Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

e-mail: sramovab(at)fedu.uniba.sk

 

Kvalifikácia:

  • 2008 doc. psychológia
  • 2002 PhDr. psychológia
  • 1999 PhD. psychológia
  • 1990 Mgr. psychológia

 

Priebeh doterajšej praxe:

  • vysokoškolský učiteľ
  • poradenský psychológ

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Riešiteľ a spoluriešiteľ grantových úloh v oblasti identity, hodnôt, zdravia a morálky adolescentov

 

Vybrané publikácie:

Šramová, B. Domáce násilie páchané na deťoch a mládeži. Vybrané sociálno-psychologické aspekty. Nitra: UKF, 2004.

Šramová, B. Cognitive training - teachers help. In: Studia psychologica. Roč. 46, č.3 (2004) s. 203-210.Šramová, B. Možnosti merania intervenčných programov na osobnostné premenné. In: Pedagogický software 2004, s. 399-404. České Budejovice: Jihočeská univerzita, 2004.

Šramová, B. Niektoré morálne aspekty adolescentnej mládeže. In: Škola a zdraví 21. Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. - Praha : IPPP, 2006.

Šramová, B. Hodnotenie zdravia adolescentami = Evaluation of health by adolescents. In: Kontakt. Roč. 10, č. 1 (2008), s. 85-89.