Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť na Ústave filologických štúdií


Koordinátorom ŠVOUČ za ÚFŠ je doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.ŠVOUČ 2020/2021

Ústavné kolo súťaže ŠVOUČ sa v akademickom roku 2020/2021 uskutočnilo 21. apríla 2021 o 15.00 cez MS Teams.

S prácami na magisterskom stupni vystúpili:

1. Bc. Kamila SLÁDKOVÁ: Jazyková krajina (Sprachlandschadft)
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
školiteľka: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

2. Bc. Patrik KOZÁR: Výskyt polopredikatívnych konštrukcií v textoch umeleckého štýlu spisovnej slovenčiny
Katedra slovenského jazyka a literatúry
školiteľka: Mgr. Mária Dziviaková, PhD.

Komisia s uspokojením skonštatovala veľmi vysokú úroveň ústavného kola. Úroveň prezentácií bola výborná z obsahového hľadiska aj z hľadiska kultúry prezentovania. Práce podnietili odborné diskusie prínosné pre súťažiacich študentov, ako aj pre diskutujúcich. Komisia na záver zhodnotila, že nominuje obe práce do celofakultného kola.

Riaditeľka ÚFŠ pani prof. Vajičková konštatovala, že obaja študenti predniesli svoje práce so zanietením. Prezentované práce boli po obsahovej a formálnej stránke na veľmi dobrej úrovni. Súťažiacim zagratulovala a zaželala im veľa úspechov vo fakultnom kole.

Koordinátor ŠVOUČ na ÚFŠ doc. Šrank a riaditeľka ÚFŠ prof. Vajičková sa poďakovali súťažiacim, komisii, školiteľom, oponentom, zúčastneným kolegom z katedier ústavu, ako aj prítomným študentom.

 

 

Vyhlásenie ŠVOUČ

Harmonogram

Prihláška

Informácie pre študentov katedier ústavu

ŠVOUČ 2019/2020

Vyhlásenie ŠVOUČ

Štatút

Harmonogram

Prihláška

Informácie pre študentov katedier ústavu

Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu sa súťaž ŠVOUČ pre AR 2019/2020 ruší.

ŠVOUČ 2018/2019

ŠVOUČ 2016/2017

 

Dňa 12. apríla 2017 sa v Ústave filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK konalo sekčné kolo ŠVOUČ v sekcii Jazykoveda a moderné filológie. V ôsmom ročníku súťaže sa v bakalárskom stupni zúčastnila jedna študentka a v magisterskom stupni šesť študentov katedier ústavu. Sekčné kolo otvoril koordinátor ŠVOUČ na ÚFŠ doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., a riaditeľka ÚFŠ prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

V bakalárskom stupni študentka KNJL Veronika Jakubová vystúpila s témou Stationenlernen (Učenie na stanovištiach), v ktorej predstavila koncept učenia na stanovištiach a jeho význam pre učenie sa nemčiny. V kategórii magisterského stupňa prezentovala študentka Bc. Tereza Blažová (KNJL) tému Teória metafory: H. Blumenberg, H. Weinrich. Porovnanie, v ktorej vysvetlila rôzne pohľady na vnímanie metafory u nemeckých predstaviteľov. Katedru slovenského jazyka a literatúry ako prvá reprezentovala Bc. Anna Bukovinová s témou Podoby motívu mlčania a motívu samoty v románe Janka Silana Dom opustenosti. Bc. Marek Matušov z KRJL vystúpil s témou Glosár derivátov najpoužívanejších slov vo francúzštine. V príspevku prezentoval lexikografickú a korpusovú prácu s francúzskymi slovesami. Bc. Martina Janvarsová (KSJL) v téme Modifikácie motívu spoločenskej vzbury vo vybraných dielach slovenského literárneho romantizmu a v literatúre 20. storočia interpretovala texty so zbojníckou tematikou. Bc. Klára Mičová (KRJL) sa v téme Mapovanie viacjazyčnosti u študentov vysokých škôl snažila pomocou dotazníka zmapovať viacjazyčnosť u slovenských a českých študentov. Sekčné kolo uzavrel príspevok Bc. Ráchel Orvošovej (KSJL) Pastirčákova kresba, čo ožila ako moderné evanjelium pre pluralitnú spoločnosť, v ktorom sa venovala literárnemu stvárneniu náboženskej problematiky.

