Veda a výskum

Katedra sociálnej práce a Centrum výskumu

VEGA 1/0221/11, 2011-2013, Evaluácia  výsledkov procesu resocializácie klientov resocializačných stredísk v podmienkach Slovenskej republiky.
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Riešitelia: K. Baťová, K. Debnáriková, K. Čavojská, P. Kopinec, M. Lulei, L. Suchá,  M. Smrek

Bilaterálny projekt APVV, SK-CZ-0091-11, 2012-2013, Rozvoj spolupráce prostredníctvom prípravy výskumného projektu pre porovnanie sociálnych aspektov dlhodobej nezamestnanosti vo vybraných regiónoch ČR a SR.
Hlavní riešitelia: L. Vaska, SR, P. Kuchař, ČR
Riešitelia: M. Čierna, K. Čavojská, E. Mydlíková

VEGA 1/0462/14, 2014-2016, Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov- národná self-reportová výskumná štúdia.
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Riešitelia: K. Čavojská, M. Čierna, K. Debnáriková – Chovancová, H. Grófová, A. Juhásová, V. Labáth, M. Lulei, Z. Malíšková, E. Ondrušková, J. Pružinská, P. Mišáková, M. Páleník, M. Smrek

VEGA 1/0487/14, 2014-2016, Kľúčové koncepty vybraných systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín v intenciách sociálnoprávnej ochrany.
Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Riešitelia: K. Baťová- Mózešová, L. Kleskeň, E. Ondrušková, I. Vitálošová, P. Mózeš, K. Szabóová

Katedra liečebnej pedagogiky a centrum výskumu

2012-2014 : Projekt LLP Leonardo da Vinci
ICF-TRAIN - Online vzdelávanie odborníkov vo včasnej intervencii
Hlavný riešiteľ: VINCO, Kapfenberg, Rakúsko
Partnerské krajiny: Portugalsko, Nemecko, Slovensko, Turecko, Rakúsko
Zodpovedný pracovník: I. Lištiaková
Riešitelia: M. Horňáková, K. Majzlanová,. B. Kováčová, P Mitašíková, H. Živný, Z. Šiserová, Z. Lucká

2011-2013 : Projekt LLP Leonardo da Vinci
ECI2.0 - Early Childhood Intervention - European Competence Initiative - Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii s využitím online technológií
Hlavný riešiteľ: BISEV, Istanbul, Turecko
Partnerské krajiny: Rakúsko, Litva, Slovensko, Luxembursko
Zodpovedný pracovník: I. Lištiaková, P. Janoško
Riešitelia: M. Horňáková,. K. Majzlanová, B. Kováčová, P. Mitašíková, H. Živný, Z. Lucká

KEGA A 069UK-4/2015: Podpora sociálnej adaptácie adolescentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom skupinovo orientovanej arteterapie.
Hlavná riešiteľka: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

KEGA E 067UK-4/2015: E- learningové vzdelávacie moduly k problematike porúch správania u detí.
Hlavná riešiteľka: Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD., počas MD zastupuje Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.


Podané projekty

APVV-14-0450: Psychologický wellbeing lesbických/gejských/bisexuálnych (LGB) osôb a jeho skúmanie v sociálnom kontexte.
Hlavná riešiteľka: H. Smitková, podaný ako projekt UK, základný výskum.
Riešitelia: E. Ondrušková, V. Cviková, Ľ. Vyšná

APVV-14-0429: Možnosti rozvoja služieb zamestnanosti pre znevýhodnené skupiny na trhu práce.
Hlavný riešiteľ: L. Vaska
Riešitelia: : L. Vaska, M. Čierna, K. Čavojská, E. Mydlíková, E. Ondrušková, , I. Vitálošová,. K. Mózešová, L. Kleskeň, H. Grófová, L. Slobodová, Ľ. Pavelová, M. Lulei, J. Pružinská, V. Labáth, V. Kusin, P. Brnula, S. Kára, K. Szabóová, M. Smrek, I. Sokola

SK-FR-2015-0013: Výskumom riadená prax v oblasti akreditácie probačných programov. Zodpovedný riešiteľ SK: M. Lulei. Zodpovedný riešiteľ FR: Martine Herzog-Evans.

AMIF: National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection.
Žiadateľ: Instytut Spraw Publicznych, PR, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania,  Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom.