Veda a výskum

Projekty KEGA

 • Názov: Génius loci - program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku, s podporou nových médií.
  KEGA 007UK - 4/2015
  Obdobie: 2015-2017.
  Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
  Spoluriešitelia: Mgr. Mária Belešová, PhD., Mgr. Lenka Szentésiová, PhD., PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
  Spoluriešitelia - doktorandi: Mgr. Jana Nemcová, Mgr. Veronika Vörösová

   

 • Názov: Interdisciplinárne projektovanie edukačných modelov a ich implementácia do výučby prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu.
  KEGA 023UK - 4/2012
  Obdobie: 2012-2014.
  Hlavný riešiteľ: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

   

 • Názov: Manipulačné a virtuálne geometrické modelovanie v príprave učiteľov pre primárne matematické vzdelávanie.
  KEGA028UK-4/2011
  Hlavný riešiteľ: PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
  Spoluriešitelia: PaedDr. Lucia Ficová, PhD. (Bratislava), doc. PhDr. Oliver Židek, CSc., RNDr. Edita Vranková, PhD., Mgr. Lucia Repiská (Trnava), doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

Projekty VEGA

 • Názov: Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia.
  VEGA 1/1050/16
  Obdobie: 2016 - 2019
  Hlavný riešiteľ: Mgr. Mária Belešová, PhD.

   

 • Názov: Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ - Academic a SRQ Prosocial.
  VEGA 1/0635/15
  Obdobie: 2015 - 2017
  Hlavný riešiteľ: Mgr. Martin Kuruc, PhD.

   

 • Názov: Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých životných situáciách.
  VEGA 1/0445/11
  Hlavný riešiteľ: Lukšík Ivan, Doc. PhDr. CSc.
  spoluriešitelia: Fülöpová Eva, PhDr. CSc., Lemešová Miroslava, Mgr. PhD., Svetlíková Jana, Doc., PhDr. CSc., Smetanová Dorota, PaedDr. PhD., Škoviera Albín, Doc. PhDr. PhD.
  Obdobie: 2011-2013
  Stav: v štádiu riešenia

   

 • Názov: Profesijná zdatnosť učiteľa vo vzťahu k vybraným charakteristikám učiteľa.
  VEGA 1/0026/11
  Hlavný riešiteľ: PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.
  spoluriešitelia: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., Mgr. Alena Lampertová

Projekty UK

 

Názov: Pohľad na obdobie rokov 1938-1945 v literárnej tvorbe Mila Urbana
registračné číslo: UK/56/2015
Doba riešenia: 2015
Riešiteľ: Mgr. Juraj Kríž

Názov: Interaktívne technológie - vplyv a využívanie v primárnom vzdelávaní
registračné číslo: UK/286/2015
Doba riešenia: 2015
Riešiteľ: Mgr. Jana Nemcová

Názov: Problém občianskych kompetencií a rozvoj občianskych zručností prostredníctvom výchovného programu v školskom klube detí 
registračné číslo: UK/104/2015
Doba riešenia: 2015
Riešiteľ: Mgr. Ľubica Turoňová

Názov: Ján Kempný - prvá obeť komunistického režimu
registračné číslo: UK/289/2014
Doba riešenia: 2014
Riešiteľ: Mgr. Juraj Kríž

Názov: Program výchovy v školskom klube a jeho vplyv na rozvoj občianskych zručností u detí mladšieho školského veku
registračné číslo: UK/371/2014
Doba riešenia: 2014
Riešiteľ: Mgr. Ľubica Turoňová

Názov: Osobne vnímaná zdatnosť učiteľky - pohľad kvalitatívneho výskumu
registračné číslo: UK/250/2014
Doba riešenia: 2014
Riešiteľ: PaedDr. Darina Dvorská

Názov: Názory učiteľov primárneho vzdelávania na pripravenosť budúcich začínajúcich učiteľov
registračné číslo: UK/135/2013
Doba riešenia: 2013
Riešiteľ: Mgr. Alena Lampertová

Názov: Hodnotenie kvality vyučovania vysokoškolských učiteľov
registračné číslo: UK/135/2013
Doba riešenia: 2013
Riešiteľ: Mgr. Michal Rehúš, PhD.

Názov: Styl vyučováví učitele v závislosti na motivaci žáku
registračné číslo: UK/596/2012
Doba riešenia: 2012
Riešiteľ: Mgr. Andrea Feldmannová

Názov: Adaptačný program pre začínajúceho učiteľa - pomoc, alebo povinnosť?
registračné číslo: UK/475/2012
Doba riešenia: 2012
Riešiteľ: Mgr. Alena Lampertová

Názov: Zmapovanie využívania elektronických učebných materiálov v predmete vlastiveda
registračné číslo: UK/605/2012
Doba riešenia: 2012
Riešiteľ: Mgr. Daniela Uličná

Názov: Špecifiká aktivizujúcich vyučovacích metód z pohľadu učiteľov prvého stupňa základných škôl
registračné číslo: UK/384/2012
Doba riešenia: 2012
Riešiteľ: Mgr. Katarína Kánová

Názov: Rodič ako indikátor rozvoja čitateľskej gramotnosti detí
registračné číslo: UK/155/2012
Doba riešenia: 2012
Riešiteľ: Mgr. Zuzana Šulganová

 

Ďalšie projekty

Projekt MŠVVaŠ SR a PdF UK Bratislava, reg. č. 210203/12

Názov: Multimédiá vo výučbe sekundárneho, primárneho a predprimárneho vzdelávania - Vzdelávacie programy pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Hlavný riešiteľ: Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
Spoluriešitelia: PaedDr. Eva Severini, Mgr. Michal Rehúš, PhD.
Obdobie: 2012
Stav: v štádiu riešenia

Riešenie projektov Comenius

Názov: Induction for Novice Teachers. (503108-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-CNW. Lifelong Learning Programme)
hlavný riešiteľ: Mgr. Monika Szimethová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Alena Lampertová
Obdobie: 2009 - 2012
Stav: ukončené

Riešenie projektov Leonardo

Názov: Sociálne inštitúcie a ich participácia na výchove detí a mládeže
Charakteristika: v spolupráci s Univerzitou K. Ochridského v Sofii
Zodpovední riešitelia: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., PaedDr. Jana Majerčíková, PhD., PhDr. Roman Božík, PaedDr. Lucia Ficová, PhD.
Obdobie: 2009 - 2011
Stav: ukončené