PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

e-mail: hamranova(at)fedu.uniba.sk

 

Kvalifikácia:

1994 VŠPg - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia - biológia (Mgr.)

1996 UK - inovačné štúdium školskej psychológie

2007 UKF - psychológia (PaedDr.)

2009 UKF - pedagogická psychológia (PhD.)

 

Doterajšia prax:

  • 1995 - 1998 - učiteľka a školská psychologička, gymnázium v Nitre
  • 1998 - 2013 - odborná asistentka, UKF
  • 2009 - 2010 - odborná asistentka, FiF UK (čiastočný úväzok)
  • od 2013 - výskumná pracovníčka PF UK

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Výskumné granty týkajúce sa oblasti sociálno - psychologického výcviku, didaktiky psychológie, školskej psychológie.

KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov

 

Výber z publikačnej činnosti:

HAMRANOVÁ, A. (2012). Dynamika skupinovej atmosféry v priebehu výcvikového programu. In Školský psychológ pre 21. storočie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 20. -21. septembra 2012. Nitra: Polymedia. s. 179-182. ISBN 978-80-89453-03-0.

ŠRAMOVÁ, B., HAMRANOVÁ, A., FICHNOVÁ, K. (2010). Tolerancia a intolerancia. Nitra: UKF. 237 s. ISBN 978-80-8094-619-7.

HAMRANOVÁ, A. (2009). The Influence of a Social - Psychological Training on a Group Atmosphere. In Problems of Education in the 21st Century. Vol. 18, no. 1, p. 73-79. ISSN 1822-7864.

HAMRANOVÁ, A., ŠRAMOVÁ, B., FICHNOVÁ, K. (2008). Influence of social-psychological training on selected features of university students. In Proceedings of world academy of science, engineering and technology. Vol. 30, no. 7, p. 429-431. ISSN 1307-6884.

HAMRANOVÁ, A. (2007). Príprava učiteľov na skupinovú prácu s deťmi v rámci prevencie násilia. In Násilie v rodine a v škole III : príčiny vzniku a spôsoby ich odstraňovania. Nitra: UKF, s. 244-263. ISBN 978-80-8094-184-0.

HAMRANOVÁ, A. (2004). "Vnímaný zážitok komunity" vo výcvikovom procese. In Práca školského psychológa pri riešení porúch správania žiakov. Zborník medzinárodnej konferencie a 8. zjazdu Asociácie. Nitra: UKF, s. 222-227. ISBN 80-8050-777-5.

HAMRANOVÁ, A. (2003). Možnosti využitia sociálno - psychologického výcviku v pregraduálnej príprave učiteľov a vychovávateľov. InMládež a spoločnosť, roč. 9, č. 3, s.62-67. ISSN 1335-1109.