Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Projekty Katedry anglického jazyka a literatúry

VEGA č.1/0119/20 Vplyv pregraduálnej prípravy na formovanie pedagogického myslenia učiteľa angličtiny v kontexte vyučovania a učenia sa gramatiky anglického jazyka.

Vedúca projektu: PaedDr. Martina Šipošová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.;  doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.; Mgr. Kristína Hankerová, PhD.; Mgr. Peter Ostradický, PhD.


VEGA č.1/0118/20 Dyslexia ako jazykovo-kognitívna porucha a jej prejavy pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti v materinskom (slovenskom) a cudzom (anglickom) jazyku.

Vedúca projektu: Mgr. Kristína Hankerová, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.; doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.; PaedDr. Martina Šipošová, PhD; PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.; Mgr. Stanislav Kováč, PhD.


VEGA č. 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku. ÚFŠ PdF UK v Bratislave. Vedúca prjektu: Mgr. Zuzana Tóth, PhD.

Spoluriešiteľ: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

 
UK/310/2017 ERP analýza kognitívnych procesov súvisiacich so spracovaním jazykového vstupu a jazykovej produkcie v SK/AJ

Hlavný riešiteľ: Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

 

VEGA 1/0495/17 Vzťah medzi mentálnymi reprezentáciami systému anglického jazyka, performanciou v metalingvistických úlohách a produkciou v reálnych komunikačných situáciách pri učení sa anglického jazyka

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.,
Zástupca vedúcej: PhDr. Martina Šipošová, PhD.,
Spoluriešitelia: Mgr. Tomáš Hlava, PhD., PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., PaedDr. Zuzana Vavrová

 

VEGA 1/1003/15 Orálna kultúra, diaspóra, populárna kultúra a súčasná literatúra národnostných menšín  USA, Veľkej Británie a Austrálie v postkoloniálnom kontexte. (2015 - 2017)

Inštitút anglistiky a amerikanistiky  FF, UKF  Prešov
Vedúci projektu: prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD.
Riešiteľský kolektív: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

 

VEGA 2/0107/14  Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe. (2014 – 2017)

Ústav svetovej literatúry SAV, FF UK, PdF UK - KAJL, FF UCM.
Spoluriešiteľka za PdF UK: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.

Grant Aktion: Postdigital poetics in Central European Literary Expression (2014 - 2015)

Institut für Sprachkunst, Universität für angewandte Kunst, Wien.      
Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.
VEGA 2/0107/14 Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe. (2014 -2017)
Ústav svetovej literatúry SAV, FF UK, PdF UK - KAJL, FF UCM
Vedúca projektu: Mgr. Bogumila Suwara, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Martin Solotruk, PhD.
Riešiteľský kolektív: Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD.

VEGA 1/0354/14 Vplyv ekonomizačných faktorov reči na štruktúru a používanie jazykových jednotiek. (2014 - 2016)  

Vedúci projektu: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.;
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.;
Riešiteľský kolektív: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.; PaedDr. Martina Šipošová, PhD.;
PaedDr. Eva Smetanová, PhD.; PaedDr. Peter Bojo; Mgr. Petra Hitková; Mgr. Katarína Zamborová

Projekt UK/609/2014  Rozvíjanie zručnosti rozprávania na hodinách anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku. (2014)

Vedúca projektu: Mgr. Katarína Zamborová

Projekt UK 563/2014 Procedurálne lingvistické vedomosti ako základ gramaticky správnej a plynulej rečovej produkcie II. (2014)

Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava

VEGA 1/0716/13 Kontinuálne rozvíjanie deklaratívnych a procedurálnych vedomostí pri vyučovaní gramatiky angličtiny v primárnom, sekundárnom a celoživotnom vzdelávaní na Slovensku (2013 - 2015)

Vedúca projektu: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Zástupkyňa vedúcej projektu: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
Riešiteľský kolektív: Mgr. Petra Hitková; Mgr. Tomáš Hlava; Mgr. Kristína Kovárová; Peter Blight
Projekt UK/106/2013 Transmediálny prístup ku kreatívnej tvorbe. (2013)


Projekt UK/345/2013 Procedurálne lingvistické vedomosti ako základ gramaticky správnej a plynulej rečovej produkcie I. (2013)

Vedúci projektu: Mgr. Tomáš Hlava

VEGA 1/08/58/12 Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín. (2012 - 2014)

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF, UKF Prešov
Vedúci projektu: prof. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD.
Zástupkyňa vedúceho projektu: PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. – FHV UMB Banská Bystrica
Riešiteľský kolektív: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Projekt UK/408/2012 Novomediálna literatúra ako smerovanie rozvoja kreativity. (2012)

Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.

VEGA 1/1030/11 Abreviačné tendencie v anglicko-slovenskej terminológii a lexikografii. (2011 - 2013)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.;
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.;
Riešiteľský kolektív: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD., PhDr. Mária Kostelníková, PhD.;
PhDr. Sylvia Brychová, CSc.; Mgr. et Mgr. Jana Spálová, PhD.; Mgr. Petra Hitková

KEGA Zvýšenie efektivity  vzdelávacieho procesu vo vyučovaní cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní. (2011 - 2012)

Vedúca projektu: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. PhDr. Zuzana Straková, PhD.

