Veda a výskum

Grantové projekty VEGA

2017-2019 VEGA 01/0409/17 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe.

Výskumníčky: Mgr. L. Sokolová, PhD.; Mgr. M. Lemešová, PhD.; Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD; Silvia Harvanová, PhD.

 

2017 - 2019 1/0955/17 Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych

Výskumníčky: Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

 

2016-2018 Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí

Výskumníci: Doc. PhDr. M. Groma, PhD., PhDr. V. Andreánska, PhD.; Doc. PhDr. M. Glasová, PhD.; Mgr. Z. Bruncíková, PhD.

Anotácia projektu:

This project is aimed at research of the psychological determinants of activity and participation in various situations of life in children and adolescents with disabilities educated in integrated/inclusive settings. It concentrates on the barriers and facilitators of activity and participation from the perspective of the individuals with disabilities themselves and persons from their close social environment. Research will be conducted in the framework of the International Classification of Functioning, Disability and Health: Children & Youth (2007). Based on biopsychosocial approach the full inclusion of individual in society, activity and participation as important components of the functional capacity of the individual are emphasized. Psychological analysis will contribute to identify the determinants of activity and participation enable to clarify the conditions for supporting activity and participation and development of functioning of children and adolescents with disabilities.

2013-2015 Psychologické determinanty aktivity a participácie ľudí s postihnutím v starostlivosti o zdravie

Výskumníci: Doc. PhDr. M. Groma, PhD., PhDr. V. Andreánska, PhD.; Doc. PhDr. M. Glasová, PhD.; Mgr. Z. Bruncíková, PhD.

Anotácia projektu:

The project deals with psychological determinants of activity and participation related to health and health care in people with various kinds of disabilities. It is based on the social model of health condition and disability (The International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001) focused on the full inclusion of an individual in the community. The project monitors social representations, attitudes, and beliefs in relation to activity and participation within a wider context of health care in the people with disabilities and people from intact population. The research concentrates on identifying facilitators and barriers of the dimensions of activity and participation in people with disabilities. The identification of factors influencing activity and participation will enable to formulate preconditions for the growth of the potential in health care and life satisfaction of the people with disabilities in the majority society.

2013-2015 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov

Výskumníčky: Mgr. L. Sokolová, PhD.; Mgr. M. Lemešová, PhD.; PhDr. K. Cabanová, PhD.; Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.; Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Anotácia projektu:

Úlohou katedier psychológie na fakultách, ktoré pripravujú budúcich učiteľov a učiteľky je zabezpečovať ich psychologickú prípravu a rozvoj sociálno-psychologických kompetencií. Projekt mapuje teoretické prístupy k vymedzeniu učiteľských kompetencií a empiricky overuje model sociálno-psychologických kompetencií učiteľa. Výskum je zameraný na analýzu vzťahu osobnostných dispozícií a sebahodnotenia v oblasti učiteľských spôsobilostí, identifikáciu kľúčových momentov v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov s ohľadom na rozvoj takých spôsobilostí ako riadenie triedy, komunikačné kompetencie, zvládanie náročných situácií či vedenie skupín a jednotlivcov zo špecifických cieľových skupín a evaluáciu vybraných metód učiteľskej prípravy. Jedným z plánovaných výstupov je vytvorenie a psychometrické overenie sebahodnotiacej škály sociálno-psychologických kompetencií učiteľa.2015-2017 

Vnímané hodnotové posolstvá žiakmi z formálnej edukácie 

Výskumníci: PaedDr. A. Hamranová, PhD.)

Grantové projekty KEGA

2017-2019 043UK-4/2017 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich

Výskumníci: PhDr. Jana Vernarcová, PhD.

Predkladaný projekt sa zameriava na tvorbu a následnú implementáciu metodiky v podobe vzdelávacieho programu a metodického materiálu / manuálu pre prácu v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich.  Má slúžiť na zvýšenie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Kritickou analýzou doteraz publikovaných, predovšetkým zahraničných prác a výskumov chceme poskytnuť odbornej verejnosti, ale tiež študentom v pregraduálnej príprave  relevantné informácie o prevencii a príp. intervencii v téme.  

