PaedDr. Eva Severini, PhD.

Konzultačné hodiny ZS/LS 2017/2018:       

štvrtok:         

nepárny týždeň  8.00 – 10.00 hod.

párny týždeň  14.00 – 16.00 hod.

iný termín – dohodou

 

Miesto (ulica, miestnosť): Šoltésovej 4, č. d. 226

 

e-mail:

severinifedu.uniba.sk

eva.severiniuniba.sk

eva.severinigmail.com

  

Kostrub, D. - Severini, E. - Rehúš, M.

Proces výučby a digitálne technológie.

Bratislava, 2012. ISBN 978-80-971081-6-8

  

VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

Dr. Eva Severini, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na možnosti využitia kvalitatívneho skúmania v pedagogickom výskume. Bližšie sa zaoberá problematikou podpory rozvíjania autonómnosti detí v predprimárnom vzdelávaní z pohľadu učiteľov materských škôl – akčný výskum; najmä na koncept aktívne učenie sa, ako i na interaktívnosť učenia sa a vyučovania v procese výučby (L. S. Vygotský, J. S. Bruner).

Je spoluautorkou učebného textu:

Proces výučby a digitálne technológie. 1. vyd. Bratislava: Dušan Kostrub, 2012.

ÚČASŤ NA VEDECKÝCH PROJEKTOCH

APVV-15-0378

 

Názov: Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku. /spoluriešiteľ/ hlavný riešiteľ projektu: doc. RNDr. Edita Partová, PhD.

 

KEGA 070UK-4/2016

Názov: Koncept ranej edukácie detí. /spoluriešiteľ/ hlavný riešiteľ projektu: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. obdobie riešenia projektu: 2016 – 2018

UK 210203

Názov: Multimédiá vo výučbe. /spoluriešiteľ/ hlavný riešiteľ programu: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. obdobie riešenia programu: 2013

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Zimný a letný semester 2017/2018:

PdF.KPEP/B-UMSka-29/09 Bakalársky seminár

PdF.KPEP/B-UMSka-27/13 Semestrálny projekt

PdF.KPEP/B-PEPde235/15 Rozvíjanie technickej gramotnosti (skupina B)

PdF.KPEP/B-PEPde012/15 Semestrálny projekt (80 hodín praxe)

PdF.KPEP/M-UPVex001/16 Diplomový seminár

PdF.KPEP/M-UPVde006/16 Semestrálny projekt Mgr. (80 hodín súvislá prax)

PdF.KPEP/M-UPVex006/16 Semestrálny projekt Mgr. (40 hodín súvislá prax)

PdF.KPg/B-VUZka007/09 Základy metodológie výskumu

PdF.KPg/M-PEDde002/16 Predprimárna a primárna pedagogika

PdF.KŠP/B-SPPde011/16 Kvantitatívne a kvalitatívne koncepty výskumov

 

PdF.KAJL/B-ANJex046/16 Predprimárna pedagogika

 

Metodik pedagogických praxí na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