Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vzdelávanie

Vzdelávací obsah

Počas realizácie projektu sa začala testovacia fáza, ktorá sa zamerala na vzdelávanie a supervíziu pracovníkov v sociálnej oblasti a kvalitu poskytovaných služieb. V úvodnej fáze boli identifikované oblasti vzdelávacích potrieb neziskových a vládnych organizácií, ako aj študentov pre prácu v teréne. Tým sa uprednostnili vzdelávacie aktivity v oblasti práce s utečencami, zručností a kompetencií a pravidelné tímové supervízie, na ktorých si odborníci mohli overiť praktické postupy a metódy. Tento proces bol podporený súborom vzdelávacích a školiacich materiálov od UNICEF, príručkami pre školiteľov a supervízorov a ďalšími relevantnými dokumentmi. Na základe získaných skúseností bola následne vypracovaná a implementovaná prvá vzdelávacia koncepcia inovačného centra. Vzdelávacia koncepcia zahŕňa tri vzdelávacie moduly doplnené o supervíziu a nástroj elektronického vzdelávania:

  1. Modul 1 - Riadenie prípadu
  2. Modul 2 - Komunikácia a techniky komunikácie s dieťaťom
  3. Modul 3 - Multidisciplinárna a odborná práca
  4. Tímová supervízia
  5. E-learningový nástroj (vzdelávacia platforma)

Moduly odbornej prípravy, supervízia a elektronický online nástroj sú navzájom prepojené spoločným zameraním a témami. Zároveň si účastníci modulov odbornej prípravy vedú pracovný zošit ako materiál, ktorý slúži ako pomôcka v prípade potreby.

a) Modul 1 - Riadenie prípadov

Prvý modul sa zameriava na správne uchopenie práce s dieťaťom v rámci case managementu a jeho realizáciu v teréne. Pracovníci pred nástupom do zamestnania a v zamestnaní tak získajú vedomosti v oblastiach, ako je ochrana dieťaťa, proces vedenia prípadu, zásady vedenia prípadu, kroky vedenia prípadu, ako je identifikácia a registrácia, posúdenie, plánovanie prípadu a jeho realizácia alebo ochrana údajov. Modul je navrhnutý tak, aby odrážal potreby každého dieťaťa bez ohľadu na jeho pôvod alebo status.

b) Modul 2 - Komunikácia a techniky komunikácie s dieťaťom

Modul komunikácie vychádza zo základov modulu riadenia prípadu a práce s dieťaťom. Odborná príprava sa zaoberá komunikáciou; rozdielmi medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, komunikačnými bariérami a medzikultúrnou komunikáciou, ale aj spôsobom komunikácie v rôznych vývojových štádiách dieťaťa a spôsobom komunikácie s dieťaťom samotným. Samotné komunikačné stratégie sú zahrnuté v module 3, ktorý sa zameriava na odborné postupy, napr. pri práci s deťmi s postihnutím.

c) Modul 3 - Multidisciplinárna a odborná práca

Prednášky a odborná príprava odrážajú potrebu prehĺbiť vedomosti získané v moduloch 1 a 2, ako aj špecifické potreby praktických lekárov, najmä pri práci s jednotlivými prípadmi. Tento modul je preto obohatený o témy, ktoré si zvolili samotní odborníci z praxe. Ide napríklad o témy práce s ohrozenými deťmi, drogových závislostí, špecifických prístupov pri práci s postihnutými deťmi alebo dospelými, krízovej intervencie alebo násilia v rodinách. Tento modul spája odborníkov s odborníkmi z praxe na základe priamej interakcie.

d) Tímová supervízia

Tímová supervízia je neoddeliteľnou súčasťou prípravy dobre vyškolených odborníkov z praxe. Supervízia pomáha pri budovaní pozitívneho prostredia, podporuje komunikáciu a zvyšuje tímovú spoluprácu. V prípade koncepcie vzdelávania je supervízia navrhnutá tak, aby primárne odrážala potreby tímu a oblasti, navyše viazané na témy, ktoré sa riešia počas odbornej prípravy. Počas supervízie odborníci hľadajú spoločné riešenia jednotlivých prípadov, diskutujú o postupoch, ako aj o problémoch, ktoré sa vyskytujú na pracovisku. Vzhľadom na vysoký počet utečencov slúži supervízia ako ochrana pred vyhorením.

e) Nástroj elektronického vzdelávania (vzdelávacia platforma)

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vytvorila e-learningový nástroj v rámci online platformy Moodle, ktorý reflektuje uvedené vzdelávacie komponenty. Aj tento vzdelávací nástroj je rozdelený do troch častí. Prvá časť je určená pre odborníkov z praxe pred nástupom do zamestnania, druhá časť pre odborníkov z praxe a tretia časť pre študentskú časť. Vďaka tomuto rozdeleniu je možné lepšie reflektovať potreby a poznatky aj v kontexte kontinuálneho vzdelávania. Zároveň sa vďaka priamej registrácii môže účastník vzdelávania priamo rozhodnúť, o ktoré vzdelávanie má záujem, prípadne ktoré vzdelávanie mu ešte chýba, aby získal osvedčenie o absolvovaní vzdelávania. Študentská časť online platformy slúži záujmom a potrebám študentov.