2017 - 2019 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia  – súbor metodických materiálov

Výskumníčky: Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD., Mgr. L. Sokolová, PhD.; Mgr. M. Lemešová, PhD., Mgr. Art. Eva Plesníková, PhD. 

V školstve je dlhodobo poukazované na problém nedostatočného vzdelávania detí z marginalizovaného kultúrneho a jazykového prostredia. Nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka je jedným z dôležitých faktorov zlyhávania detí v školskom systéme (Tomatová, 2004; Kyuchukov, 2014). Projekt má za cieľ aplikovať medzinárodne overený model naratívneho formátu vytvoreného prof. Traute Taeschner (2005) na podporu osvojovania si slovenského jazyka, predovšetkým rozvíjať naratívne a sociálne kompetencie detí z marginalizovaného jazykového prostredia. Sprievodný výskum je zameraný na komparáciu výsledkov pedagogického experimentu u viacerých skupín detí z marginalizovaného a majoritného jazykového prostredia. Výstupom projektu je podrobný program, overený v konkrétnych podmienkach slovenského školstva a metodické materiály pre učiteľov a vychovávateľov prvého stupňa základných škôl pracujúcich s deťmi z marginalizovaného prostredia.

Kľúčové slová: alternatívne formy vyučovania/postupy, komunikačná kompetencia, minorita, primárna edukácia, sociálna inklúzia

Webová stránka projektu: www.havava.sk/ucime-slovencinu

2013-2015 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov 

Výskumníčky: Mgr. L. Sokolová, PhD.; Mgr. M. Lemešová, PhD.; Mgr. K. Minarovičová, PhD.; PhDr. E. Brozmanová; PhDr. K. Cabanová, PhD.

Anotácia projektu:

V rámci riešenia projektu boli získané a analyzované komplexné údaje o vyučovaní psychológie na Slovensku a o profesijných potrebách učiteľov a učiteliek psychológie a príbuzných predmetov, ktoré sa stali východiskom pre tvorbu metodických materiálov. Ďalej bola vytvorená a testovaná séria didaktických materiálov určených predovšetkým pre výučbu psychológie a príbuzných predmetov vo vyššom sekundárnom vzdelávaní. Súbor materiálov obsahuje animované edukačné filmy s metodikou a pracovnými listami, doplnkové texty s úlohami zameranými na rozvoj čitateľskej gramotnosti podľa metodiky štúdií PISA a kritického psychologického myslenia, súbor testových otázok, elektronickú metodickú príručku pre zážitkovú výučbu psychológie, sociálno-psychologického tréningu a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja a dve vysokoškolské učebnice zamerané na inovatívne metódy výučby psychológie a metodiku vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy. Na akreditáciu boli predložené dva programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov a učiteľky psychológie stredných škôl. Výstupy projektu boli prezentované na Slovensku aj v zahraničí formou konferenčných prezentácií, seminárov a workshopov.

Výstupy

Záverečná správa z projektu

2014-2016 Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A 

Výskumníci: PaedDr. E. Vancu, Ph.D.; Doc. PhDr. M. Glasová, PhD.; PhDr. Jana Vernarcová, PhD.; Mgr. Lucia Felcanová, PhD. Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na tvorbu a pilotné overenie Integratívnej metodiky na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií a rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov (IM IKEIR - DŽA) v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A. Nadväzuje na aktuálne výsledky medzinárodného porovnávacieho základného výskumu modelu emočnej inteligencie a reziliencie časťou autorského kolektívu tohto projektu, ako aj na najnovšie poznatky v oblasti neurovied, ontogenetickej psychológie, psychológie stresu a reziliencie a modelov prevencie rizikového správania dospievajúcich žiakov a adolescentov vo svete. Jedným z výstupov bude: 1. na empiricky overenej teórii založená, ucelená digitalizovaná príručka IM IKEIR - DŽA pre učiteľov, využiteľná v rámci prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj, resp. aj vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty; 2. intenzívny krátkodobý vzdelávací program pre učiteľov zameraný na osvojenie metodiky s využitím (o. i.) metodiky e-learningu a participačného učenia; 3. otvorený on-line a off-line systém stáleho monitorovania kvality a zlepšovania vzdelávacích modulov IM IKEIR - DŽA.