O nás

 

 

Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky vznikol na pôde Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a začal pôsobiť prvého septembra 2011. Súčasťou ústavu je Katedra sociálnej práce, Katedra liečebnej pedagogiky a Centrum výskumu. Buduje sa Sociálna poradňa a už existuje Psychoterapeutická poradňa pre študentov. Poslaním ústavu je rozvoj oboch vedných odborov prostredníctvom tvorivého a originálneho spôsobu riešenia odborných a vedeckovýskumných úloh s cieľom získavať nové poznatky a následne ich uplatňovať v pedagogickej činnosti na katedrách.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UK v Bratislave vznikla ako prvá samostatná katedra v priestore Česko-Slovenska v roku 1991. Študijný program vznikol na základe terapeutickej paradigmy, čo tvorí špecifikum katedry dodnes. Študijný program, ktorý je na úrovni bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa, je silne saturovaný predmetmi, ktoré posilňujú kompetencie študentov pri priamej práci s klientom. Už roky sú študentmi vysoko hodnotené výcviky v sociálnych zručnostiach, katedra má vybudovanú kvalitnú sieť spolupracujúcich praxových a stážových pracovísk. Katedra sociálnej práce pravidelne organizuje a participuje na rôznych vedecko-výskumných a odborných podujatiach, na ktorých spolupracujú aj európske odborné autority. Absolventi sa dokážu udržať a byť úspešní na trhu práce aj napriek významnej kvantitatívnej produkcii absolventov tohto študijného odboru a dokážu efektívne fungovať ako manažéri v sociálnych organizáciách, pracujú v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, úspešne pôsobia v médiách, vo verejnej správe aj samospráve, tvoria sociálnu legislatívu, no najviac ich je vidieť pri zavádzaní sociálno-inovatívnych programov do praxe.

Pred 20. rokmi prišlo k rehabilitácii a opätovnému zriadeniu Katedry liečebnej pedagogiky, na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave aj vďaka úspešnému etablovaniu sa prvých absolventov (končiacich v r. 1972-1981). Pracujú na školách a v školských zariadeniach, kde vznikla pracovná pozícia terapeuticko–výchovný a poradensko-výchovný zamestnanec. Katedra organizuje každý rok medzinárodné konferencie: „liečebnopedagogické dni“, z ktorých vydáva zborníky (dostupné na stránke profesijnej organizácie PROLP Asociácia liečebných pedagógov). Pracovníci katedry sa výskumne venujú oblastiam, kde je potrebné spracovanie teoretických i praktických východísk, spolupráca odborníkov pri systemizácii poznatkov, evaluácii postupov a zavádzanie zmien v systémoch starostlivosti o znevýhodnené osoby.

Centrum výskumu vzniklo spolu so zriadením Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky PdF UK v roku 2011. Združuje vedeckých pracovníkov z oboch vedných oblastí : sociálnej práce aj liečebnej pedagogiky, ktorí sa v spolupráci s pracovníkmi katedier realizujú výskumné expertné projekty rôzneho typu. V súčasnosti sa centrum podieľa na realizácii výskumných projektov základného výskumu (VEGA) , rozvoja vzdelávania (KEGA) a je zapojené do riešenia projektov v rámci medzinárodnej spolupráce. Pracovníci centra sa zapájajú aj do projektov typu odborných expertíz a koncepčných odborných analýz pre oblasť rozvoja sociálnej práce v praxi ako i praxe liečebnej pedagogiky.  Cieľom týchto projektov je rozvíjať poznatkovú bázu oboch vedeckých disciplín, prenášať tieto poznatky do obsahu vzdelávania  a rozvíjať metodiky a didaktiku vzdelávania študentov v programoch  sociálna práca a liečebná pedagogika.