Príspevky podnietili viaceré diskusie v publiku. Tento rok sme sa tešili účasti z radov pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov, ale aj študentov ústavu, ktorí prišli podporiť svojich mladých kolegov. Riaditeľka ÚFŠ prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., vyhodnotila príspevky a skonštatovala ich vysokú úroveň.

Výsledky sekčného kola 

 

 

Otvorenie sekčného kola: doc. Šrank, prof. Vajičková
Bc. Marek Matušov
Náhľad do publika
Diskusia
Bc. Klára Mičová
Uzavretie kola: prof. Vajičková
Súťažiaci
Komisia blahoželá súťažiacim
Súťažiaci s komisiou
 

ŠVOUČ 2015/2016

Ocenenými v 7. ročníku ŠVOUČ v rámci Sekcie pre jazykovedu a moderné filológie, ktoré sa konalo 13. 4. 2016, sú v bakalárskom stupni Veronika Jakubová a Lenka Roskošová a v magisterskom stupni Katarína Badžgoňová, Eva Gajdošová a Zuzana Chrenková.

Gratulujeme oceneným a ďakujeme všetkým zúčastneným.

 

Poďakovanie riaditeľky ústavu prof. Vajičkovej

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti,


dňa 13. apríla 2016 sa na Ústave filologických štúdií PdF UK konal 7. ročník ŠVOUČ v rámci Sekcie pre jazykovedu a moderné filológie v dvoch kategóriách, a to v kategórii študentov bakalárskeho štúdia a v kategórii študentov magisterského štúdia. Za jednotlivé katedry ÚFŠ, a síce za KSJL, KAJL, KRJL a KNJL, sa zúčastnili v kategórii prác študentov bakalárskeho štúdia Veronika Jakubová a Lenka Roskošová; v kategórii prác študentov magisterského štúdia Katarína Badžgoňová, Anna Fábová, Eva Gajdošová, Zuzana Chrenková, Martina Janvarsová, Tatiana Kleimanová a Natália Pagáčová.

Členovia komisie doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. (predseda komisie), Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., Mgr. Roman Mikuláš, PhD., PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., doc. PhDr. Milan Žitný, PhD. a ďalší prítomní mali možnosť vypočuť si zaujímavé literárnovedné, lingvistické a didaktické práce, v ktorých sa prednášajúce snažili pri riešení vedeckých otázok o vlastný prístup a vlastný pohľad na zvolenú tému.

Napriek tomu, že komisia mohla navrhnúť na ocenenie len po tri práce z každej kategórie, (v prvej kategórii to boli Veronika Jakubová a Lenka Roskošová a v druhej kategórii Katarína Badžgoňová, Eva Gajdošová a Zuzana Chrenková), musíme povedať, že sme mali deväť zúčastnených a aj deväť víťaziek. Všetky súťažiace si zasluhujú rovnakú pochvalu a rovnaké poďakovanie za čas, ktorý venovali príprave svojich tém, a aj za snahu, odvahu a dôstojné prednesenie svojich prác.

Týmto ďakujem všetkým súťažiacim, ich školiteľom, katedrovým koordinátorom a členom komisie ŠVOUČ na ÚFŠ PdF UK


prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
riaditeľka Ústavu filologických štúdií PdF UK


Otvorenie, doc. Šrank a prof. Vajičková
Náhľad do publika
Veronika Jakubová
Lenka Roskošová
Bc. Eva Gajdošová
Bc. Zuzana Chrenková
Bc. Martina Janvarsová
Bc. Tatiana Kleimanová
Bc. Natália Pagáčová
Výherkyne
Súťažiaci s porotou
 

