O nás

Výskumné zameranie

Katedra logopédie:

 •  výskum vývinu reči u slovensky hovoriacich detí (jazykovošpefické aspekty vývinu reči u detí) 
 •  narušený vývin reči (diagnostika v ranom a predškolskom veku), prediktory dyslexie v predškolskom veku 
 •  kognitívno-jazykové poruchy u pacientov s demenciou (komplexná diagnostika jazykových deficitov, vývin špec. testov pre slov. populáciu) 
 •  jazykové špecifická afázie, alexie a greafie u slovensky hovoriacich pacientov s mozgovým poškodením, neurolingvistické aspekty 
 •  augmentatívna a alternatívne komunikácie u nehovoriacej populácie (a jej možnosti u dospelých s neurogénnymi poruchami komunikácie) 
 • -prevencia, diagnostika a terapia porúch hlasu u detí a dospelých (s akcentom na vývin nových diagnostických metód)

Katedra psychológie a patopsychológie:

 •  psychológia jednotlivcov s postihnutím (patopsychológia)
 •  poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
 •  poruchy detského vývinu
 •  psychológia zdravia
 •  vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja
 •  kultúra a marketing školských zaradení
 •  psychológia učiteľa sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov
 •  vývin dieťaťa a mládeže s dôrazom na témy:
 •  emočná inteligencia
 •  zvládanie záťaže (reziliencia)
 •  úroveň, diagnostika a poruchy pozornosti
 •  identita, hodnotová orientácia, zdravie a morálka adolescentov
 •  úspešnosť a životný štýl u ľudí s postihnutím
 •  osvojenie si reči u dieťaťa v umelom dvojjazyčnom prostredí