Centrum výskumu

 

Centrum výskumu vzniklo spolu so zriadením Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky PdF UK v roku 2011. Združuje vedeckých pracovníkov z oboch vedných oblastí : sociálnej práce aj liečebnej pedagogiky, ktorí sa v spolupráci s pracovníkmi katedier realizujú výskumné expertné projekty rôzneho typu. V súčasnosti sa centrum podieľa na realizácii výskumných projektov základného výskumu (VEGA) , rozvoja vzdelávania (KEGA) a je zapojené do riešenia projektov v rámci medzinárodnej spolupráce. Pracovníci centra sa zapájajú aj do projektov typu odborných expertíz a koncepčných odborných analýz pre oblasť rozvoja sociálnej práce v praxi ako i praxe liečebnej pedagogiky.  Cieľom týchto projektov je rozvíjať poznatkovú bázu oboch vedeckých disciplín, prenášať tieto poznatky do obsahu vzdelávania  a rozvíjať metodiky a didaktiku vzdelávania študentov v programoch  sociálna práca a liečebná pedagogika.

vedúca centra výskumu: PhDr. Elena Ondrušková, PhD.