ŠVOUČ 2014/2015

Pedagogická fakulta UK podporuje výskumnú činnosť mladých filológov

Na Pedagogickej fakulte UK sa aj v tomto akademickom roku konala 8. apríla 2015 prezentácia prác študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v rámci VI. ročníka súťaže Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Súčasťou vedeckej činnosti sú sekcia pedagogických vied, sekcia pre jazykovedu a moderné filológie, sekcia pre vedy o spoločnosti a prírodné vedy, sekcia vied o človeku a do umeleckej činnosti patria sekcia pre výtvarné umenie a sekcia pre hudobné umenie. V sekčnom kole pre jazykovedu a moderné filológie si každoročne študenti pripravia tému podľa vlastného výberu, pričom musí byť zohľadnený ich konkrétny študijný program. Cieľom súťaže je zvyšovať záujem študentov v oblasti vedeckej činnosti, rozvíjať ich tvorivé schopnosti a poskytnúť študentom Pedagogickej fakulty UK šancu preukázať svoj talent. Tento rok sa súťaže zúčastnili študenti z Katedry anglického jazyka a literatúry a Katedry slovenského jazyka a literatúry. Spolupráca dvoch katedier umožnila študentom spoznávať oblasti záujmu svojich kolegov a dodala súťaži značný interkultúrny rozmer a obohatila porotu a publikum o zaujímavé poznatky.

Z magisterského štúdia predstavil Bc. Pavol Gažo tému kyberpunku. Na pozadí teórie fiktívnych svetov priblížil problematiku technológií vo fiktívnom svete a svoje tvrdenia podložil na príklade publikácií od W. Gibsona, B. Sterlinga a N. Stephensona. Pozornosť Bc. Gaža nezostala upriamená iba na americké pomery, ale aj na Japonsko. Všetci súťažiaci bakalárskeho štúdia boli z Katedry slovenského jazyka a literatúry. Ako prvá sa slova ujala Katarína Badžgoňová, ktorá analyzovala proces sebapoznávania v dvoch zbierkach od Ivana Štrpku, a síce Pred premenou a Krásny nahý svet. V dielach sa zaoberala prejavmi medziľudských vzťahov - ako komunikácia a relevantnosť kontaktu s druhou ľudskou bytosťou. Zuzana Chrenková sa venovala faktu a fikcii v známom románe Petra Jaroša Tisícročná včela. Obzvlášť pozoruhodné bolo autorkino zaujatie stanoviska a vyslovenie kritického názoru na dielo. Svoje tvrdenia podložila konkrétnymi úryvkami z tohto literárneho skvostu slovenskej povojnovej literatúry. Novelou Kôň na poschodí a slepec vo Vrábľoch sa zaoberala Anna Lehelová. Študentka interpretovala obzvlášť citlivú a závažnú tému duševnej a telesnej smrti. Tematika komplikovaného vzťahu medzi matkou a synom bola ústredným motívom jej analýzy. V poradí piata vystúpila Henrieta Zacharčoková s rozporuplnou tematikou racionálneho správania sa jedinca v iracionálnom svete. V centre jej prezentácie stálo protichodné správanie sa človeka riadené rozumom a/alebo srdcom v rozhodujúcich životných situáciách. Tému poňala z psychologického aspektu a poukázala na možnosť ochrany indivídua pred reálnym svetom prostredníctvom narcizmu.

Ako pasívni účastníci sekčného kola by sme chceli vysloviť názor, že študenti presvedčili porotu a publikum o svojej schopnosti zaujať samostatný postoj k vybraným témam a formulovať vlastné odborné stanovisko. Prezentácie boli zaujímavé a bez pochýb vhodné pre ďalšiu analýzu. Spomedzi zúčastnených bolo potrebné vybrať víťazov, čo bola neľahká úloha, keďže všetci študenti pripravili skvelé práce odborného charakteru. V tohtoročnom kole sa víťazmi stali Bc. Pavol Gažo, Katarína Badžgoňová, Anna Lehelová a Zuzana Chrenková. Úspešným študentom gratulujeme a ostatným držíme palce v nasledujúcom kole, ktoré sa uskutoční v roku 2016.

