Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výročné semináre

7. výročný pracovný seminár

7. výročný pracovný seminár Ústavu filologických štúdií PdF UK sa uskutočnil 9. januára 2020. Riaditeľka ÚFŠ prof. Vajičková predstavila aktivity ÚFŠ za rok 2019, ktoré doplnili vedúci katedier a členovia katedier KSJL, KNJL, KAJL, KRJL.

6. výročný pracovný seminár

Dňa 31. januára 2019 sa v Ústave filologických štúdií uskutočnil 6. výročný seminár, na ktorom sme zhodnotili projektovú a publikačnú činnosť, ako aj ďalšie aktivity a podujatia ústavu za rok 2018. Seminára sa zúčastnili vedeckovýskumní, pedagogickí pracovníci ústavu a denní doktorandi. Seminár opäť ukázal, že medzi katedrami ústavu existuje a neustále sa rozvíja dôležitá vedeckovýskumná spolupráca.

Z programu
1. Významné udalosti a ocenenia
2. Projektová činnosť na jednotlivých katedrách ÚFŠ
3. Publikačná činnosť
4. Periodické publikácie ÚFŠ (Philologia Vol. XXVIII v roku 2018, zborník Studies Foreign Language Education Volume 10, zborník doktorandov Filologické štúdie 4
5. Projektová, redakčná a vedecká činnosť vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov
6. Podujatia ÚFŠ
7.  Zasadnutia užšieho grémia ÚFŠ
8. Audit ÚFŠ
9. O nás v Našej univerzite
10. Doktorandi ÚFŠ
11. ŠVOUČ
12. Aktivity plánované v roku 2019

Zápisnica z výročného seminára ÚFŠ

5. výročný pracovný seminár

Dňa 10. januára 2018 sa uskutočnil 5. výročný seminár ÚFŠ, ktorého sa zúčastnili vedeckovýskumní a pedagogickí pracovníci katedier ústavu ako aj doktorandi. Témou seminára bolo už tradične zhodnotenie vedeckovýskumnej, projektovej a publikačnej činnosti v ústave.

Program seminára

riaditeľka ÚFŠ prof. Vajičková
zúčastnení
zúčastnení
 

4. výročný pracovný seminár ÚFŠ

Dňa 9. XII. 2016 sa v Ústave filologických štúdií PdF UK konal štvrtý výročný seminár.


3. výročný pracovný seminár ÚFŠ

Vo štvrtok dňa 10. XII. 2015 o 10:00 sa konal v poradí tretí výročný seminár Ústavu filologických štúdií PdF UK.

2. výročný pracovný seminár ÚFŠ

Dňa 10. XII. 2014 o 10:00 sa vedeckovýskumní pracovníci a doktorandi Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave stretli na 2. výročnom pracovnom seminári zvolanom riaditeľkou ÚFŠ prof. Vajičkovou. Súčasťou pracovného seminára bolo sviatočné predvianočné posedenie. Na stretnutie prijali pozvanie aj viacerí garanti študijných programov a vedúci katedier ÚFŠ.

Prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., zhodnotila činnosť ÚFŠ za obdobie od septembra 2013 do decembra 2014. Pri hodnotení sa zamerala na vedecké aktivity, publikačné výstupy a projekty vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov ÚFŠ, pričom vychádzala z informácií získaných na základe priebežných správ o činnosti za dané obdobie. Po referáte riaditeľky ústavu formou power-pointovej prezentácie nasledovali informačné vstupy vedúcich katedier, vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov ústavu. V diskusii aktívne vystúpili všetci vedúci katedier, ako aj prof. PhDr. Kačala, DrSc., prof. PhDr. Sliacky, CSc., z Katedry slovenského jazyka a literatúry a prof. Peter Ďurčo, CSc., z Katedry nemeckého jazyka a literatúry. Stretnutie sa zakončilo v príjemnej predvianočnej atmosfére neformálnym posedením.                                    

R. Bojničanová

1. výročný pracovný seminár ÚFŠ

Dňa 4. XII. 2013 sa konal 1. výročný  pracovný seminár vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave.

Pani riaditeľka ÚFŠ, prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., privítala účastníkov seminára, na ktorý boli pozvaní okrem vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov ÚFŠ aj vedúci katedier a garanti študijných programov ÚFŠ. V úvodnom prejave vyjadrila poďakovanie prof. PhDr. Jánovi Kačalovi, DrSc., za vedenie ústavu počas dvoch akademických rokov 2011-2012 a 2012-2013, teda od vzniku ÚFŠ do augusta 2013.

Ďalej prof. Vajičková predniesla referát o činnosti ÚFŠ podľa Správy o výsledkoch plánovaných kontrolných činností ÚFŠ za rok 2013.

Na seminári vystúpili všetci prítomní vedeckovýskumní pracovníci a doktorandi s krátkymi referátmi o svojich vedeckých aktivitách a projektoch. Zároveň zazneli viaceré návrhy na spoločné aktivity v rámci ÚFŠ a informácie o publikačných možnostiach pre pracovníkov ústavu.

V záverečnej diskusii účastníci pracovného seminára ocenili, že mali možnosť vzájomne sa informovať o svojich vedeckých smerovaniach, čo prispeje k rozprúdeniu profesionálnych kontaktov medzi katedrami ÚFŠ.

R. Bojničanová