Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kabinet Dionýza Ďurišina (KDĎ)

Kabinet Dionýza Ďurišina (KDĎ)

vznikol oficiálne pri Ústave filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012. Myšlienka, s ktorou prišla prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., bola využiť potenciál novovzniknutého inštitútu, ktorý pozostáva z katedier rôznych jazykov, literatúr a kultúr, čo sa priam ponúka ako platforma vhodná na spoločný komparatistický výskum tohto pracoviska. Členmi výskumného pracoviska Kabinetu Dionýza Ďurišina sú zároveň členovia jednotlivých katedier. Kabinet bol definovaný ako virtuálne pracovisko, keďže nedisponoval žiadnymi osobitnými finančnými prostriedkami a členovia mali pracovať v rámci svojich bežných náplní. Meno, ktoré KDĎ nesie, je svetoznáme. Ide o slovenského komparatistu – teoretika Dionýza Ďurišina, známeho v oblasti porovnávacej literárnej vedy v mnohých západných aj východných krajinách. Jeho typológiou sa začína štúdium komparatistiky napríklad aj na mnohých nemeckých univerzitách. Na Slovensku sa, žiaľ, porovnávacia literárna veda nepestuje, nie sú založené katedry komparatistiky, a tak slovenské univerzity ochudobňujú svojich poslucháčov o dôležitý aspekt reálneho nazerania na fungovanie vzťahov v spoločenských a humanitných vedách. KDĎ je ojedinelý pokus priniesť do slovenského školstva veľmi progresívnu inštrukciu a učiť myslieť v súvislostiach – kontextuálne.

Skupina výskumníkov, členov KDĎ, ktorí toto pochopili, podala pod vedením prof. M. Bátorovej projekt KEGA, a tým zabezpečila tri roky intenzívnej práce slovenských a zahraničných výskumníkov v oblasti porovnávacej literárnej vedy. Z jednej interdisciplinárnej slovenskej a z troch medzinárodných konferencií boli vydané štyri zborníky novozaloženej edície Komparatistické štúdie KDĎ. Keďže štúdie boli publikované v tých jazykoch, v ktorých boli prednesené, môžu slúžiť katedrám Ústavu filologických štúdií ako študijný materiál. Komisia hodnotila výsledky projektu KEGA ako mimoriadne kvalitné a prínosné.

Významným prínosom pre KDĎ a slovenskú komparatistiku bol panel, ktorý navrhla prof. M. Bátorová na Medzinárodný kongres ICLA (Panel: „Autor“, „Text“ und „Leser“ im Kontext, Kongress-Sektion C: Wer spricht? Komparatistik und Sozialwissenschaften), ktorý sa konal v júli 2016 vo Viedni a zúčastnili sa na ňom štyria slovenskí a dvaja zahraniční vedci. Mária Bátorová predniesla referát na tému „Die Möglichkeiten der Komparatistik aus der Sicht der Komplexität der Forschung“, ktorý je vstupom do novej fázy výskumu v oblasti teórie porovnávacej literárnej vedy.

Zborníky Edície KŠ KDĎ

ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Slovenská literatúra - jej špecifiká a kontexty
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia
ed. Bátorová, M., Faithová, E.: Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre. Prečo...?

Konferencie KDĎ

Premeny poetiky novely 20. storočia v krajinách strednej Európy/Európy vôbec

20. novembra 2013 sa konala 1. medzinárodná konferencia Kabinetu Dionýza Ďurišina Premeny poetiky novely 20. storočia v krajinách strednej Európy/Európy vôbec.

Pozvánka a program konferencie

Fotogaléria

Otvorenie konferencie, prof. Vajičková, riaditeľka ÚFŠ
Otvorenie konferencie, prof. Bátorová, vedúca projektu
Úvodné slová pri prezentácii zborníka, prof. Bátorová, prof. Kačala, prof. Sliacky
Náhľad do publika
Prezentácia nultého zborníka KDĎ 1.
Prezentácia nultého zborníka KDĎ 2.
Prednáška. Prof. Žilka. Na fotografii prof. Schmitz-Emans, prof. Žilková, prof. Žilka.
Prednáška. Prof. Žilková
Prednáška. Dr. Malovecký
Prednáška. Dr. Mikuláš.
Prednáška. Prof. Bátorová.
Prednáška. Dr. Bojničanová

Esej ako žáner – Reflexívna plocha udalostí 20. storočia

Otvorenie konferencie

12. novembra 2014 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia Kabinetu Dionýza Ďurišina s názvom Esej ako žáner – Reflexívna plocha udalostí 20. storočia.

Pozvánka a program konferencie

Fotogaléria

otvorenie konferencie, prof. Mária Bátorová
otvorenie konferencie, prof. Darina Tarcsiová
otvorenie konferencie, prof. Mária Vajičková
prezentácia časopisu Philologia venovaného Dominikovi Tatarkovi
Príhovor Dona Antona Srholca
Dr. Noelia Bueno Gomez
prof. Ludwig Richter
Mgr. Tamara Heribanová
Dr. Roman Mikuláš
Dr. Eva Faithová
Dr. Marek Debnár
prof. Ján Kačala
prof. Bátorová, prof. Pospíšil
pohľad do publika: Mgr. Monika Barancová, Mgr. Nina Mocková, Mgr. Edina Borovská

Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre: prečo?

11. novembra 2015 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia Kabinetu Dionýza Ďurišina s názvom Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre: prečo?


Pozvánka a program konferencie

Fotogaléria

Otvorenie konferencie, prof. Vajičková
Prof. Pospíšil, prof. Bátorová
Prof. Richter
Prof. Bátorová, prof. Pospíšil
prof. Pospíšil
doc. Kovár
Mgr. Heribanová
Dr. Bojničanová, prof. Pospíšil
Dr. Faithová, prof. Pospíšil
Náhľad do publika
Náhľad do publika, prof. Richter, Dr. Faithová
Náhľad do publika, autorské čítanie
prof. Bátorová, autorské čítanie
Diskusia v prvom bloku konferencie
Mgr. Heribanová, autorské čítanie
Dr. Heriban, autorské čítanie
Diskusia v druhom bloku konferencie
Účastníci konferencie