ŠVOUČ

Milí študenti,

ak si chcete rozvíjať schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú a odbornú činnosť, zapojte sa do súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Študenti, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume 100€, 150€ a 200€ podľa umiestnenia.

Ako a kedy sa zapojiť?

• podaním prihlášky na sekretariát KPP: Doc. Marián Groma, PhD.

• vypracovaním práce na tému, ktorá súvisí so študijným programom. Témy sú vypísané zamestnancami katedier a ústavov. Môžete vypracovať aj vlastnú tému, ak Vám ju schváli garantka študijného odboru, alebo vedúca katedry. Práce môžu byť teoretické, teoreticko-aplikačné alebo empiricko-výskumné.

Práca ŠVOUČ môže byť časťou záverečnej práce, táto skutočnosť usí byť zrejmá a musí byť deklarovaná v úvode práce. 

Prácu môže vypracovať aj kolektív študentov, treba uviesť % podiel každého za autorov.

Rozsah práce s prílohami je min. 20 a max. 45 normostrán. Písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690.

Práce treba realizovať, napísať a predložiť v 2 exemplároch do 31. marca 2018. 

Pre bližšie informácie k súťaži … (viď. http://www.fedu.uniba.sk/veda/svouc/aktualne-oznamy-a-dokumenty/ )

 

Témy ŠVOUČ pre VII. ročník:

PhDr. Katarína Cabanová, PhD./

Úroveň reziliencie u študentov rôznych študijných programov.
Cieľom je porovnať úroveň reziliencie u študentov špeciálnej pedagogiky a učiteľstva akademických, resp. umelecko-výchovných predmetov. Téma je vhodná pre bakalársku formu štúdia.


PhDr. Viera Andreánska. CSc.
Možnosti kultúrneho vyžitia ľudí a s telesným postihnutím
Spracovanie témy predpokladá zmapovanie prístupnosti objektov pre ľudí s telesným postihnutím. Môže ísť o bratislavské kultúrne zariadenia, ale aj zariadenia v inom meste. V prípade Bratislavy je možné tému rozdeliť na napr. kiná a divadlá, múzeá a výstavné priestory a pod. Na téme môžu pracovať aj ako spoluautori/ky dvaja študenti/ky. Bližšie informácie po dohovore so školiteľkou. Téma je vhodná pre bakalárske štúdium.


Doc. PhDr. Marian Groma, PhD.
Mentor a jeho úloha v živote študenta/študentky vysokej školy
Cieľom práce je upozorniť na význam mentora s mentorstva v osobnostnom a profesijnom vývine mladého človeka a pomocou prieskumu popísať skúsenosť študentov /študentiek vysokej školy s mentorom a jeho rolou. Téma je vhodná pre bakalárske štúdium.


PhDr. Jana Vernarcova, PhD.
Násilie vo vzťahoch adolescentov.
Študent/ka sa v práci venuje problematike násilia v párových / intímnych vzťahoch adolescentov. V teoretickej rovine analyzuje príčiny, vzorce a formy párového násilia, analyzuje a komparuje štúdie zaoberajúce sa dopadom násilia na kvalitu partnerských vzťahov v dospelosti a kvalitu života. V empirickej časti realizuje výskum mapujúci frekvenciu, formy a subjektívne vnímané príčiny a postoje k násiliu vo vzťahoch adolescentov (12-18 rokov). Používa kvantitatívne metódy ( dotazník CADRI) a kvalitatívne metódy. Teoreticko-empirická práca, vhodná pre Mgr. stupeň.

 

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Motivácia pre štúdium učiteľstva u študentov učiteľských smerov.

Cieľom je zmapovať motiváciu pre štúdium učiteľstva u študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky a u študentov učiteľstva akademických predmetov pomocou pripravenej batérie testov. Práca je zameraná na analýzu kvantitatívnych dát. Téma je vhodná pre bakalárske štúdium. 

 

Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
Marginalizácia žiakov minoritných skupín obyvateľstva.
Práca bude zameraná na zistenie postojov žiakov minoritných skupín obyvateľstva. Použitá bude kvalitatívna metodológia.

Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
Násilie v médiách a deti s ADHD.
Práca bude mať experimentálny dizajn výskumu. Bude sledovať percepciu vybraných mediálnych programov u detí s ADHD v porovnaní s deťmi bez existencie syndrómu ADHD.