Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výročné semináre

6. výročný pracovný seminár

Dňa 31. januára 2019 sa v Ústave filologických štúdií uskutočnil 6. výročný seminár, na ktorom sme zhodnotili projektovú a publikačnú činnosť, ako aj ďalšie aktivity a podujatia ústavu za rok 2018. Seminára sa zúčastnili vedeckovýskumní, pedagogickí pracovníci ústavu a denní doktorandi. Seminár opäť ukázal, že medzi katedrami ústavu existuje a neustále sa rozvíja dôležitá vedeckovýskumná spolupráca.

Z programu
1. Významné udalosti a ocenenia
2. Projektová činnosť na jednotlivých katedrách ÚFŠ
3. Publikačná činnosť
4. Periodické publikácie ÚFŠ (Philologia Vol. XXVIII v roku 2018, zborník Studies Foreign Language Education Volume 10, zborník doktorandov Filologické štúdie 4
5. Projektová, redakčná a vedecká činnosť vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov
6. Podujatia ÚFŠ
7.  Zasadnutia užšieho grémia ÚFŠ
8. Audit ÚFŠ
9. O nás v Našej univerzite
10. Doktorandi ÚFŠ
11. ŠVOUČ
12. Aktivity plánované v roku 2019

Zápisnica z výročného seminára ÚFŠ

5. výročný pracovný seminár

Dňa 10. januára 2018 sa uskutočnil 5. výročný seminár ÚFŠ, ktorého sa zúčastnili vedeckovýskumní a pedagogickí pracovníci katedier ústavu ako aj doktorandi. Témou seminára bolo už tradične zhodnotenie vedeckovýskumnej, projektovej a publikačnej činnosti v ústave.

Program seminára

riaditeľka ÚFŠ prof. Vajičková
zúčastnení
zúčastnení
 

4. výročný pracovný seminár ÚFŠ

Dňa 9. XII. 2016 sa v Ústave filologických štúdií PdF UK konal štvrtý výročný seminár.


3. výročný pracovný seminár ÚFŠ

Vo štvrtok dňa 10. XII. 2015 o 10:00 sa konal v poradí tretí výročný seminár Ústavu filologických štúdií PdF UK.

2. výročný pracovný seminár ÚFŠ

Dňa 10. XII. 2014 o 10:00 sa vedeckovýskumní pracovníci a doktorandi Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave stretli na 2. výročnom pracovnom seminári zvolanom riaditeľkou ÚFŠ prof. Vajičkovou. Súčasťou pracovného seminára bolo sviatočné predvianočné posedenie. Na stretnutie prijali pozvanie aj viacerí garanti študijných programov a vedúci katedier ÚFŠ.

Prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., zhodnotila činnosť ÚFŠ za obdobie od septembra 2013 do decembra 2014. Pri hodnotení sa zamerala na vedecké aktivity, publikačné výstupy a projekty vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov ÚFŠ, pričom vychádzala z informácií získaných na základe priebežných správ o činnosti za dané obdobie. Po referáte riaditeľky ústavu formou power-pointovej prezentácie nasledovali informačné vstupy vedúcich katedier, vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov ústavu. V diskusii aktívne vystúpili všetci vedúci katedier, ako aj prof. PhDr. Kačala, DrSc., prof. PhDr. Sliacky, CSc., z Katedry slovenského jazyka a literatúry a prof. Peter Ďurčo, CSc., z Katedry nemeckého jazyka a literatúry. Stretnutie sa zakončilo v príjemnej predvianočnej atmosfére neformálnym posedením.                                    

R. Bojničanová

1. výročný pracovný seminár ÚFŠ

Dňa 4. XII. 2013 sa konal 1. výročný  pracovný seminár vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov Ústavu filologických štúdií PdF UK v Bratislave.

Pani riaditeľka ÚFŠ, prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., privítala účastníkov seminára, na ktorý boli pozvaní okrem vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov ÚFŠ aj vedúci katedier a garanti študijných programov ÚFŠ. V úvodnom prejave vyjadrila poďakovanie prof. PhDr. Jánovi Kačalovi, DrSc., za vedenie ústavu počas dvoch akademických rokov 2011-2012 a 2012-2013, teda od vzniku ÚFŠ do augusta 2013.

Ďalej prof. Vajičková predniesla referát o činnosti ÚFŠ podľa Správy o výsledkoch plánovaných kontrolných činností ÚFŠ za rok 2013.

Na seminári vystúpili všetci prítomní vedeckovýskumní pracovníci a doktorandi s krátkymi referátmi o svojich vedeckých aktivitách a projektoch. Zároveň zazneli viaceré návrhy na spoločné aktivity v rámci ÚFŠ a informácie o publikačných možnostiach pre pracovníkov ústavu.

V záverečnej diskusii účastníci pracovného seminára ocenili, že mali možnosť vzájomne sa informovať o svojich vedeckých smerovaniach, čo prispeje k rozprúdeniu profesionálnych kontaktov medzi katedrami ÚFŠ.

R. Bojničanová