Fulbright Grant: Fullbrightov program pre výskum a prednášanie. (2011)

Massachusetts Institute of Technology, Writing & Humanistic Studies
Vedúca projektu: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.

VEGA 2/0182/10 Text na internete ako jav (r)evolúcie kultúry. (2010 - 2013)

Ústav svetovej literatúry SAV, FF UK, PdF UK - KAJL
Vedúca projektu: Mgr. Bogumila Suwara, PhD.
Zástupkyňa vedúcej projektu: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Riešiteľský kolektív: Mgr. Zuzana Husárová, PhD.

BILFAM - Let’s Become a Bilingual Family! (2010 - 2012)

Spoluriešiteľka: Zlatica Zacharová

VEGA Zvyšovanie efektívnosti procesu zapamätávania pri učení sa cudzieho jazyka v mladšom školskom veku prostredníctvom personalizácie učebného obsahu. (2009 - 2011)

Vedúca projektu: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Riešiteľský kolektív: PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.; PhDr. Eva Farkašová, CSc.

Projekty Katedry nemeckého jazyka a literatúry

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia: Chcem (sa) učiť nemčinu (2020 – 2021) (spoločný projekt Pedagogickej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Goetheho inštitútu)

Riešitelia za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD., Mgr. Zuzana Marková

 
VEGA Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre (2020 – ) (Ústav svetovej literatúry SAV, FiF UMB Banská Bystrica FiF UKF Nitra, PdF UK v Bratislave)

Hlavný riešiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (SAV), spoluriešiteľka za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Projekt Skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied

Operačný program Ľudské zdroje
Podaktivity: pedagogická prax/ stáže študentov/ tvorba podporných vzdelávacích materiálov pre cvičných učiteľov
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD – odborný metodik 1 pre metodiku stáže KNJL a pre tvorbu podporných materiálov
Mgr. Mária Dovičák – odborný metodik 2 pre tvorbu podporných materiálov KNJL


KEGA č. 004TU Z-4/2019 Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine (2019 – 2021)

Zástupca hlavného riešiteľa za PdF UK: doc. PhDr. Ivica Lenčová, PhD., spoluriešitelia za PdF UK: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., Mgr. Roman Mikuláš, PhD., PaedDr. Peter Gergel, PhD., Mgr. Simona Tomášková, PhD.Projekt BIG SK-AT:  Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT  podporovaný v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (2018 – 2020)

Zastúpenie KNJL:
funkcia – vysokoškolský pedagóg, expert – didaktik: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.
funkcia – lektorka: Mgr. Zuzana Marková, Mgr. Mária Dovičák (doktorandky), Stanislava Ošťadálová (študentka)

KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019)

Spoluriešitelia za PdF UK:

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.,

Spoluriešitelia: prof. Peter Ďurčo, CSc., doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., PaedDr. Peter Gergel; Mgr. Simona Tomášková, PhD., Mgr. Anna Fábová

 
VEGA 2/0063/16 Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II (2016 – 2019)

Spoluriešitelia za PdF UK:

Hlavný riešiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD. (SAV),

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc., doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.KEGA 051UK-4/2016 Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu. (2016 - 2018)

Vedúca projektu: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Riešiteľský kolektív: doc. Andrea Mikulášová, PhD.; Mgr. Roman Mikuláš, PhD.; Mgr. Simona Tomášková, PhD.

 

KEGA 042UK-4/2014 Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine. (2014 - 2016)

Vedúca projektu: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.;
Zástupca vedúcej projektu: prof. Peter Ďurčo, CSc.;
Riešiteľský kolektív: Mgr. Katarína Hromadová, PhD.; Mgr. Monika Šajánková, PhD.;
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.; PaedDr. Peter Gergel; Mgr. Simona Tomášková

VEGA 2/0020/13 Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií (spoločný projekt SAV a MŠ) (2013 - 2015)

Vedúci projektu: Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

VEGA 1/4710/07 Diskurzy literatúry pre deti a mládež (2006 - 2008)

Vedúca projektu: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

VEGA 1/0717/10 Štylistické princípy tvorby vecných textov a vývojové tendencie pri ich tvorbe (s prioritným zameraním na administratívne texty Európskej únie) (2010 - 2012)

Vedúca projektu: prof. PhDr. Mária Vajičková, PhD.

VEGA 1/0721/10 Mediálna komunikácia v kontextoch uvažovania o literatúre pre deti a mládež (2010 - 2011)

Vedúca projektu: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

 

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe (2007 – 2009)

Vedecký projekt v spolupráci s FHV UMB v Banskej Bystrici.

Garantka a zástupkyňa vedúcej projektu: prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Projekty Katedry románskych jazykov a literatúr

VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku (2020-2022)

Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra románskych jazykov a literatúr.
Hlavný riešiteľ: Mgr. Zuzana Tóth, PhD.


VEGA 1/0563/19 Neznáme pramene k dejinám Slovenska v talianskych archívoch (14.-16. storočie) (2019-2022)

Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra románskych jazykov a literatúr
Hlavný riešiteľ: Doc. György Domokos, PhD.

