Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Filologické štúdie

O zborníku

Vedecký zborník Filologické štúdie vychádza v edícii Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis a v jej podedícii Acta Doctorandorum Facultatis Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis. Zborník dáva priestor doktorandkám a doktorandom filologických odborov z rôznych univerzít a ústavov na Slovensku a v zahraničí prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti. Tematicky je tradične rozdelený do troch sekcií, a to jazykovednej, didaktickej a literárnovednej.

V zborníku zverejňujeme len príspevky, ktoré úspešne prejdu anonymným recenzným konaním.

Edičné normy a pokyny pre autorov (CfP)

Zborník Filologické štúdie 6 vyjde v nemeckom vydavateľstve Kirsch-Verlag s vročením do roku 2020. Termín odovzdania príspevkov je do 31. 7. 2020

Príspevky môžu byť napísané v nasledujúcich jazykoch: anglický, český, francúzsky, nemecký, slovenský, španielsky, taliansky.

Edičné normy
Vzorový článok

Kontakt: simona.tomaskova(at)fedu.uniba.sk.

Séria zborníkov

Ohlasy na zborník

Holík, Ľ. (2019): Bojničanová, Renáta - Tomášková, Simona - Vajičková, Mária (eds.): Filologické štúdie 4. In: Jazyk a kultúra. Ročník 10, č. 37-38/2019, s. 48-50. ISSN 1338-1148.

Fábová, A. (2018): Filologické štúdie 3. In: Philologia Vol. XXVIII, N°1 (2018), s. 143-146. ISSN 1339-2026.

Holík, Ľ. (2018): Bojničanová, Renáta - Tomášková, Simona - Vajičková, Mária (eds.): Filologické štúdie 3. In: Jazyk a kultúra. Roč. 9, č. 36 (2018), s. 77-80. ISSN 1338-1148.