Aktuality

ÚPVŠ uspel so žiadosťou k projektu VEGA

Ústav pedagogických vied a štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského uspel s novým projektom Vedeckej grantovej agentúry na roky riešenia 2016 / 2019.


VEGA 1/1050/16
Názov: Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia.
Obdobie: 2016 - 2019.
Hlavný riešiteľ: Mgr. Mária Belešová, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.; PaedDr. Darina Dvorská, PhD. a Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

TEACH IN

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, študenti.

Výskumní zamestnanci Ústavu pedagogických vied a štúdií v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava a vydaveteľstvom  Portál Slovakia vás srdečne pozývajú na ďalšiu zo série prednášok spojených s diskusiou Teach IN. 
Prednášajúcim hosťom bude Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.  z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, autorka publikácie Hra a její využití v předškolním vzdělávání a ďalšie.
Prednáška spojená s diskusiou venovaná téme Možnosti didaktického podporovania spontánnej hry detí sa uskutoční dňa 19.04. 2017 medzi 13.00 až 16.00 hod. na Račianskej 59, v aule R 10.


Riaditeľ Ústavu pedagogických vied a štúdií
Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.