Ústav humanitných štúdií

Vitajte na stránkach Ústavu humanitných štúdií, ktorý vznikol v roku 2011.

Ústav tvoria dve katedry:

Katedra etickej a občianskej výchovy

Katedra histórie

Riaditeľ:

 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

e-mail: erich(at)erichmistrik.sk

 

 

Hlavné oblasti činnosti ústavu

Vedecko-výskumná práca. Ústav skúmal v roku 2012 činnosť a myslenie človeka v konkrétnych kultúrno-historických podmienkach, skúma vzťah človeka a životného priestoru, filozofické, sociálne, historické a pedagogické kontexty vývinu človeka a jeho miesta v čase a priestore. Svoje výstupy orientoval hlavne do problematiky výchovy.

Publikačná činnosť. Ústav publikuje výsledky svojich výskumov na konferenciách, v odborných časopisoch a vo väčších publikáciách.