Ústav umelecko-edukačných štúdií

Informácie o ÚUEŠ

Ústav umelecko-eduakčných štúdií je jedným z novo vzniknutých útvarov Pedagogickej fakulty. Ako organizačná jednotka vznikol 1. 9. 2011 na Pedagogickej fakulta UK v Bratislave. Jeho súčasťou sú dve katedry, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra hudobnej výchovy, ktorých prioritou je umelecké zameranie v rámci prípravy budúcich pedagógov.

Prvoradou úlohou ústavu je vykonávať slobodný a nezávislý vedecký výskum v umeleckej a umelecko-edukačnej oblasti. Predmetom skúmania sú oblasti výtvarného a hudobného umenia a ich vzťah k človeku a k spoločnosti, ako aj interdisciplinárne súvislosti vzťahu umenie, človek a životný priestor. V centre sú ďalej filozofické, humanitné, sociálne, historické a pedagogické kontexty vývoja umenia, jeho miesta v čase a priestore. Jednou z dôležitých oblastí skúmania je rozvoj kultúrnej gramotnosti - výchova človeka ku vzťahu k umeniu v konkrétnych kultúrno-historických podmienkach, intermedialita a multimedialita umenia a ich presah do pedagogického procesu. Ústav sa v rámci svojich aktivít snaží spolupracovať s ostanými vedeckými a pedagogickými pracoviskami fakulty, na Slovensku a v zahraničí.

Ústav umelecko-eduakčných štúdií sa aktívne podieľa na výchove doktorandov, ktorí sú v rámci svojho štúdia zaradení na Katedre výtvarnej výchovy alebo na Katedre hudobnej výchovy.