Tlačivá k zabezpečeniu praxe

Tlačivá pre zabezpečenie pedagogickej stáže - Stáž v školských inštitúciách

 

Potvrdenie / Súhlas s vykonaním pedagogickej stáže

 

Potvrdenie o vykonaní pedagogickej stáže

Tlačivá pre absolvovanie odbornej praxe v nezmluvných zariadeniach a v zmluvných zariadeniach, ktoré nie sú zaradené do skupiny školských zariadení

Dohoda o vykonaní práce - len pre určené odborné praxe - nepedagogických študijných odborov (pri vypisovaní dohody je nutné vypísať body 1, 2, a 4, ale nie bod 3 dátum od - do!)  -  vzor vypísanej dohody

Výkaz k dohode o vykonaní práce - len pre určené odborné praxe - nepedagogických študijných odborov (vzor vypísaného výkazu).
Výkaz je potrebné odovzdať najneskôr 5 dní pred ukončením dohody.
Výkaz vypisuje ten, kto uzatvoril s PdF UK dohodu (NIE ŠTUDENT!) a sám je zodpovedný za včasné odovzdanie! Zle, alebo nepravdivo vypísaný výkaz nebude akceptovaný.

Potvrdenie - potrebné pre študenta PdF UK v prípade, ak si to zariadenie, kde sa vykonáva prax, vyžaduje.

Oznámenie o absolvovaní praxe na danej škole/zariadení - potvrdí škola/zariadenie a študent tlačivo pre študenta, ktorý vykonal odbornú prax a táto nebude honorovaná