PhDr. Jana Koláčková, PhD. (rod. Muránska)

Konzultačné hodiny:

ZS 2016/2017: streda 10.00 - 12.00 hod.                            

LS 2016/2017: streda 10.00 - 12.00 hod.

 

Miesto (ulica, miestnosť): Šoltésovej 4, č. d. 226

e-mail: muranska2fedu.uniba.sk

             jana.muranska@gmail.com 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

 

PhDr. Jana Koláčková, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje problematike motivácie k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania. Venuje sa aj koncepcii žiackeho hodnotiaceho portfólia a jeho implementácii do edukačného procesu na primárnom stupni vzdelávania. Zameriava sa na možnosti práce s portfóliom ako nástrojom podpory procesov učenia sa, pedagogickej diagnostiky, hodnotenia a sebahodnotenia v podmienkach primárneho vzdelávania taktiež aj v podmienkach predprimárneho vzdelávania. Tiež sa zaujíma o inkluzívnu edukáciu, o socializáciu osôb so zdravotným znevýhodnením, o rodinnú výchovu v rodinách s osobou so zdravotným znevýhodnením a o problematiku porúch správania sa u detí.

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

 

PdF.KPEP/B-PEPde213/15 Výchova v školskom klube detí

PdF.KPg/B-VUZde026/15 Tréning sociálnych zručností učiteľa 1

PdF.KPg/M-VUZde012/15 Tréning sociálnych zručností učiteľov 2

PdF.KPg/M-VUZka013/09 Sociálno-pedagogický výcvik

PdF.KŠP/B-SPZre018/13 Rodinná výchova a rodina s osobou so zdravotným postihnutím

PdF.KŠP/B-SUZre026/13 Rodinná výchova

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