Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Konzultačné hodiny: štvrtok a piatok: od 9:30 - do 10:30 hod

Kontakt: kurucfedu.uniba.sk

 

VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

Mgr. Martin Kuruc, PhD. sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zameriava na tieto témy: rozvoj motivácie a sebaregulácie v edukačnom procese, pedagogická diagnostika, prevencia sociálno-patologických javov v edukačnom procese a negatívnych vplyvov sociálneho prostredia na formovanie morálnych postojov dieťaťa.

Je autorom vysokoškolských učebníc:

Poruchy správania u detí a adolescentov a ich pedagogická diagnostika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013.

Kognitívny vývin človeka a jeho poruchy. Bratislava: Bratislava: Univerzita Komenského, 2013.

 

ÚČASŤ NA VEDECKÝCH PROJEKTOCH:

Grantový program Nadácie Tatrabanka: Kvalita vzdelávania 2017
č.p. 2016vs009
Názov: "Be Teacher"
Hlavný riešiteľ: Mgr. Martin Kuruc, PhD.

VEGA 1/0635/15
Názov: Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ - Academic a SRQ Prosocial.
Obdobie: 2015 - 2017.
Hlavný riešiteľ: Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Spoluriešiteľ výskumných projektov
KEGA 007UK-4/2016
Názov: Príprava a tvorba terminologického a výkladového slovníka školského manažmentu
pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov s následným doplnením jeho funkcionalít v elektronickom prostredí LMS Moodle
Obdobie: 2016 - 2018
Hlavná riešiteľka: doc. PaeDr. Mária Pisoňová, PhD.

EEA Grants (EHP), SK06-IV-02-006
Názov: SOTL: Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia
Obdobie: 2015 - 2016
Hlavný riešiteľ: Mgr. et. Ing Jozef Strakoš, PhD. 

KEGA 026UK-4/2015
Názov: Morálne postoje detí a dospelých v rodine a škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie.
Obdobie: 2015 - 2017.
Hlavný riešiteľ: Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

APVV-0368-12
Názov: Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných centrách - analýza a inovácia.
Obdobie: 2013-2016
Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta) 
 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