Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencie

Medzinárodná konferencia "Výskum kolokácií a kolokačná didaktika"

11. októbra 2019 sa na KNJL uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Výskum kolokácií a kolokačná didaktika. Uzuálne a ustálené slovné spojenia vo vyučovaní cudzieho jazyka.

V rámci koferencie boli odprezentované knižné výstupy z projektu KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium.

Viac informácií na stránkach konferencie.

5. medzinárodná konferencia doktorandov

5. medzinárodná konferencia doktorandov sa uskutoční 10. mája 2019 na PdF UK. Doktorandky a doktorandi filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na nej predstavia výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti.

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie.

4. medzinárodná konferencia doktorandov

4. medzinárodná konferencia doktorandov sa uskutočnila 10. mája 2018 na PdF UK. Doktorandky a doktorandi filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka predstavili výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti.

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie.

Problémové aspekty výskumu metafory Trenčianske Teplice, 24. novembra 2017

Perspektívy súčasnej literárnej vedy II Trenčianske Teplice, 25. novembra 2017

3. medzinárodná konferencia doktorandov

Už v poradí 3. medzinárodná konferencia doktorandov sa uskutočnila 7. júna 2017 na PdF UK. Doktorandky a doktorandi filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka mali aj tento rok možnosť diskutovať o výsledkoch svojej vedeckovýskumnej činnosti.

 

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie.

Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre


Pri príležitosti dvoch okrúhlych výročí univerzitného profesora Dr. Henricha Bartka, významného slovenského jazykovedca a kodifikátora spisovnej slovenčiny, spoluzakladateľa a dlhoročného redaktora prvého a dodnes vydávaného jazykovedného časopisu Slovenská reč, člena Slovenského ústavu, neúnavného popularizátora poznatkov o spisovanej slovenčine i známeho publicistu, sa dňa 22. marca 2017 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizovala Katedra slovenského jazyka a literatúry Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenským ústavom v Ríme, s Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska a s občianskym združením Libri Historiae.

Viac informácií

2. medzinárodná konferencia doktorandov

2. medzinárodná konferencia doktorandov sa uskutočnila 15. júna 2016 na PdF UK. Doktorandky a doktorandi filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka mali aj tento rok možnosť diskutovať o výsledkoch svojej vedeckovýskumnej činnosti.

 

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie.

Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež v roku 2015

Katedra slovenského jazyka a literatúry dňa 20. apríla 2016 organizovala konferenciu s názvom Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež v roku 2015.

Viac informácií

Vedecký seminár

23. novembra 2015 sa uskutočnil vedecký seminár pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra.

Pozvánka

Fotogaléria

Otvorenie konferencie, Dr. Faithová
Dr. Faithová
Náhľad to publika
Prof. Bátorová
Prof. Bátorová a publikum
Prof. Kačala
Prof. Sliacky, Dr. Faithová
Prof. Sliacky a publikum
Prof. Kačala
Publikum počúva prednášku prof. Kačalu
Uzatvorenie konferencie, Dr. Faithová
 

Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre: prečo?

11. novembra 2015 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia Kabinetu Dionýza Ďurišina s názvom Román ako žánrová pankategória vo svetovej literatúre: prečo?


Pozvánka a program konferencie

Fotogaléria

Otvorenie konferencie, prof. Vajičková
Prof. Pospíšil, prof. Bátorová
Prof. Richter
Prof. Bátorová, prof. Pospíšil
prof. Pospíšil
doc. Kovár
Mgr. Heribanová
Dr. Bojničanová, prof. Pospíšil
Dr. Faithová, prof. Pospíšil
Náhľad do publika
Náhľad do publika, prof. Richter, Dr. Faithová
Náhľad do publika, autorské čítanie
prof. Bátorová, autorské čítanie
Diskusia v prvom bloku konferencie
Mgr. Heribanová, autorské čítanie
Dr. Heriban, autorské čítanie
Diskusia v druhom bloku konferencie
Účastníci konferencie

1. medzinárodná konferencia doktorandov

Konferencia sa uskutočnila 10. júna 2015 na PdF UK a jej cieľom bolo vytvoriť fórum na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry, vrátane slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Srdečne Vás pozývame.