 
MINECO EDU2016-79080-R (2016-2019): Proyecto difusion del patrimonio pedagogico occidental [siglos XIV-XVII]. Digitalizacion, traduccion y estudio de fuentes ineditas del Humanismo.

Riešiteľka: Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

FFI 2013-46558-R: La literatura española en Europa 1850-1914.

Riešiteľka: Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

 

VEGA 1/0780/16 Biele miesta v slovenskom preklade španielskeho divadla Zlatého veku (2016-2018)

Riešiteľka: Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

VEGA 1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína. (2014 - 2016)

Vedúca projektu: Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.;
Zástupca vedúcej projektu: prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.;
Riešiteľský kolektív: Mgr. Radana Štrbáková, PhD.; PhDr. Mária Medveczká, PhD.;
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.; Mgr. Andrea Tureková, PhD.; PaedDr. Arnaud Segretain

KEGA 017UK-4/2013 Komparatistické štúdie Kabinetu Dionýza Ďurišina. (2013 - 2015)

Vedúca projektu: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.;
Zástupkyňa vedúcej projektu: Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.;
Riešiteľský kolektív: Prof. PhDr. Ivo Pospíšil. DrSc  

Grant UK/203/2014 s názvom Korpus rečových prejavov Slovákov žijúcich v Španielsku (2014)

Riešiteľka: Mgr. Monika Barancová

KEGA 0338uk-4/2014 Enunciatívny prístup ku kontrastívnej gramatike – Sloveso v románskych jazykoch a Slovenčine. (2014 - 2016)

Riešitelia: Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.; Mgr. Nina Mocková

Medzinarodný projekt Španielska literatúra v Európe 1850-1914

Riešiteľka: Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

Projekty katedry slovenského jazyka a literatúry

VEGA 1/0434/20 Experimentálna poézia Milana Adamčiaka v kontexte slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (2020 –2022)


VEGA 1/0618/20 Románske jazyky a multilingvizmus. Vývoj slovesného času a vidu v medzijazyku

Spoluriešiteľka: Mgr. Mária Dziviaková, PhD. (2020 – 2022)


ESF projekt. č. 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied

Odborná metodička: Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. (2020 – 2023)


APVV-18-0043 Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989

Spoluriešiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (2019 – 2022)


KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov.

Spoluriešiteľka: Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. (2017 – 2019)

 

VEGA 1/0274/18 Slovenské čítanky – fenomén školskej a národnej kultúry

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

 

APVV-15-0155 Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou. (2016 - 2019)

Spoluriešiteľka: Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.

 

VEGA 1/0758/16 Bratislavské motívy v slovenskej poézii druhej polovice 20. storočia (2016 - 2018)

Vedúci projektu: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

 

VEGA 1/0837/14 Obraz románskeho sveta v cestopisnej próze Martina Kukučína. (2014 - 2015)

Zástupca vedúcej projektu: prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.

VEGA 1/0120/15 Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej literárnej kultúry. (2015 – 2017)

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Miloš Ondráš, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Eva Faithová, PhD.; Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.,Mgr. Mária Dziviaková, PhD.

VEGA 1/0273/13 Interdisciplinárna analýza právnych textov. (2013 - 2015)

Spoluriešiteľka: Mgr. Monika Turočeková, PhD.    

KEGA 038UK-4/2014 Enunciatívny prístup ku kontrastívnej gramatike – sloveso v románskych jazykoch a v slovenčine. (2014 – 2016)

Spoluriešiteľka: Mgr. Mária Dziviaková, PhD.

VEGA 1/0653/14 Hodnotenie obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov  so stratou sluchu, vzdelávaných v odlišných vzdelávacích prostrediach. (2014 – 2016)

Spoluriešiteľka: Mgr. Mária Dziviaková, PhD.

VEGA 1/0537/13 Dejiny slovenskej literárnovednej literatúry pre deti a mládež. (2013 - 2014)

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Eva Faithová, PhD.; Mgr. Miloš Ondráš, PhD.

VEGA 1/0723/13 Postmoderná situácia slovenskej literatúry. (2013 - 2015)

Vedúci projektu: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

KEGA 017UK-4/2013 Komparatistické štúdie Kabinetu Dionýza Ďurišina. (2013 - 2015)

Vedúca projektu: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

APVV-0048-11 Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou. (2012 - 2015)

Spoluriešiteľka: Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.

VEGA 2/0158/11 „Vnútorná emigrácia” ako produkt totalitných systémov a jej literárna reflexia. (2011)

Vedúca projektu: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Grant UK 559/2011 Sociolekt a komunikačné registre v Bratislave. (2011)

Riešiteľka: Mgr. Michaela Wickleinová, PhD.

Grant UK 517/2010 Hovorená podoba slovenčiny v Bratislave (na zač. 21. stor.). (2010)

Riešiteľka: Mgr. Michaela Wickleinová, PhD.

VEGA V-09-013-00 Vývinové tendencie slovenskej literatúry v 50. a 60. rokoch XX. storočia. (2009 - 2011)

Spoluriešiteľ: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.