ŠVOUČ

Základné informácie

Študentská vedecko-odborná a umelecká činnosť

VIII. ročník Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti 2016/2017 ŠVOUČ

Základné informácie

1. Cieľom súťaže je:

 • prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov PdF UK v Bratislave,
 • stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť,
 • identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov,
 • vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch,
 • zlepšiť komunikáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľmi.

2. Kto sa môže zapojiť?

Súťaž vyhlasuje dekan fakulty na otvorení nového akademického roka. Do súťaže sa môže zapojiť každý študent pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 • poslucháči 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.)
 • poslucháči 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.)

Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie). Práce v sekcii pedagogických vied môžu byť:

· teoretické,

· teoreticko-aplikačné,

· empiricko-výskumné.

3. Informácie o práci ŠVOUČ:

 • študent/študentka môže predložiť časť svojej záverečnej práce
  • napr. bakalárskej, diplomovej – tá sa však môže zhodovať len v 30 %, čiže práca ŠVOUČ musí byť na 70 % odlišná od záverečnej Bc./Mgr. práce,
  • alebo prácu, ktorú spracoval na základe vypísaných tém určených pre ŠVOUČ,
 • písomná práca musí rešpektovať normu ISO 690,
 • 20 – 45 strán,
 • riadkovanie 1,5,
 • veľkosť písma 12,
 • druh písma: Times New Roman,
 • zarovnanie do bloku,
 • práca sa odovzdáva zviazaná v hrebeňovej alebo pevnej väzbe,
 • na konkrétnu prácu sa študent u vedúceho práce prihlasuje do 8. decembra 2016.
 • súťažná práca sa predkladá v 3 exemplároch najneskôr do 20. marca 2017. predsedovi komisie príslušnej sekcie.
 • pre podrobnejšie informácie sú študentom k dispozícii koordinátorky ŠVOUČ v sekcii pedagogických vied: Mgr. Martin Kuruc, PhD. (kurucfedu.uniba.sk) a Mgr. Petra Rapošová, PhD. (raposovagmail.com.) a doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. (korenovafedu.iniba.sk). 

Témy ŠVOUČ 2016 - 2017

Témy ŠVOUČ 2016 - 17
Sekcia pedagogických vied
 

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Mgr. Mária Belešová, PhD.

1.      Uplatnenie metód na rozvoj čitateľskej gramotnosti u 5 - 6 ročných detí v rodinnom prostredí.

 

Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

1.      Voľnočasové aktivity žiakov mladšieho školského veku.

 

 doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

1.     Využitie mobilných technológií v primárnom vzdelávaní.

2.     GeoGebra v primárnom matematickom vzdelávaní.

3.     Elementárna finančná matematika v primárnom vzdelávaní.

4.     Rozvoj priestorovej predstavivosti detí materskej školy pomocou stavebníc.

5.     Ďalšie vzdelávanie učiteľov materských škôl na Slovensku a v zahraničí     v oblasti digitálnych technológií.

6.     Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.

 

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

1.      Profesia učiteľa 21. storočia z perspektívy súčasného študenta učiteľstva.

2.      Súčasná rodičovská výchova  nevýchovou ako nový kultúrny fenomén.

3.      Mlčanie študentov vo výučbe ako znak ich mentálnej tvorivej aktivity.

 

Mgr. Jana Nemcová, PhD.

1.      Možnosti využitia digitálnych technológii v MŠ.

 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

 1. Preferencia vyučovacích predmetov žiakmi primárneho vzdelávania v kontexte genderu.

 

 PhDr. Ján Papuga, PhD.

1.      Aplikácia komunikačnej výchovy v materských školách.

2.      Rozvíjanie kritického myslenia na 1. stupni ZŠ.

 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

1.      Orientácia v priestore s využitím medzipredmetových vzťahov.

 

PaedDr. Art Jaromíra Púčiková, PhD.

1.      Koncept folklór a jeho využitie v predprimárnom vzdelávaní.

2.      Hudobné umenie ako prostriedok rozvoja osobnosti žiaka primárneho stupňa základnej školy.

 

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

1.      Čitateľské návyky detí mladšieho školského veku.

2.      Štruktúrna analýza Čítanky pre 4. ročník základných škôl.

 

Centrum výskumu predprimárnej a primárnej pedagogiky

Mgr. Eva Csandova, PhD.

 1. Plán profesijného rastu pedagogických zamestnancov v materskej škole - prípadová štúdia.
 2. ​Didaktická mikroanalýza ​ výtvarnej edukačnej aktivity v materskej škole.​

 

PhDr. Jana Koláčková, PhD.

 1. Kľúčové kompetencie dieťaťa školského klubu detí.

 

Mgr. Denis Líška, PhD.

 1. Výučba fotosyntézy pre 4. ročník základnej školy.
 2. Vedenie detí k zdravým stravovacím návykom.

 

PaedDr. Eva Severini, PhD.

 1.      Koncept hry vo výučbe v predprimárnom vzdelávaní

2.      Učiteľ predprimárneho vzdelávania v 21. storočí

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

1.      Morálne usudzovanie žiakov základnej školy.

 

Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

1.      Možnosti využívania dotykových technológií vo vyučovaní vybraného predmetu na    nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.

 

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

1.      Rizikové sexuálne správanie detí v prevýchovných zariadeniach.

 

doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.

1.      Problémy péče o dříve narozené osob.y

2.      Teorie a praxe v minulosti a současnosti.

 

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.:

1.      Návrh a vývoj vzdelávacích aktivít v kontexte inovácií a modernizácie výučby vybraných tém z oblasti pedagogiky* v študijných programoch vyššieho sekundárneho vzdelávania s využitím interaktívnej tabule.

 2.      Interaktívne úlohy pre podporu edukácie výučbovej disciplíny anglický jazyk** pre 2. stupeň ZŠ s využitím vybraných softvérových aplikácií.

 

Centrum pedagogického výskumu

Prof. RNDr. Oto Majzlan, CSc.

 1. Školský projekt vo výchove k odpadovému hospodárstvu.

 

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

1.      Faktory motivácie súčasných študentov učiteľských odborov.

 

Mgr. Petra Rapošová, PhD. 

1.      Možnosti systematickej prípravy detí z detského domova na reálny život.

 

 

 

 

Vyhlásenie VIII. ročník ŠVOUČ

Vážení riaditelia ústavov, vedúci katedier, študenti bakalárskych a magisterských študijných programov na PdF UK .

V zmysle Štatútu študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (ďalej len Štatútu ŠVOUČ), vyhlasujem na PdF UK v akademickom roku 2016/17 Študentskú vedeckú odbornú a umeleckú činnosť, ktorá je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom pre rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Žiadam vedúcich pracovníkov fakulty, aby svojich podriadených a študentov v dennej a externej forme bakalárskeho a magisterského štúdia informovali o tejto skutočnosti.

Študentská vedecká a umelecká činnosť sa realizuje v súlade so schváleným štatútom. Študenti s prácami vystúpia na študentskej konferencie, ktorá sa bude konať v rámci jednotlivých sekcií najneskôr do 15. apríla 2016.

Celkové riadenie súťaže má na starosti Oddelenie vedy a doktorandského štúdia PdF UK, štatút spolu s organizačným zabezpečením ŠVOUČ na akademický rok 2016/2017 posielame v prílohe.

S pozdravom

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v. r.

dekanka PdF UK

- dokument Vyhlásenie na stiahnutie tu

- dokument Štatút ŠVOUČ na stiahnutie tu

Prihláška na ŠVOUČ 2016/2017

- dokument Prihláška na ŠVOUČ 2016/2017 na stiahnutie tu