Mgr. Eva Csandová, PhD.

Konzultačné hodiny: Utorok - 9,30 - 11,30 hod
e-mail: eva.csandovagmail.com    eva.csandovauniba.sk
 

VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE 

Tematika vlastnej vedeckej práce:

Dr. Eva Csandová sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na problematiku predškolskej pedagogiky a učiteľstva. Bližšie sa zaoberá vzťahovými reláciami medzi uvádzajúcim a začínajúcim učiteľom v predprimárnom prostredí a prostredníctvom kvalitatívnej metodológie analyzuje systém spolupráce, podpory a vzájomného vplyvu v učiteľskej komunite systému spolupráce v materskej škole.

Zaujíma sa tiež o špeciálny počítačový program Atlas.ti, určený pre systematizáciu citátov, poznámok, navrhnutých konceptov a prvkov teórií atď. Ako jeho aktívny užívateľ spolupracuje s jeho vývojármi (interdisciplinárny tím na Technickej univerzite v Berlíne) prostredníctvom spätnej väzby, aby sa zaistilo užívateľské pohodlie programu. Atlas.ti je radený medzi programy pre podporu vývoja teórie na základe kódovania (WEITZMAN a MILES 1995) a niektoré jeho prvky sú priamym prenosom konceptov grounded theory, ktorá sa do veľkej miery pri jeho vývoji zohľadňovala. Poskytuje rôzne možnosti pre kvalitatívny výskum.

Projektovo tiež rieši otázky miery vplyvu učiteľov na utváranie rodovej identity a hľadanie súvislostí medzi rodovými stereotypmi učiteľa a povahou rodovej identity dieťaťa v kontexte genderovej diferenciácie a problematiku pedagogickej diagnostiky sebaregulácie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblastiach: školské povinnosti a prosociálne správanie v prostredí školy.

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Predprimárna pedagogika
Riadenie školstva a školy
Teória a metódy rozvoja kultúrnej gramotnosti v počiatočnom vzdelávaní
Rozvoj komunikačnej gramotnosti detí
Základy pedeutológie a školskej legislatívy
Semestrálny projekt

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