PhDr. Jana Vernarcová, PhD.

Kvalifikácia:

2013 rozširujúce štúdium Anglického jazyka a literatúry

2010 PhD. Pedagogická, poradenská a školská psychológia

2004 PhDr. Andragogika

1998 Mgr. učiteľstvo Psychológia - slovenský jazyk a literatúra

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Riešiteľ a spoluriešiteľ grantových úloh v oblasti školskej psychológie, sexuálnej výchovy, identity adolescentov, rodovej rovnosti.

- medzinárodný program SOKRATES-COMENIUS 2.1 "Promouvoir la mobilité des futurs enseignants de l´enseignement agricole européen" 2001-2005; (riešiteľka)

-medzinárodný program EPTE (2012) kultúrno-edukačný projekt EÚ: Lifelong Learning Programme/ Erasmus Curriculum Development Project pod názvom European Primary Teacher Education (EPTE), Modul 1: Society, Culture and Education; (riešiteľka, lektorka)- ESF: 27130230003, 27120230002 (2011-2014): Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti; (riešiteľka, lektorka, konzultantka)

- ESF: 11230220364, (2006-2007) Rozvíjajúce programy zamerané na zvyšovanie osobnostných a odborných spôsobilostí pre potreby pedagogicko-psychologickej praxe - špecializačné štúdium školskej psychológie; (riešiteľka, lektorka)

- VEGA 1/0229/03 (2003-2004) Pedagogicko-psychologické aspekty implementácie informačno-komunikačných technológií vo vysokoškolskom vzdelávaní" ; (riešiteľka)

- VEGA 1/3675/06 (2006) Sociálno-psychologické aspekty formovania identity adolescentov; (riešiteľka)

- KEGA 049UKF-4/2012 (2012) - Zenit - vzdelávací program na podporu výchovy charakteru; (riešiteľka)

Vybrané publikácie:

Vernarcová Jana : Sexuálna výchova. - Nitra : UKF, 2011. - 84 s. - ISBN 978-80-8094-954-9.Vernarcová Jana : Štýl identity adolescentov / adolescentiek v kontexte sexuality, 2010.In. Dagmar MarkováSexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. - Nitra : UKF, 2010. - ISBN978-80-8094-842-9, S. 54-67.

Vernarcová Jana, Turček Karol : Úvahy o sexuálnej výchove v základných a stredných školách.,2000. In. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574, Roč. 35, č. 2 (2000), s. 182-188.

Vernarcová Jana: Communicative Skills Development to Children with ADHD through TeachingSecond Language.In: QUAERE 2013 : sborník z interdisciplinární mezinárodní vědeckékonference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8, s.1738-1745.

Vernarcová Jana, Hamranová Anežka: The Influence of the sex education programme on sexual knowledge and attitudes towards safe(r) sex. Psychology&Health. Vol. 28, no. special issue 1 (2013), p. 329 [meeting abstract]. ISSN 0887-0446.