Mgr. Petra Rapošová, PhD.

konzultačné hodiny (LS): streda  9,00 – 11,00

miestnosť: Šoltésovej 4, č.d. 226

e- mail: raposovafedu.uniba.sk

 

Vedecká činnosť

Tematika vlastnej vedeckej práce:

 

Mgr. Petra Rapošová, PhD. sa vo svojej publikačnej a výskumnej činnosti zameriava najmä na sociálnu pedagogiku so zameraním na sexualitu detí a mládeže a sexuálnu výchovu ako dôležitú súčasť vo výchove a prevýchove detí so sociálnym a emocionálnym narušením. V tejto súvislosti sa jej objekt záujmu zameriava aj na problematiku náhradnej rodinnej a inštitucionálnej starostlivosti.

 

Projektová činnosť:

Spoluriešiteľka výskumných projektov

 

VEGA, č 1/0143/08: Kultúra školy a výchovných zariadení so zameraním na problémové deti.

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.

 

VEGA, č 1/0603/14: Formovanie identity v čase a priestore

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mistrík Erich, CSc.

 

Pedagogická činnosť:

 

Pedagogická diagnostika

Náhradná rodinná a inštitucionálna výchova

Príprava dieťaťa na vstup do školy

  

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