Riaditeľka Ústavu filologických štúdií prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., na záver vyzdvihla prínos uskutočneného podujatia, a síce možnosť nazrieť na rozdielne prístupy dvoch filológií pri uchopení analýzy literárneho diela. Tento fakt by sa mal využiť v prospech komparácie literárnovednej problematiky. Riaditeľka ústavu by sa poďakovala pracovníkom katedier, ktorí sa podieľali na organizovaní ŠVOUČ na ÚFŠ, a to Dr. Husárovej, Dr. Bojničanovej, doc. Šrankovi  a Dr. Beretovi a všetkým ostatným zamestnancom Pedagogickej fakulty, ktorí študentov motivovali, viedli, písali posudky, a to menovite prof. Bátorovej, Dr. Faithovej, Dr. Blight, prof. Sliackemu a Dr. Ondrášovi.

Dúfame, že na budúci rok budeme mať možnosť privítať na súťaži aj študentov z iných katedier, a tým nadobudne toto podujatie ďalší interkultúrny rozmer. Veríme, že náš príspevok podnieti angažovaných študentov k aktívnej účasti.

Edina Borovská a Simona Tomášková

 

Správa o podujatí vyšla v skrátenej verzii v časopise Naša univerzita.

Referencie

Pohľad do publika
Pohľad do publika
Pavol Gažo
Katarína Badžgoňová
Zuzana Chrenková
Anna Lehelová
Henrieta Zacharčoková
Dr. Husárová vyhlasuje výsledky
Porota blahoželá víťazom
 

Zoznam účastníkov jednotlivých ročníkov

ŠVOUČ 2015/2016 (VII. ročník)

Magisterské štúdium:

Bc. Katarína BADŽGOŇOVÁ: Metaphysical detective fiction in Crying of lot 49 by Thomas Pynchon and City of glass by Paul Auster. KAJL

Bc. Anna FÁBOVÁ: Spracovanie slovnej zásoby z oblasti futbalovej terminológie v nemeckom jazyku. KNJL

Bc. Eva GAJDOŠOVÁ: Antická mytológia v modernistickej poézii Rubéna Daría. KRJL

Bc. Zuzana CHRENKOVÁ: Obraz sedliackeho človeka v súradniciach doby a priestoru v románe M. Urbana Hmly na úsvite. KSJL

Bc. Martina JANVARSOVÁ: Paralely motivicko-tematickej línie Mináčových angažovaných a zakázaných próz. KSJL

Bc. Tatiana KLEIMANOVÁ: Španielske Zlaté storočie ako inšpirácia francúzskeho divadla. KRJL

Bc. Natália PAGÁČOVÁ: Prenos prvkov odevnej kultúry španielskeho Zlatého veku do Francúzska a do strednej Európy. KRJL

Bakalárske štúdium:

Veronika JAKUBOVÁ: Zur Problematik der Autonomie im frühen Fremdsprachenlernen. KNJL

Lenka ROSKOŠOVÁ: Sujetotvornosť kompozície a prejav progresívneho prvku v lyrickom cykle Pavla Országha Hviezdoslava Dozvuky. KSJL

 

ŠVOUČ 2014/2015 (VI. ročník)

Magisterské štúdium:

Pavol Gažo (KAJL): Technológia vo fikčných svetoch kyberpunku

Bakalárske štúdium:
Katarína Badžgoňová (KSJL): Poznanie a kontakt (Motivicko-tematická línia v tvorbe Ivana Štrpku – Pred premenou a Krásny nahý svet)

Zuzana Chrenková (KSJL):  Vzťah medzi faktom a fikciou v románe Tisícročná včela
Anna Lehelová (KSJL): Ako sa dostal kôň na poschodie a slepec do Vrábľov

Henrieta Zacharčoková (KSJL): Zvody a limity rozumu