zástupcov katedier so študentmi, kde boli študentom poskytnuté potrebné informácie, tiež im bol vysvetlený systém vyučovania kombinovanou metódou, ako aj práca s rozvrhom. Všetky povinné predmety, ako aj väčšina povinne voliteľných predmetov sú v zimnom semestri otvorené. Praxe sa uskutočňujú v plnom rozsahu, podľa harmonogramu. Výučba externých študentov sa zabezpečuje bez zásadných zmien. Vedúci katedier a tútori priebežne komunikujú so študentmi, odpovedajú na ich otázky a flexibilne riešia vzniknuté situácie. Pedagógovia sú k dispozícii študentom aj počas konzultačných hodín. 

Skúškové obdobie v zimnom semestri bude prebiehať obdobne ako v letnom semestri 2017/18. Harmonogram pridelených miestností na skúšanie bude zaslaný katedrám do 16.11.2018. Katedry následne oboznámia študentov s konkrétnymi termínmi skúšania. Skúškové obdobie sa bude realizovať v súlade s ustanoveniami študijného poriadku.

Pokiaľ ide o letný semester, rekonštrukčné práce v budove na Šoltésovej ulici sa realizujú tak, že v letnom semestri sa bude konať výučba študentov v tejto budove podľa rozvrhu na letný semester. Vyučovanie v letnom semestri bude prebiehať riadne, prezenčnou formou. Štandardne bude fungovať aj akademická knižnica. 

Uvedomujem si, že zimný semester priniesol aj komplikácie pre študentov i pedagógov. V situácii, v ktorej sme sa ocitli nie vlastným pričinením, sme sa snažili urobiť potrebné kroky tak, aby vzdelávacie aktivity týkajúce sa zimného semestra neboli závažným spôsobom ohrozené.

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým študentom, pedagógom aj ostatným zamestnancom za tolerantný a trpezlivý prístup a dodržiavanie pravidiel, ktoré sme museli spolu s vedením fakulty prijať na zabezpečenie vzdelávania v zimnom semestri.

Oceňujem pochopenie študentov pre zvolené riešenie, napokon sme zaznamenali iba minimálny počet (do 10 prípadov) podnetov, alebo otázok smerovaných od študentov či ich rodičov na vedenie fakulty. So všetkými týmito študentmi sme komunikovali a zabezpečili sme vyriešenie konkrétnych podnetov. Rovnako z vedenia univerzity sme nedostali žiadne informácie o tom, že by sa na rektorát obracali desiatky alebo viac našich študentov. Ani členovia študentskej časti akademického senátu fakulty na čele s predsedom Mgr. Zsemberom vedeniu fakulty nezaslali žiadne konkrétne podnety, ktoré by študenti žiadali riešiť.

Ďakujem aj vedeniu univerzity a akademickému senátu fakulty, rovnako ako aj vedeckej rade fakulty za podporu riešení, ktoré bolo nevyhnutné v tejto situácii prijať.

Verím, že obmedzenia a znížený komfort zimného semestra budú kompenzované tým, že pre študentov i pedagógov pribudne do užívania niekoľko nových, aj veľkokapacitných učební, ateliérov a ďalších priestorov.

 

Dekanka