 

Viac informácií nájdete na stránke konferencie.

Obraz Čile, Argentíny a Francúzska v cestopisnej próze Martina Kukučína

prof. Kačala pri prejave

27. mája 2015 sa pod záštitou Ústavu filologických štúdií konala medzinárodná konferencia Obraz Čile, Argentíny a Francúzska v cestopisnej próze Martina Kukučína. Konference sa zúčastnili domáci, ale aj zahraniční hostia zo Španielska a Ukrajiny.

Pozvánka a program konferencie

Fotogaléria

prof. Vajičková pri úvodnom prejave
Dr. Száraz
pohľad do publika
Dr. Bojničanová
Dr. Medveczká
Dr. Alvarado
pohľad do publika
Mgr. Bilas
Dr. Malovecký
prof. Kačala
pohľad do publika
 

Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež v roku 2014

Katedra slovenského jazyka a literatúry ÚFŠ PdF UK, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Slovenská sekcia IBBY 22. apríla 2015 organizovali vedecký seminár Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež v roku 2014.

Pozvánka

Fotogaléria

Prezidentka slovenskej sekcie IBBY Timotea Vráblová a prof. Zuzana Stanislavová z PU v Prešove
prof. Mária Vajičková, Dr. Bojničanová, prekladateľ Peter Čačko, spisovateľka Kveta Dašková
básnik František Rojček, teatralóg a dramaturg Vladimír Predmerský, spisovateľ Ivan Szabó
prof. Ján Kačala pri prejave
spisovatelia, Kamila a Juraj Šebestovci
pohľad do publika
pohľad do publika
Lenka Dzadíková, Divadelný ústav Bratislava

Esej ako žáner – Reflexívna plocha udalostí 20. storočia

Otvorenie konferencie

12. novembra 2014 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia Kabinetu Dionýza Ďurišina s názvom Esej ako žáner – Reflexívna plocha udalostí 20. storočia.

Pozvánka a program konferencie

Fotogaléria

otvorenie konferencie, prof. Mária Bátorová
otvorenie konferencie, prof. Darina Tarcsiová
otvorenie konferencie, prof. Mária Vajičková
prezentácia časopisu Philologia venovaného Dominikovi Tatarkovi
Príhovor Dona Antona Srholca
Dr. Noelia Bueno Gomez
prof. Ludwig Richter
Mgr. Tamara Heribanová
Dr. Roman Mikuláš
Dr. Eva Faithová
Dr. Marek Debnár
prof. Ján Kačala
prof. Bátorová, prof. Pospíšil
pohľad do publika: Mgr. Monika Barancová, Mgr. Nina Mocková, Mgr. Edina Borovská

Premeny poetiky novely 20. storočia v krajinách strednej Európy/Európy vôbec

20. novembra 2013 sa konala 1. Medzinárodná konferencia Kabinetu Dionýza Ďurišina Premeny poetiky novely 20. storočia v krajinách strednej Európy/Európy vôbec.

Pozvánka

Program konferencie

Fotogaléria

Otvorenie konferencie, prof. Vajičková, riaditeľka ÚFŠ
Otvorenie konferencie, prof. Bátorová, vedúca projektu
Úvodné slová pri prezentácii zborníka, prof. Bátorová, prof. Kačala, prof. Sliacky
Náhľad do publika
Prezentácia nultého zborníka KDĎ 1.
Prezentácia nultého zborníka KDĎ 2.
Prednáška. Prof. Žilka. Na fotografii prof. Schmitz-Emans, prof. Žilková, prof. Žilka.
Prednáška. Prof. Žilková
Prednáška. Dr. Malovecký
Prednáška. Dr. Mikuláš.
Prednáška. Prof. Bátorová.
Prednáška. Dr. Bojničanová