Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

Ústav filologických štúdií

Základné informácie o ústave

Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (skratka ÚFŠ) je vedeckovýskumným pracoviskom orientovaným na základný a aplikovaný výskum v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, nemeckého a slovenského jazyka a literatúry, ako aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združuje výskumných pracovníkov PdF UK zaoberajúcich sa vedeckým výskumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj didaktikou jazyka a literatúry v uvedených vedných odboroch a porovnávacím výskumom, ktorý je zacielený na teoretické otázky medzijazykových a medziliterárnych vzťahov. ÚFŠ je rozsiahlym a svojou štruktúrou zložitým ústavom pozostávajúcim zo štyroch filologických katedier, ktorý má v súčasnosti 49 pracovníkov, 6 interných doktorandov a ca. 611 študentov.

Pedagogickými pracoviskami ÚFŠ sú Katedra anglického jazyka a literatúry, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Katedra románskych jazykov a literatúr a Katedra slovenského jazyka a literatúry, ktorých pedagogickí pracovníci implementujú do vyučovacieho procesu výsledky vedeckého výskumu s dôrazom na syntézu znalostí a zručností.

Absolventi študijných programov zabezpečovaných uvedenými katedrami majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce, predovšetkým ako kvalifikovaní učitelia na druhom stupni základných škôl a v stredných školách, rovnako však nachádzajú uplatnenie aj v ostatných oblastiach spoločenského života, a to ako prekladatelia, tlmočníci, redaktori, jazykoví korektori, pracovníci v printových a masovokomunikačných médiách, kultúrnych zariadeniach, v treťom sektore, v zahraničných odboroch štátnej správy a v európskych a svetových inštitúciách.

Katedry i jednotliví pracovníci intenzívne spolupracujú s vedeckými a pedagogickými pracoviskami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.

Ústav filologických štúdií na PdF UK funguje od 1. 9. 2011. V rokoch 2011 až 2013 ústav viedol v zastúpení súčasnej riaditeľky prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., a od roku 2013 nastúpila na vedúce miesto prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

 

Riaditeľka ústavu:


prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Kontakt: vajickova(at)fedu.uniba.sk

+421 2 9015 9252

 

Vedecká tajomníčka:

Mgr. Zuzana Tóth, PhD.

Kontakt: toth(at)fedu.uniba.sk

 

Sekretariát:

Mgr. Jana Kederová (MD)

 

Webmaster:

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.