PaedDr. Darina Dvorská, PhD. - rodičovská dovolenka

Aktuálne na rodičovskej dovolenke

Miesto (ulica, miestnosť): Šoltésovej 4, č. d. 226

E-mail: 

dvorskafedu.uniba.sk

darina.dvorskagmail.com

 

VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

Dr. Dvorská sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na problematiku učiteľov a učiteľskej profesie. Konkrétne sa v súčasnosti venuje bádaniu na výskumnom poli učiteľovho myslenia a uvažovania (self-efficacy učiteľa, učiteľova subjektívna zodpovednosť za školskú úspešnosť žiaka etc.) a oblasti vývinu a rozvoja učiteľovej profesionalizácie.


ÚČASŤ NA VEDECKÝCH PROJEKTOCH

KEGA 030KU-4/2016
Názov: Komunikácia a spolupráca s rodinou v inkluzívnej škole. /spoluriešiteľ/ hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Pavol Janoško, PhD. obdobie riešenia projektu: 2016 - 2017

VEGA 1/1050/16
Názov: Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia. /spoluriešiteľ/ hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Mária Belešová, PhD. obdobie riešenia projektu: 2016 - 2019

VEGA 1/0636/15
Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial. / spoluriešiteľ/ hlavný riešiteľ Mgr. Martin Kuruc, PhD. obdobie riešenia projektu 2015 / 2017

UK /550/2014
Osobne vnímaná zdatnosť učiteľky - pohľad kvalitatívneho výskumu. / hlavný riešiteľ

UK /341/2010
Aký som učiteľ? Učiteľovo vnímanie vlastných potencialít. / hlavný riešiteľ

KEGA /3/6093/08
Elektronická učebnica metodológie pedagogického výskumu. /spoluriešiteľ / hlavný riešiteľ projektu prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

 


 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