Súčasti ústavu

Centrum pedagogického výskumu

Zameranie Centra pedagogického výskumu

Centrum pedagogického výskumu vzniklo so zámerom rozvíjať a prehlbovať základný a aplikovaný výskum v oblasti všeobecnej pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Vedecko-výskumní pracovníci centra  sa prioritne zameriavajú na skúmanie podmienok, predpokladov, procesov a výsledkov aktuálnej edukačnej reality. V snahe o naplnenie výskumných cieľov používajú metodologické postupy teoretického i empirického výskumu s uplatnením interdisciplinárnych prístupov. Vo výskume aplikujú kvantitatívny alebo kvalitatívny metodologický prístup, v závislosti od zamerania a aktuálnych potrieb výskumu, ako aj orientácie konkrétnych výskumných otázok.

Aktuálny výskumný profil Centra pedagogického výskumu vo všeobecnej pedagogike a sociálnej pedagogike je prednostne zameraný na tieto výskumné okruhy:

 

1) Žiak sekundárneho vzdelávania v edukačnom procese:

Pod označením žiak v edukačnom procese rozumieme komplexný prístup  rozvíjaní žiackych spôsobilostí na 2. stupni základnej školy a na strednej škole. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre sekundárne vzdelávanie si za cieľ výskumu  stanovujeme analýzu osobnosti žiaka v edukačnom prostredí a podporu jeho interpersonálnych a intrapersonálnych spôsobilostí vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom. Tieto výskumné ciele sledujeme s akcentom na otázky motivácie žiaka a jeho sebareguláciu, s prihliadnutím na jednotlivé odborové, či alternatívne didaktiky. Osobitne sa zameriavame na výskumné otázky spojené s vplyvom školského prostredia na vývin morálnych postojov žiakov základných škôl. 

 

2) Otázky učiteľstva a učiteľskej profesie v sekundárnom a terciárnom vzdelávaní:

Pod otázkami učiteľstva a učiteľskej profesie rozumieme nielen učiteľove kompetencie, ale aj osobnostné vlastnosti, ktoré podmieňujú úspešné využívanie týchto kompetencií. K nim patria napr. učiteľovo sebapoňatie (self-efficacy), jeho implicitné teórie a vnímaná profesijná zdatnosť, učiteľovo myslenie a uvažovanie (teacher thinking) a pod. So zámerom komplexného uchopenia problematiky učiteľskej profesie  sa zameriavame aj na oblasť vysokoškolskej pedagogiky (Sholarship of  Teaching and Learning).

 

3) Sociálna pedagogika: 

V centre pozornosti tejto sféry výskumu sú deti, mládež  a  dospelí zo sociálne znevýhodneného prostredia,  alebo  inak znevýhodnení, ale aj mladí ľudia a dospelí v bežných životných situáciách. Zameriavame sa na analýzu faktorov vplývajúcich na vznik sociálno-patologických javov, ale aj na možnosti ich prevencie a intervencie. V centre záujmu je i sociálny pedagóg a jeho postavenie vo výchove a prevýchove, realizovanej v školských, špeciálnych výchovných a poradenských zariadeniach.

Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogike

Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogike je novovzniknutým vedecko-výskumným pracoviskom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vzniklo so zámerom vytvoriť podmienky pre vedecko-výskumnú prácu akademickým pracovníkov pedagogickej fakulty. Poslaním centra je rozvíjať a prehlbovať základný a aplikovaný výskum predovšetkým v oblastiach predprimárnej a primárnej pedagogiky, následne aplikovať výsledky výskumu do pedagogickej teórie a praxe. Predpokladá sa taktiež spolupráca s ďalšími pedagogickými fakultami a s odborníkmi z iných vysokých škôl či ďalších inštitúcií na Slovensku i v zahraničí.


Výskumná pozornosť členov Centra výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogike bude prednostne zameraná na podmienky, predpoklady, procesy a výsledky aktuálnej edukačnej reality. V snahe o naplnenie výskumných cieľov sa bude používať postup teoretického i empirického výskumu s uplatnením interdisciplinárnych prístupov. Centrum bude presadzovať buď kvantitatívny, alebo kvalitatívny výskum, vzhľadom na orientáciu konkrétnych výskumných otázok.


Výskum Centra výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogike bude prednostne zameraný na tieto výskumné okruhy:


1) Dieťa predprimárneho vzdelávania v edukačnom procese:

Pod označením dieťa v edukačnom procese rozumieme analýzu zvolených otázok pôsobenia dieťaťa v edukačnom procese, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Cieľom bude skúmať rozvoj, proces a výsledky pôsobenia kognitívnych a nonkognitívnych spôsobilostí a kompetencií detí v perceptuálno-motorickej, kognitívnej a citovo-sociálnej oblasti.

 

2) Žiak primárneho vzdelávania v edukačnom procese:

Pod označením žiak v edukačnom procese rozumieme komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí na 1. stupni základnej školy. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie si za cieľ stanovujeme analyzovať osobnosť žiaka v edukačnom prostredí, podporovať jeho interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom, rodičom. Ďalším čiastkovým cieľom je skúmať gramotnosť žiaka vo viacerých oblastiach (kultúrna, čitateľská, prírodovedná, mediálna gramotnosť) s prihliadnutím na jednotlivé odborové didaktiky.

 

3) Otázky učiteľstva a učiteľskej profesie v predprimárnej a primárnej pedagogike:

Otázkami učiteľstva a učiteľskej profesie rozumieme nielen učiteľove kompetencie, ale aj osobnostné vlastnosti, ktoré podmieňujú úspešné využívanie týchto kompetencií. K nim patria napr. učiteľovo sebapoňatie (self-efficacy), jeho implicitné teórie a vnímaná profesijná zdatnosť, učiteľovo myslenie a uvažovanie (teacher thinking) a pod.

 

Zahraničná spolupráca

ÚPVaŠ v rámci CVPPP realizuje medzinárodnú spoluprácu výskumných aktivít prostredníctvom zahraničných inštitúcií:

Česká republika
1. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR
2. Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava, ČR
3. Univerzita Hradec Králové, ČR
4. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR
5. Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
6. Pedagogická fakulta Karlovej univerzity, Praha, ČR


Poľsko
7. Univerzita Podlaska, Siedlce, Poľsko
8. Univerzita Kazimiera Wielkiego, Bydgoszcz, Poľsko (prezentácia pracoviska)
9. Univerzita pedagogická, Kraków, Poľsko


Bulharsko
10. Pedagogická fakulta, Univerzita Sofia, Sofia, Bulharsko

 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní