Ústav pedagogických vied a štúdií

Ústav pedagogických vied a štúdií je vedecko-výskumným pracoviskom, ktoré sa sústreďuje na základný a aplikovaný výskum v oblasti školskej pedagogiky. Združuje vedecko-výskumných pracovníkov orientujúcich sa na výskum v predprimárnom a primárnom vzdelávaní a v sekundárnom vzdelávaní. 

Ústav pedagogických vied a štúdií zabezpečuje okrem výskumných aktivít z oblasti pedagogiky taktiež doktorandské štúdium v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Pravidelne organizuje konferencie, prednášky, odborné semináre, na ktorých vystupujú domáci i zahraniční odborníci.

 

Obsah plánu vedeckých aktivít Ústavu pedagogických vied a štúdií PdF UK na kalendárny rok 2018:

 1.  Účasť na koncipovaní, realizácii a vyhodnocovaní vlastných výskumov pracoviska.
 2. Implementácia výsledkov bádania do výučby.
 3. Doktorandské štúdium v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika.
 4. Vedecké, doktorandské semináre a pozvané prednášky zo série Teach IN Ústavu pedagogických vied a štúdií.
 5. Realizácia ŠVOUČ v oblasti pedagogických vied.
 6. Členstvá vo vedeckých, redakčných radách a iných odborných kruhoch.
 7. Metodologické poradenstvo, lektorovanie a konzultácie pre učiteľov, výskumných zamestnancov pracovísk PdF UK, príp. UK,  expertíznej, posudzovateľskej a konzultačnej činnosti pre žiadateľov mimo PdF UK. 
 8. Spoluúčasť na koncipovaní, realizácii a vyhodnocovaní  výskumov iniciovaných riešiteľmi pochádzajúcimi z externého prostredia.
 9. Aktívna vedecká spolupráca so zahraničnými vedeckými pracoviskami.
 10. Vedenie a konzultovanie záverečných a kvalifikačných prác.
 11. Účasť na vedeckých konferenciách, komisiách a aktívnej publikačnej činnosti.
 12. Organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie.

 

 

riaditeľ:  doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  

email: kostrub@fedu.uniba.sk